İstatistik 2 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

80 birimden oluşan bir çalışmada ki-kare test istatistiği 10.27 olarak bulunmuştur. Bu durumda, kontenjans katsayısı kaçtır?


0.3372
0.3546
0.4767
0.5534
0.7893

2.Soru

Sayısal olmayan değişkenler arasında ilişki olmadığını ileri süren ve hipotezin kabul edilip edilmeyaceğini belirleyen test aşağıdakilerden hangisidir?


Ki-Kare testi
Evren ortalamsına ilişkin Hipotez testi
Küçük örneklem testi
F testi
İki evren oranı arasındaki farka ilişkin hipotez testi

3.Soru

Normal dağılıma sahip bir evrenden rassal olarak 225 birimlik örneklemin ortalaması 141, standart hatasının tahmenlenen değeri 12 dir. 1. Seçilen örneklemin standart sapması kaçtır?


180
129
18.75
1.59
11.75

4.Soru

Uygulanmakta olan bir öğretim sisteminin ortalama başarısı 75 puandır. Başarıyı yükseltmek amacıyla bu öğretim sisteminde değişiklik yapılmıştır. Yeni öğretim sistemiyle öğrenim gören öğrencilerden rassal olarak seçilen 100 kişinin ortalama başarısı 80 puan ve standart sapması 20 puan olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre, yeni öğretim sisteminin başarıyı arttırıp arttırmadığına ilişkin karar verirken test edilecek hipotez aşağıdakilerden hangisidir?


µ = 75 puan
µ> 75 puan
µ = 80 puan
µ > 80 puan
µ < 80 puan

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerindendir?


Basit Rassal Örnekleme
Tabakalı Örnekleme
Sistematik Örnekleme
Kartopu Örneklemesi
Tek ve Çok Amaçlı Küme Örneklemesi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hipotez testinin aşamalarından değildir?


Hipotezlerin ifade edilmesi
Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi
Örneklemin seçilmesi ve test istatistiğinin hesaplanması
Varyans çözümleme tablosunun oluşturulması
Probleme ilişkin kararın verilmesi

7.Soru

Büyük bir şehirde yaşayan sakinlerin aylık ortalama doğal gaz tüketimlerinin tahmin edilmek istendiği bir çalışmada rassal olarak 100 ev seçilmiştir. Örneklem ortalaması 60, standart sapması ise 16 metreküp olarak hesaplanmıştır. Buna göre, örneklem ortalamasının standart hatası nedir?


0.6
1.6
4
16
100

8.Soru

I. Çerçevenin Belirlenmesi, II. Evrenin Tanımlanması, III. Örneklemenin Uygulanması, IV. Örneklem Hacminin Belirlenmesi, V. Örnekleme Yönteminin Seçilmesi. Örnekleme sürecinin aşamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


II – I – V – IV – III
I – III – IV – V – II
V – I – III – IV – II
III – II – V – IV – I
II – I – IV – III – V

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  aralık tahminleme sürecinde yer almaz?


Standart hatanın hesaplanması
Güven düzeyinin belirlenmesi
Tamsayım
Örneklem istatistiğinin hesaplanması
Örneklem seçimi

10.Soru

? tipi hata yapmanın maksimum olasılığına ne denir?


Testin güven düzeyi
Testin kontrol düzeyi
Testin anlam düzeyi
Testin tepe düzeyi
Testin kabul düzeyi

11.Soru

Tanımlanan evrenden, belirlenen n birimlik bir basit rassal örneklemin seçildiği tahminleme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tek evren parametresine ilişkin nokta tahminlemesi
İki evren parametresi arasındaki farkın nokta tahminlemesi
Evren oranı tahminlemesi
Tek evren parametresinin aralık tahmini
İki evren arasındaki farkın aralık tahminlemesi

12.Soru

Değişkenlerinin ölçülmesinde eşit aralıklı ya daoranlı ölçeğin kullanıldığı hipotez testleri aşağıdakilerden hangisidir?


Parametrik hipotez testleri
Parametrik olmayan hipotez testleri
Tek taraflı hipotez testleri
Çift taraflı hipotez testleri
Yanlı hipotez testleri

13.Soru

Büyüklüğü 25 olan bir örneklem yardımıyla evren ortalaması için %5 anlam düzeyinde aralık tahminlemesi yapılmak istendiğinde; z veya t tablosundan bulunacak değer hangisidir?


z = 1,640
t = 1,711
z = 1,960
t = 2,064
z = 2,330

14.Soru

Bir hipotezi 0,98 güven düzeyinde sınarken, doğru olan sıfır hipotezini reddederek hatalı karar verme olasılığı kaçtır? 


0.01
0,02 
0.05
0.98
0.99

15.Soru

Homojenlik sınamasında Karşıt Hipotez aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Örneklemler farklı anakütlelerden seçilmiştir.
Örneklem farklı anakütleden seçilmiştir.
İki örneklemde aynı anakütleden seçilmiştir.
İki değişken birbirinden bağımsızdır.
İki veya daha fazla örneklemde aynı anakütleden seçilmiştir.

16.Soru

Bir firmanın 5 çalışanı bulunmaktadır. İş sağlığı ile ilgili 3 kişi ile aynı anda görüşme yapılması istenmektedir. Çalışanlar arasından seçilecek bu 3 kişinin kaç farklı şekilde oluşturulabileceği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir


3
5
8
10
15

17.Soru

n = 64 birimlik bir örneklemin aritmetik ortalaması 12 kg ve standart sapması 2 kg olarak belirlenmiştir. Buna göre, evren ortalaması %95 güvenle hangi aralıkta kalır?


11,51 - 12,49 kg
11 - 13 kg
11,59 - 12,41kg
10,5 - 13,5 kg
10 - 14 kg

18.Soru

Aritmetik ortalaması 62,standart sapması 2,35 olan 1532 birimlik bir anakütleden iadesiz seçim yoluyla oluşturulabilmesi mümkün 41 birimlik örneklemden oluşan dağılımın aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?


62
36
26
68
50

19.Soru

Dağılım şekilleri normal veya normale yakın ve satndart sapmaları birbirine eşit olduğu bilinen iki evrenden birbirinden bağımsız n1>30 ve n2>30 birimlik rassal örneklemler seçilmiş ise H0: µ1 - µ 2 = 0 hipotezinin test edilmesi sürecinde test istatistiği hangi serbestlik derecesi ile ifade edilir?


n1+ n2 -1
n1+ n2 -2
n1+ n2 +1
n1+ n2 + 2
n1+ n2

20.Soru

Satır ve sütun sayıları eşit olan bir kontenjans tablosuna ilişkin serbestlik derecesi aşağıdaki değerlerden hangisi olabilir?


5
6
7
8
9