Kurum Kültürü Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın soyut bileşenlerinden biridir?


Medya raporları

Ürün ve hizmetler

Çalışanlar

Paket ve etiketler

Kurumsal logo


2.Soru

  1. Abratt’ın modelindeki eksiklikleri tamamlayarak bütüncül bir model ortaya koymaya çalışmıştır.
  2. Kurum kültürünü, kurum içndeki tüm süreçleri kapsayan ve etkileyen bir bağlama oturtmuştur.
  3. Bugüne kadar ortaya konmuş tüm modellerdeki kavramlar incelenmiş ve modele dahil edilmiştir.

Stuart Modeline dair yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


I

I-II

I-III

II-III

I-II-III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imaja dair bir çalışma yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir? 


Zorlu dönemlerde fiyatlarını kırma yoluna gitme 

Yansıtılacak olan imaj, kurumu tam olarak resmetmeli ve sunulan ürün ve hizmetlerle    örtüşmelidir 

Tüketicilerin bakış açısıyla tutarlı olan bir imajı pekiştirmek ya da gençleştirmek, iyice anlaşılmış bir imajı değiştirmeye çalışmaktan daha kolaydır 

Tüketicilerin zihnine yerleşmiş bir imajı değiştirmek çok zordur. 

Olumsuz ya da kötü bir baskı, oluşturması yıllar süren bir imajı yerle bir edebilir 


4.Soru

Kurum kültürünü güç, rol, görev ve birey kültürü olmak üzere dört ana grupta inceleyenler aşağıdakilerden hangisidir?


Chang ve Lin

Deal ve Kennedy

Denison ve Spreitzer

Handy ve Harrison

Miles ve Snow


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Harrsion ve Handy yaklaşımında görev kültürünün dezavantajları arasında yer alır?


Değişime kolay adapte olunamaz.

Kişisel kabiliyetlere çok fazla güvenilir.

Ekonomik bir ölçüt üretilemez.

İç yapıda atalet vardır.

Denetim zordur.


6.Soru

  1. Kişisel tecrübe: Muhatapların kurumun ürün, hizmetleri ya da kurumla ilgili herhangi bir konuda yaşadıkları kişisel tecrübe.
  2. Kişiler arası iletişim: Çalışanlar ve kurum hakkında tecrübesi olan diğer insanalarla yaşanan iletişim.
  3. Kitle iletişimi: Kurumun reklam ve halkla ilişkiler çalışmaların.

Yukaridakilerden hangisi veya hangileri Dowling Modeli’nde kurumsal imajın oluşumunu sağlaması gereken faktörler içerisinde yer alır?


Yalnız I

I,II

Yalnız II

I,III

I,II,III


7.Soru

Kurum kültürünün yapı taşlarını sıralarken ''Her iki cinsiyetteki çalışanları tüm seviyedeki karar alma sürecine dahil etmeyi''de sürece sokan araştırmacı var mıdır?


Bilgin,

Meral,

Okay,

Vural-Bat,

Gallagher,


8.Soru

Kültür, imaj ve kimlik arasındaki ilişkiyi dairesel süreçlerle açıklayan model var mıdır?


Dowling,

Abrantt,

Stuart,

Keynes,

Hatch-Shultz,


9.Soru

Kurum mensupları birbirleriyle ortak dil, terminoloji ve davranış adetleri vasıtasıyla etkileşim içinde bulunması özelliğine aşağıdakilerden hangi kurum kültürü özelliği açıklar?


Gözlemlenebilen davranış benzerlikleri:

Ortak norm ve kurallar

Hakim değerler

Ortak felsefe

Kurumsal iklim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın somut bileşenlerinden biridir?


Çalışanların inançları

Ülke kültürü

Medya raporları

Ürünlerin satıldığı mağazalar

Çevre hakkında politikalar


11.Soru

Kurum kültüründe Miles ve Snow yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi düşük risk almaya, güvenli ve sınırlı pazara sahip olmaya yönelik kültürdür?


