İnsan Kaynakları Yönetimi Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Disiplin sistemi oluşturulurken ve suç grupları belirlendikten sonra sıra bu grupların uygun ceza kademeleri ile birleştirilmesine gelir."Aşağıdakilerden hangisi suç ile cezayı yukarıdaki ifadeye uygun olarak birleştiren bir örnektir?


Suç: Mesai bitmeden işi bırakma Ceza: İşten çıkarma
Suç: Görevini kötüye kullanma Ceza: Uyarma
Suç: Emirlere şiddetle başkaldırma Ceza: Kınama
Suç: Sabotaj Ceza: Geçici işten uzaklaştırma
Suç: Kasıtlı olarak işi yavaşlatma veya geciktirme Ceza: İşten çıkarma

2.Soru

‘Bireyin amaçlarına ulaşabilmek için öz denetimini gerçekleştirme çabası’ olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan Kaynakları

Bireysel Disiplin

Görgü Kuralları

Kasıtlı Davranış

Yapıcı Disiplin


3.Soru

İş değerleme sürecinde kullanılan yöntemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Sayısal ve sayısal olmayan yöntemler olarak ikiye ayrılır
Sayısal olmayan yöntemler sıralama ve sınıflama yöntemleridir
Kartlar ya da bir matris kullanılarak yapılabilir
Sayısal iş değerleme yöntemleri puan verme ve faktör karşılaştırmadır
En az kullanılan değerleme yöntemi puan vermedir

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireysel ve örgütsel performansı artırmak için insan kaynaklarının yapması gereken işlerden biri değildir?


Performans değerlendirme 

Kariyer planlama ve geliştirme 

Ödüllendirme 

Güdüleme 

Disipline etme 


5.Soru

Aynı işyerinde çalışan işçileri bir araya getiren ve faaliyeti o işyeri ile sınırlı olan sendikalar hangileridir?


İşyeri Sendikaları

Meslek Sendikaları

İşkolu Sendikaları

Birlik

Federasyon


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret düzeyini belirleyen unsurlardan biri olamaz?


İşgücü piyasasındaki arz talep dengesi
Cinsiyet
Piyasada hakim ücret düzeyleri
Yaşam standardı
Kıdem

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aday seçme kriterlerinden biri değildir?


Yetenek
Güvenilirlik
Sorumluluk bilinci
Zekâ
Motivasyon

8.Soru

I. Disiplin sistemini tanıtırII.Sistemin yürütümünü yaparIII. Birimlerarası uygulamada tekdüzelik sağlarIV. Sistemin aksayan yönlerini düzeltirV. İlgili yazışmaları yaparDisiplin sistemini kuran insan kaynakları birimi yukarıda yer alan görevlerden hangilerini yerine getirir?


Yalnız I
I, II ve III
I,II, IV ve V
I, III, IV, ve V
I, II, III, IV, V

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geçmiş araştırmada kullanılan referans türlerinden değildir?


Akademik referanslar

Finansal referanslar

Savcılık kayıtları

İşletme kayıtları

Kişisel referanslar


10.Soru

Ortak performans kriterlerine ve standartlarına dayalı yöntemler arasında en çok bilinen ve örgütlerde en yaygın şekilde kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Davranışsal değerleme skalaları

Kritik olay yöntemi

Müşteriler tarafından değerleme

Kontrol listesi yöntemi

Geleneksel değerleme skalaları


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret sistemi kurulurken izlenmesi gereken temel aşamalardan biri değildir?


İş değerlemesinin yapılması
Piyasa ücret verisinin elde edilmesi
Ücret yapısının oluşturulması
Personelin bilgilendirilmesi
Toplu pazarlıkların yapılması

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, örgütün birey üzerinde odaklandığı kariyer yönetimi kararları arasında yer almaz?


Rütbe indirimi
İşten çıkarma
Emeklilik
Terfi
Transfer veya Yer değiştirme

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kural ihlaline verilebilecek başlıca ceza türlerinden olan geçici işten çıkarmanın açıklaması doğru olarak verilmiştir?


Çalışanların genelde işletmeyi maddi zarara uğratıcı ve güvenlik riski yaratıcı hâl ve hareketlerine öngörülen bir ceza türüdür.

