İstatistik 2 Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir araştırmacı, Y bağımlı değişkeninin X bağımsız değişkenine göre tahmin edilen doğrusal regresyon denklemini Y' = 3+4X olarak belirlemiştir. Bu denkleme göre, (b) regresyon katsayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yorumlanmıştır?


X deki bir birimlik artış Y de bir birimlik artışa neden olur.
X deki bir birimlik azalma, Y de bir birimlik azalmaya neden olur.
X deki bir birimlik değişim, Y de 4 birimlik değişime neden olur.
X'deki değişimin Y'nin değerine etkisi yoktur.
X deki bir birimlik değişim Y de 3 birimlik değişime neden olur.

2.Soru

Bir karar probleminde dört farklı karar alternatifi ve üç farklı doğal durum bulunmaktadır. Karar vericinin problemine ilişkin strateji tablosu aşağıdaki gibidir. Karar vericinin %70 iyimser olduğu varsayımı altında Hurwicz’in genelleştirilmiş iyimserlik ölçütünü kullanarak karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifi nedir?

Doğal Durumlar

Karar Alternatifleri

 

Durum1

Durum2

Durum3

Karar1

1000

500

200

Karar2

1200

600

200

Karar3

900

700

300

Karar4

1000

400

200

Karar5

1100

650

100


Karar1

Karar2

Karar3

Karar4

Karar5


3.Soru

Regresyon analizinde birden fazla bağımsız değişken olması durumunda hangi regresyon analizi söz konusudur?


çoklu
ikili
basit
üçlü
sınırsız

4.Soru

Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesi durumunda işlenen hataya ne ad verilir?


α tipi hata
θ tipi hata
λ tipi hata
σ tipi hata
β tipi hata

5.Soru

Dağılımı normal olan bir evrenin aritmetik ortalamasının %95 güven sınırlarını tahmin edebilmek için kullanılacak standart tablo değeri kaçtır?


1.96
2.36
1.65
2.58
2.68

6.Soru

İki yada daha fazla bağımsız örneklemin, aynı anakütleden seçilip seçilmediğinin araştırılmasında hangi test kullanılır?


Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare uygunluk testi
Ki-kare homojenlik testi
t testi
z testi

7.Soru

10 maddeye ve istenen yıla bir ilişkin Paasche fiyat indeksi 135.12 Fisher fiyat indeksi 137.51 olarak hesaplanmıştır. Laspeyres fiyat indeksi aşağıdakilerden hangisidir?


  1. 771
  1. 95
  1. 48
  1. 83
  1. 94

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin hangi matematiksel modelle ifade edileceği araştırılır?


Regresyon analizi
Korelasyon analizi
Varyans analizi
Hata terimi analizi
Parametre analizi

9.Soru

Gözlem değerlerinin kategorik bir bağımsız değişkene göre gruplandırıldığı ve grupların ortalamalarının birbirine eşitliğinin test edildiği modellere verilen isim nedir? ---- Soru tek başına düşünüldüğünde doğru olabilir. Ancak gerek 3. ünitede, gerekse kitabın tamamında ANOVA konusu ve bu cevaba ulaşacak bilgi mevcut değildir. Dolayısıyla bu soru öğrenciye bu kitapla ilgili olarak sorulamaz.


Karmaşık modeller
Doğrusal programlama modelleri
Deterministik modeller
Tek yönlü varyans çözümlemesi modelleri
Çift yönlü varyans çözümlemesi modelleri

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zamana bağlı değişken üzerinde genel eğilime neden olan uzun dönemli etkileri açıklayan ana eğilime örnek değildir?


Gelir düzeyi
Nüfus artışları
Sermaye birikimindeki artışlar
Enerji kaynaklarının genişlemesi
Fiyat değişmeleri

11.Soru

Bir zaman serisinde mevsim etkisiyle bir yıllık aralarla düzenli bir şekilde tekrarlanan dalgalanmalara ne ad verilir?


Rassal dalgalanmalar
Trend
Mevsimlik Dalgalanmalar
Düzensiz dalgalanmalar
Ana Eğilim

12.Soru

Bir sağlık ocağının yıllara göre hasta sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıllar

Hasta Sayısı

2008

875

2009

987

2010

1.236

2011

1.349

2012

1.561

2013

1.616

2012 yılının hasta sayısının değişken esaslı indeks değerine göre yorumu aşağıdakilerden hangisidir?


%3 artmıştır.

%3 azalmıştır.

%14 azalmıştır.

%16 artmıştır.

%78 artmıştır.


13.Soru

Kontenjans katsayısının değeri aşağıdakİ durumların hangisinde sıfır olur?


Hesaplanan ki-kare değeri tablo değerinden büyük çıktığında
İki nitel değişken arasında bir ilişki bulunmadığında
Sıfır hipotezi reddedildiğinde
Beklenen frekanslar gözlenen frekanslardan küçük çıktığında
İki nitel değişken arasında orta düzeyde bir ilişki bulunduğunda

14.Soru

Bir zaman serisi için tahminlenen y ^=34+8x  trend denklemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Zaman bir birim arttığında değişkenin alacağı değer 8 olur.
Zaman sıfır olduğunda y değişkeni 34 değerini alır.
Trend doğrusaldır.
Trend doğrusal artandır.
Trendin eğimi artandır.

15.Soru

Karar ağaçları çizilirken aşağıdakilerden hangisi algoritma adımlarından biri değildir?


Öğrenme kümesi oluşturma
Kümedeki örnekler ile en iyi ayıran niteliğin belirlenmesi
Kümedeki örneklerden en kötü niteliğin belirlenmesi
Düğüm oluşturulur
Alt küme verileri oluşturulur

16.Soru

İndeks hesabında; birden çok malın fiyatında birlikte değişim veya fiyat ve miktarlarındaki birlikte değişim halinde söz konusu olan indeks türü aşağıdakilerden hangisidir?


Basit indeks
Miktar indeksi
Fisher indeksi
Bileşik indeks
Ortalamalar indeksi

17.Soru

Ki-kare uygunluk testinde serbestlik derecesi aşağıdaki hangi formülle hesaplanır?


v=(r-1)(c-1)
v=k-1
v=k+1
v=rxc
v=k-2

18.Soru

Regresyon denkleminde a sabit sayısı 2,8 ve a'nın standart hatası 1,2 iken 10 verilik bir örneklem için %95 güven seviyesinde çift taraflı güven aralığı hesaplanırken üst sınır kaç olur? ( t =2,3)


4,55
4,89
5,56
6,30
6,7

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çeşitli eylem seçeneklerinden belirlenen kararın etkin ve uygulanabilir olması bakımından taşıması gereken bir özellik değildir?


Karar her koşul ve şart altında geçerli olmalı
Karar kendi yargı birimlerine göre iyi olmalı
Kararın uygulayıcılar arasında yüksek kabul görmesi
Karar alıcının çevresindekiler, alınan kararı iyi nitelemeli
İyi karar farklı yöneticiler tarafından benzer problemler için aynı koşullar altında geçerli olmalı

20.Soru

Belli bir değişkenin veya değişkenler grubunun, zaman veya mekan içinde ortaya çıkan değişimlerini göstermek amacıyla hesaplanan oransal ölçülere ne ad verilir?


İndeks
Varyans
Kovaryans
Korelasyon
Standart hata