İnsan Kaynakları Yönetimi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşyeri sendikaları nerede yaygındır?


İngiltere

İsviçre

ABD

Yunanistan

Türkiye


2.Soru

Bir otel işletmesinde çalışan Zeynep Hanım misafirin isteğini yerine getirme konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Bunu fark eden amir düzeleceğini umarak ve insiyatif kullanarak Zeynep hanıma herhangi bir yaptırımda bulunmamıştır. Ancak Zeynep hanımın bu davranışı tekrarlanınca cezalandırıcı disiplin sistemi kapsamında kendisine ceza verilmiştir. Zeynep hanımın bu kural ihlalinin tekrarlanmaması için ne yapılmalıdır?


Cezanın hemen uygulanması gerekirdi.
Zeynep hanımın pozisyonu değiştirilmeliydi.
Zeynep hanımın davranışları gözlem altında olmalıydı
Zeynep hanımın iş arkadaşları dinlenmeliydi
Zeynep hanımın motivasyonu arttırılmalıydı

3.Soru

“Personelin bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlar olması” hangi performans unsuru ile ilişkilidir?


Kişilik özelliklerine dayalı kriterler

Yetkinliklere dayalı kriterler

Davranışlara dayalı kriterler

Çıktılara dayalı kriterler

İşle doğrudan ilgili kriterler


4.Soru

‘İşverenin işe aldığı kişiyi, bir an önce en yüksek katkı sağlaması için işlerin nasıl yapıldığını, iş yeri kurallarını öğrenmesini istemesi; buna karşın çalışanın da benzer şekilde işletmedeki hakları, sorumlulukları, görevleri, işletmenin özellikleri vb. konuları öğrenmek için geçen süreçte uygulanan eğitim.’ Yukarıdaki ifadenin karşılığı olan terim aşağıdakilerden hangisidir?


İşdışı Eğitimi
İşbaşı eğitimi
İşe alıştırma eğitimi
e-Öğrenme
Yetiştirme

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetiminin temel amaçlarından değildir?


Nitelikli insanları cezbetmek ve ellerinde tutmak için diğer işletmelerle rekabet etmek
Personelin güvenlik ve kendine saygı arzularını da kapsayan ihtiyaçlarını karşılamak,
Morali/iş tatmini artırmak ve sürdürmek
Personel devir hızını yükseltmek
Örgüt kültürünü ve örgütsel değişimi desteklemek

6.Soru

...............kavramı bir işletmede çalışmakta olan herkesi kapsar. Bu tanımlamada ön plana çıkarılan temel unsur insanlarla kurulan istihdam ilişkisidir.

Cümlesinde boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelecektir?


İşveren

Üretim

Personel

Nitelik

Vasıf


7.Soru

Belirli bir bölgede ya da şehirde farklı iş kollarındaki sendikaların bir araya gelerek kurdukları üst örgütler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Federasyon

Konfederasyon

İşyeri Sendikaları

Birlik

Meslek Sendikaları


8.Soru

İşyerine ilişkin 2. grup suçlarda ikinci defa suç işleyen personele aşağıdaki ceza türlerinden hangisi uygulanır?


Uyarma
Kınama
Dışlama
İşten çıkarma
Geçici işten uzaklaştırma

9.Soru

Zeynep kendisine verilen işi zamanında yapamamıştır ancak amiri tarafından disiplin cezası veya herhangi bir uyarı almamıştır. Ancak aynı işi yapan Mehmet daha önce aynı sebepten ceza aldığından dolayı bu duruma itiraz etmiştir. Zeynep’in ceza almamasının nedeni ne olabilir?


Zeynep ile Mehmet’in aldığı ücretler farklıdır.
Zeynep ve Mehmet’in kurallar hakkında bilgisi yoktur.
Zeynep ve Mehmet bu işi yapabilecek nitelikte değillerdir.
Zeynep’in bu işi yapabilecek niteliği bulunmamaktadır.
Mehmet’in bu işi yapabilecek niteliği bulunmamaktadır.

10.Soru

İnisiyatif sahibi olma, ortak çalışma, takım ruhunu hissetme, iş birliği yapma vb, unsurlarla ilgili olan performans unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


Kişilik özelliklerine dayalı kriterler

Yetkinliklere dayalı kriterler

Çıktılara dayalı kriterler

Değerleme kriterleri

Davranışlara dayalı kriterler


11.Soru

İşletme dışındaki vasıflı kişiye düşük maliyetle ulaşma olanağı sağlaması açısından işe alımda en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


İnternet
Eğitim kurumları
Çalışan tavsiyeleri
İstihdam büroları
Sendikalar

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlemenin amaçlarından biri değildir?


İnsangücü planlaması için personel envanteri hazırlamak
Personelin eğitim gereksinimini saptamak
Terfi ve yer değiştirmelerde nesnel ölçülere göre seçim yapmak
Rakip işletmelerin insan kaynaklarını takip etmek
Yeterliliği baz alan ücret artışları konusunda yönetici kararlar›na yardımcı olmak

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personelin potansiyelini belirlemeye dayalı yöntemlerden biridir?


Standartlar Yöntemi
Psikolojik Değerleme Yöntemi
Direkt İndeks Yöntemi
Kritik Olay Yöntemi
Kontrol Sistemi Yöntemi

14.Soru

Bir personelin kurallara uymamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?


Dikkatsizlik
Sorumsuzluk
Motivasyon eksikliği
Kurallardan haberdar olma
Stres

15.Soru

2. gruptaki suçlarda 2. suçta aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?


Geçici işten uzaklaştırma
Kınama
Uyarma
Yer değiştirme
İşten çıkarma

16.Soru

Çalışanlara birden fazla iş yapma becerisi kazandırmak amacıyla uygulanan bir işbaşı eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Takım çalışması yoluyla eğitim
İşletme oyunu yöntemi
Açık hava eğitimleri
İş rotasyonu
Yönetici gözetiminde eğitim

17.Soru

  • Kurallar ya da iş yeri disiplinine yönelik çizelge olmadığında, bir durumu nasıl ele alırsın?

  • Niçin bu yaklaşımı seçersin?

  • İlk amirin tepkisi ne olur?

İşe alım sürecinde yapılan mülakatta adaya yukarıdakilere benzer sorular sorulmuştur. Size göre bu mülakat türü aşağıdakilerden hangisidir?


Davranış tanımlama mülakatı

Durumsal mülakat

Yapılandırılmamış mülakat

Stres mülakatı

Karma mülakat


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının nedenlerinden biri değildir?


Ekonomik krizler

Kimyasal etkenler

Fiziksel etkenler

Biyolojik etkenler

Sosyo-psikolojik etkenler


19.Soru

A şirketinde yönetici kadrosuna yeni bir personel katılacaktır. Başvuranlar arasında bir personelin Amerika'da eğitim gören birisi de vardır. Şirket Müdürü Ali İhsan Bey, Amerika'da eğitim gördüğüne göre çok iyi meziyetlere sahiptir; bizim verdiğimiz işleri de çok kolay yerine getirir diyerek o adayın alınmasını istedi. Size göre Ahmet Bey'in kararında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?


Merkezi Eğilim Hatası

Halo Etkisi

Müsamaha ve Katılık

Kontrast Hataları

Yakın Geçmişteki Olaylardan Etkilenme


20.Soru

İşçinin kusurlu davranışı sonunda hizmet akdinin işveren tarafından disiplin cezası olarak verilen karara dayanılarak askıya alınmasına ne ad verilir?


Geçici işten uzaklaştırma
Ücret kesme
İşten Çıkarma
Uyarma
Kınama