Kurumiçi Halkla İlişkiler Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 17 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun itibarında rol oynayan etkenlerden biri değildir?


 Hizmetlerin ya da ürünlerin kalitesi

Çalışanların sadakati ve müşteri odaklılık

Algı yönetimi

Kurumun misyonu ve değerleri

Dışarıdan içeriye ve içeriden dışarıya kurulan iletişimin tutarlılığı ve uygunluğu


2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kurum i­çi­ iletişim i­le i­lgi­li­ tanımlamalardan biri değildir?


Kurum içi iletişim, hedef kitlelerin sürekli değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek stratejiler geliştiren ve bunları uygulayabilen bir yapıya sahip olmalıdır.

Kurum içi iletişim, mevcut kurumsal yapıya ve kültüre bağlı olarak kurum içinde yapılan sözel ve sözel olmayan mesajların ­ileti­lmesi­, alınması sürec­idi­r.

Kurum içi iletişim, bir kurumun üretim ve faaliyetleriyle ilgili, o kurumda çalışanların kendi­ aralarında ve yönetimle gerçekleştirdikleri­ ­ileti­ alışverişedir.

Kurum içi iletişim, bir kurumun tüm birimlerinin ve bu birimlerdeki çalışanların birbiriyle gerçekleştirdiği­ her türlü bi­lgi­, duygu, düşünce ve yaklaşım paylaşımıdır.

Kurum içi iletişim, çalışanların yeteneklerine uygun roller almasına, organizasyonda ­iş birliği­ ve ­iş bölümünün gerçekleşmesine olanak sağlayan, ­iş planı ve verimliliğini­ etkileyen bir ­iç çevre iletişimidir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar açısından kurumiçi iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemi ve amaçlarından biridir? 


Doğru rol dağılımının sağlanması,

Çalışanlar ve kurum için en etkin iletişim kanallarının belirlenmesi,

Üretim süreçlerinin takip edilmesi ve verimliliğin arttırılması,

Kurum tarafından önemsendiğinin hissedilmesi ve motive olması,

Kurum çıkarlarının bireysel çıkarlarla çatışmasının önlenmesi,


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi iletişim sürecinin yönetilmesinde liderin görevleri arasında yer almaz? 


Çalışanları çift yönlü bir iletişime özendirmek amacıyla sürekli temas halinde olmaları 

Çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek için ortak görüşmeler düzenlemeleri 

Yönetim sürecinin her aşaması hakkında çalışanlara sürekli bir bilgi akışı sağlamaları

Ast-üst ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemesine yönelik aracı olmaları 

Departmanlar arasında rekabet yaratarak performans artırmaları 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aynı sistemde görev yapan kişileri belirli amaçlar doğrultusunda etkileyen, yönlendiren ve değiştiren; özellikle de insan ilişkilerine dayanan sosyal yetkiyi kullanan kişi olarak tanımlanabilir? 


Yönetici 

Patron 

Müdür 

Lider

Şef


6.Soru

Bir kurumun ürettiği mal ve hizmetleri, başka kurumların ürettiği ürünlerden ayıran, kurumların kendine özgü kimliğine ne ad verilir?


Marka

Vergi

Telif

Tahsis

Tenkit


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerde kullanılan araçlar arasında yer almaz? 


Şikayet kutuları 

Eğitim kampları 

Açıkhava reklamı 

Yıllık faaliyet raporları 

Kurumiçi sosyal ağ 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin temel özelliklerinden değildir?


İletişim sürecinde yer alan bir iletişim ögesidir.

Tutum ve algı değişikliği oluşturmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirilir.

Hedef kitlenin özelliklerine göre mesaj ve slogan tasarımı yapılır.

Bütün halkla ilişkiler çalışmalarının odak noktasında hedef kitle vardır.

Kurumlar, sadece bir hedef kitleye hitap eder,farklı hedef kitlelere yönelik çalışmalar gerçekleştirmez.


9.Soru

Halkla ilişkiler yönetimi açısından oldukça önemli olan ve yönetim sürecinin ilk basamağını oluşturan yönetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 


Örgütleme

Yöneltme

Planlama

Koordine etme

Kontrol etme


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünü kurumlar için gerekli kılan en önemli özelliklerden birisidir? 


İtibar yönetimine katkı sağlaması. 

Finans yönetimine katkı sağlaması. 

Stratejik önemi olması. 

Çalışanlar arasında duygu, düşünce paylaşım yolları oluşturması. 

Sosyal fayda sağlaması. 


11.Soru

Kurumsal hiyerarşiye bağlı olarak genellikle kurumun üst yönetiminden aşağıya doğru gerçekleştirilen iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Tek Yönlü İletişim 

Çift Yönlü İletişim 

Yatay İletişim 

Çapraz İletişim 

İnformel İletişim 


12.Soru

Çalısanlar açısından kurum içi iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin önem ve amaçları hangi şıkta verilmiştir?
I. Kurum ideolojisini, amaçlarını ve kültürünü tanımak ve bu sayede kurum çıkarlarının kendi çıkar ve görüşleriyle örtüşüp örtüşmediğinin tespit etmek
II. Fikirlerini açıklayabilmek ve görüşlerini bildirmek,
III. Kurum tarafından önemsendiğini hissetmek ve motive olmak,
IV. Kurumdaki bürokratik hiyerarşiyi öğrenmek ve buna göre hareket etmek,
V. Kurumsal isleyişlerin demokratik bağlamda değerlendirilmesi


I,II,III,IV

I,IV,V

II,III,V

I,III,V

III,IV,V


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yol-Amaç Modeli, Hersey ve Blanchard’ın Yaşam Eğrisi Yaklaşımı, Vroom-Jago-Yetton Modelini içeren liderlik teorisidir?


Davranışsal teori

Liderlik teorilerinde yeni yaklaşımlar

Özellikler teorisi

Durumsal teoriler

Kontrol teorisi


14.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde liderliğin gereklilikleri doğru olarak verilmiştir?
I. Sorumluluk duygusuna sahip olmak
II. Doğuştan yeteneğe sahip olmak
III. Grup üyelerini tanımak
IV. Çalışanların davranışını değiştirmek
V. Kendisini geliştirmek


I,III,V

II,IV

III,IV,V

I,II

I,II,V


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerin işlevlerinden değildir?


Planlama İşlevi

Düzenleme İşlevi

Bilgi Verme İşlevi

İkna Etme İşlevi

Reklam Yapma İşlevi


16.Soru

Çalışanların paylaştığı değerler bütünü ve bu değerler çalışanlara, doğru ya da yanlış, kabul edilebilir ya da edilemez davranışların neler olduğu hakkında bilgi veren kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Değerlerin paylaşımı

Güven verici

Yakınlık sağlayıcı

Demokratik

Sürükleyici


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü iletişime örnektir?


Gezi ve seyahatler

Konferanslar

Birim ziyaretleri

Toplantılar

Faks ve mektuplar