İşçinin kusurlu davranışı sonunda hizmet akdinin işveren tarafından disiplin cezası olarak verilen karara dayanılarak askıya alınması olarak tanımlanır.

Çalışanların, iş sözleşmesine aykırı davranışları, fiziki ve mesleki yetersizliği, iş yerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan hareketleri, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen ve iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen davranışları karşısında yazılı olarak uyarılması ve savunmasının alınmasıdır.

Çalışanların, işlerine gereken özeni göstermemesi, sorumluluklarını yeterince yerine getirememesi, iş yerinin ahengini bozacak davranışlarda bulunması, çalıştığı kuruma sadakat göstermemesi vb. durumlarda yazılı olarak kınanması ve savunmasının alınmasıdır.

Çalışanın davranışları nedeniyle iş ilişkisine devam, ahlak ve iyi niyet kuralları gereği işveren için katlanılmaz (çekilmez) hâle gelmişse gündeme gelen ceza türüdür.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi söz konusu iş personel tarafından, belirli bir süre içinde ve iki tarafın önceden üzerinde anlaştığı bir ücret karşılığında yapılır. İşin kapsamı, yapılacağı süre ve ödenecek ücret bellidir. İş, belirlenen bu süre içinde yapılmazsa personelin ücretinden kesinti yapılan ücret sistemidir?


Zamana dayalı ücret sistemi
Parça başı ücret sistemi
Götürü usulü ücret sistemi
Bilgiye-beceriye dayalı ücret sistemi
Performansa dayalı ücret sistemi

15.Soru

Eğitimin başarısını ölçmeye yarayan yöntemlerden hangisi Fen Bilimlerinden uyarlanarak Sosyal Bilimlerde de kullanılmaktadır?


Test-tekrar yöntemi
Önceki-sonraki performans yöntemi
Deney-kontrol grubu yöntemi
Performans ölçümü yöntemi
Sonuç değerlendirme yöntemi

16.Soru

Aşağıdakilerin hangisi iç kaynaklardan işe almanın getirdiği yararlardan biridir?


Yeni bir kan yeni bir bakış açısı getirir

Profesyonelleri eğitmekten daha ucuz ve hızlıdır

Örgütte hiçbir politik destekleyici var olmaz

Mesleki açıdan yeni bakış açıları getirebilir

Terfinin getirdiği moral


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performansı düşük bir çalışanın disiplin eylemine konu olması için gereken şartlar arasında yer almaz?


Kendisinden nasıl bir davranış beklendiğini bilmesi
İşin gerektirdiği niteliklere sahip olmaması
Kurallar hakkında bilgi sahibi olması
Standartlara ulaşma yolunda gerekli çabayı göstermemesi
İsteyerek kendisinden beklenen davranışın dışına çıkması

18.Soru

Bir işletmede çalışanlara, müşteri ilişkilerinde uymaları gereken kuralların ne için konulduğu ve kurallar uygulanmadığı zaman işletme ve çalışanlar için ne tür olumsuzlukların yaşanacağı net olarak anlatılıyorsa, işletmede hangi disiplin yaklaşımının benimsendiği söylenebilir?


Düzeltici disiplin yaklaşımı
Önleyici disiplin yaklaşımı
Rehberlik yaklaşımı
Cezalandırıcı yaklaşım
Yapıcı disiplin yaklaşımı

19.Soru

Ali, X işletmesinde çalışmaya başlamıştır. Başlangıçta işini seven Ali, fiziksel şartlarda olumsuzluk olmamasına rağmen daha sonra işinden memnun olmadığını anlamıştır. Bu nedenle kariyerine başka işlerde devam etmeye karar vermiştir. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?


İşletmede adil bir performans değerlendirme yoktur.
Üstler astlarına iyi davranmamaktadır.
Alinin işi son ağır ve yorucudur.
Ali kariyerini seçerken kendisini iyi analiz edememiştir.
Ali'nin yaptığı iş eğlenceli değildir.

20.Soru

Aşağıdakilerin hangisi dış kaynaklardan işe almanın sakıncalarından biridir?


Aynı çalışanlarla devam etmek

İşe ve işletmeye uygun olmayan birinin seçilmesi

Terfi ettirilmeyenlerin morallerinde olası problemler

Terfilerde politik sürtüşmenin oluşması

Yönetici geliştirme programına ihtiyaç duyma