İnsan Kaynakları Yönetimi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Performans değerleme ve kariyer yönetimi ilişkisi çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Kariyer geliştirmede 360 derece geri bildirim önemlidir.
Bireyin kariyeri için gerekli olan eğitimin belirlenmesinde performans değerleme sonuçları önemli rol oynar.
Çalışanların kariyer yönetim sürecinde yatay yönde iş değiştirmeleri açısından performans değerleme sonuçları önemlidir
İnsan kaynakları temini sürecinde kariyer ve performans yönetimi için bireylerin kariyer beklentilerine ilişkin bilgiler elde edilmelidir
İnsan kaynaklarının yönetim işlevleri ile kariyer yönetimi işlevleri arasındaki ilişkide performans değerleme önemli bir unsurdur.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel kariyer planlamanın kapsamında yer almaktadır?


Kişisel yetenek ve ilginin belirlenmesi
İş ve günlük yaşam hedeflerinin planlanması
Örgüt içindeki ve dışındaki alternatif kariyer yollarını, seçeneklerini değerlendirme
İlgi ve amaçlarda değişmeye dikkat etme
Kariyer basamaklarının planlanması

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında rol oynayan insan faktörlerindendir?


Eğitim yetersizliği

Güvenlik kurallarına uyulmaması

Gürültü

Makinaların bakımsızlığı

Yetersiz ısı ve ışık


4.Soru

İşe alma mülakatında, mülakatı yapan kişinin adaya "kaç çocuğunuz var" şeklinde bir soru yöneltmesi aşağıdaki soru türlerinden hangisini kullandığını gösterir?


Ayrımcılık yaratan sorular
Yanıtı belli sorular
İma eden sorular
Yaygın olarak tek bir doğru cevap üreten sorular
İşle alakalı olmayan sorular

5.Soru

Bir insan kaynaklar› bilgi sistemi, 31 Kasım tarihini ya da doğum tarihi 1853 olan bir çalışanla ilgili veriyi geri çevirir. Üstelik elle yapılan işlemlerden daha hızlı veri süreçler ve bu sayede kullanıcılar daha geçerli ve doğru verilerle çalışırlar. Yukarıda verilen örnek; insan kaynakları fonksiyonlarının otomasyonu aşağıda yer alan yararlardan hangisine verilebilir?


Veri doğruluğunda artış
İşlem hızında artış
Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar,
Verimlilikte artış
Veri tabanı hazırlama

6.Soru

Yapıcı disiplin yaklaşımında kural dışı davranışlar nasıl karşılık bulur? 


Nedenleri sorgulanır.
Cezalandırılır. 
Başka bir birime gönderilir. 
Bağlı sendikaya şikâyet edilir. 
Görmezden gelinir.

7.Soru

“İşverenin işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak şekilde, işçileri topluca işten uzaklaştırması”na ne denir?


grev

işletme

sektör

lokavt

iflas


8.Soru

I- Çalışan performansına dair sistematik bilgi sağlamak

II- Performans standartlarını geliştirmek

III- İşletmeyi ve çalışanı kendi performansı hakkında bilgilendirmek

IV- Çalışanın daha fazla ücret almasına katkıda bulunmak

IV- Çalışandan beklenenleri açık ve net olarak anlatmak

Yukarıdakilerden hangileri performans değerlemenin temel amaçları arasındadır?


I, II ve III

II, III ve IV

I, II, IV ve V

I, II, III ve V

I, II, III, IV ve V


9.Soru

İşyerinde işlenen suçlarla ilgili olarak aşağıdaki suçlardan hangisi 2. grup suçlar arasında yer alır?


Mesai saatleri içinde aylaklık etme
Mesai bitmeden işi bırakma
Hırsızlık
Sabotaj
İş esnasında uyuma

10.Soru

Yüksek Hakem Kurulu kaç kişilik bir kuruldur?


15

3

8

11

5


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapısal sermaye ile ilgili değildir?


Entelektüel mülkiyet sermayesinden oluşur

çalışanlar evlerine gittikten sonra geride kalan
değerleri ifade eder. 

Yapısal sermaye ile insan sermayesi arasında güçlü bir ilişki
bulunmaktadır

Alt yapı sermayesinden oluşur

Hitap edilen pazar, rakipler, hissedarlar ve tedarikçiler gibi işletme dışındaki diğer kişi ve kuruluşlarla olan ilişkiler nedeniyle oluşan bilgi birikimidir


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performans değerleme sonuçlarının kullanılabileceği alanlardan biri değildir?


İşe alım
Ücret yönetimi
Kariyer yöntemi
İşten çıkarma
Stratejik planlama

13.Soru

İşletmede İnsan Kaynakları birimi ve sendikaların birlikte kural ve düzenlemeleri oluşturarak bu kuralların neden konulduğunun işçilere tek tek anlatılarak onların başlangıçta yönlendirilmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Önleyici disiplin
Yapıcı disiplin
Temel disiplin
Düzeltici disiplin
Rehberlik edici disiplin

14.Soru

Ana-kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanaklarını ilave edilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?


Etkinlik ücreti
Performans ücreti
Net ücret
Giydirilmiş ücret
Brüt ücret

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personelin kurallara uymama nedenleri arasında yer almaz?


Kural bilgilendirme çalışmalarının yapılması

Dikkatsizlik

Stres

Kurallardan habersiz olma

Kuralları yanlış anlama


16.Soru

Lokavt ne anlama gelmektedir?


Yeni haklar sağlamak amacıyla işçilerin çoğunun önceden aralarında anlaşarak belirli ya da belirsiz bir süre çalışmayı red etmeleri

İşverenin işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak şekilde, işçileri topluca işten uzaklaştırması

İşverenin işçiye yasalarla belirtilen miktardan az kıdem tazminatı ya da toplu  belirtilen ücretten az ücret ödemesi

Varolan bir hakkın değiştirilmesi ya da yeni bir hakkın meydana getirilmesi amacıyla çıkarılan uyuşmazlık

Çeşitli psikolojik yöntem ve taktiklerin uygulandığı toplu görüşme aşaması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumda ödenen ücretlerin birbirlerine göreli durumunu gösterir?


Ücret düzeyi
Nominal ücret
Ücret yapısı
Ücret geliri
Ücret sistemleri

18.Soru

İşin bütün olarak dikkate alındığı ve tarafların başlangıçta anlaştıkları ücretin ödenmesini içeren ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


İşi yapan bireye dayalı ücret sistemi
Doğrudan işgücü piyasasına dayalı ücret sistemi
Zaman temeline dayalı ücret sistemi
Üretilen iş miktarına dayalı ücret sistemi
Götürü ücret sistemi

19.Soru

Bir işletmede; Dönem başı personel sayısı: 200 Dönem sonu personel sayısı: 300 Dönemde işten çıkanların toplam sayısı: 15 'dir. Bu işletmede personel devir hızı kaçtır?


%3
%6
%5
%7
%9

20.Soru

Hangi temel disiplin yaklaşımında kural dışı davranışlarda ceza yerinerehberlik öngörülür?


Önleyici
Düzeltici
Yapıcı
Kırıcı
Sıcak Soba