Analizci kültür

Koruyucu kültür

Rasyonel kültür

Geliştirici kültür

Tepki verici kültür


12.Soru

Bir işletmenin çalışanlarına prim ya da promosyon vermesi, kurum kültürünün hangi fonksiyonuna örnek gösterilebilir?


Çatışma azaltma

Belirsizliği Azaltma

Motivasyon

Rekabet Avantajı

Koordinasyon ve Kontrol


13.Soru

Lider olarak ortaya çıkıp, kurum içinde statükoya karşı değişimi destekleyen birey hangi kurumsal davranışı sergilemektedir?


Ekonomik Davranış,

Toplumsal Davranış,

Siyasi Davranış,

Proaktif Kişilik,

Dışsal Açıdan Davranış, 


14.Soru

Harrison-Handy  kültür yaklaşımına göre kurum kültüründe bireyi merkeze yerleştiren kültür var mıdır? 


Güç kültürü,

Rol kültürü,

Görev kültürü,

Birey kültürü,

Grup kültürü, 


15.Soru

Koyduğu hedeflere kararlı bir şekilde ilerleyen, bu hedeflere ulaşma konusunda gerekli olan zekâ, cesaret ve güce sahip olduğuna inanan kişilik tipidir.Bu davranış biçimine sahip bireyler azim ve sabırla fırsatları kollayıp eylemde bulunmaktadırlar. Engellere aldırmadan kendileri için olumlu değişiklikler yaratmaya çalışmaktadırlar.

Yukarıda tanımı yapılan kişilik türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Dogmatik–Yetkeci Kişilik

Proaktif Kişilik

A Tipi Kişilik 

B Tipi Kişilik 

Narsist Kişilik 


16.Soru

Abratt’ın kurumsal imaj yönetimi modelinin eleştirilen yönü aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürüne gereken önemi vermemesi

Kurumsal kişilik bağlamını modele dahil etmesi

Kurumsal itibarı yeterince açıklayamaması

Kültür ile imaj ilişkisini yalnızca çalışanlar üzerinden kurması

Yönetim iletişimi kavramını fazla vurgulaması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Denison ve Spreitzer Yaklaşımına göre bir kurumsal kültür çeşidi olan Hiyerarşi Kültürü özellikleri arasında yer almaktadır?


Önem atfedi­len değerleri­n başında rekabet, üretkenl­ik, i­şe odaklanma, örgütsel hedefleri­n başarılması, yüksek performans, etk­inli­k ve veri­mli­li­k gelmektedi­r.

Amaçların açık ve net olması gerekmektedi­r çünkü ­iyi­ tanımlanmış hedef ve amaçlara başarıyla ulaşmaya odaklanılmıştır.

Moti­vasyonu sağlayan temel faktörler rekabet ve önceden beli­rlenm­iş sonuçlara ulaşmaktır.

Kurum içi­ süreçlere odaklıdır, kurum ­içine de kontrol ağırlıklı bi­r hava haki­mdi­r.

Bu kültür esnekl­iği, yenilikçiliği ve yaratıcılığı­ vurgulamaktadır.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal mirası meydana getiren unsurlardan biridir?


Kurum içi değerler

Marka

Rekabet

İmaj

Satış yönetimi


19.Soru

Hofstede'nin tanımladığı kültürel farklılıklardan hangisi, bir toplumun kuşku uyandıracak durumlar altında kendini tehdit altında hissetme, kurallar ve diğer güvenlik önlemleri yoluyla bunları engelleme çabalarının derecesini gösterir?


Güç mesafesi

Belirsizlikten kaçınma

Bireycilik ve ortaklaşa davranış

Zihinsel programlama

Erillik ve dişillik


20.Soru

Kurumsal davranış geleneksel kurum kuramcılarını destekler mi?


Geleneksel kuramcılara karşı çıkmaktadır,

Geleneksel kuramcıları desteklemektedir,

Geleneksel kuramcıları kabul etmektedirler,

Geleneksel kuramcıları dikkate almamaktadır,

Kurum ile insan arasında bir ilişki görmemektedir,