Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Citi grup aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilmektedir?


Desteklenmiş kimlik

Marka kimliği

Monolitik kimlik

Kurumsal dizayn

İmaj sınıfı


2.Soru

Kurum kimliği kaçlı yıllarda kurum kişiliği ile aynı anamda kullanılmaya başlanmıştır?


1940

1950

1960

1970

1980


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişim faaliyetlerinden değildir?


Kurumsal reklamcılık

Kişisel satış

Satış geliştirme

Halkla ilişkiler

Halka açılma


4.Soru

Kurum itibarının önem kazanmasına neden olan faktörlerden “Media- Mania” neye neden olmuştur?


İletişim stratejilerine olan ihtiyacı yükseltti

Yerel yönetimler ve tüketiciler nezdinde olumlu algılamalar yaratmak için sistematik yollar bulma ihtiyacı doğdu

Hiç olmadığı kadar şirket evlilikleri ve birleşmeler yapıldı

Üst düzey yöneticiler, kurumları hakkında kamuoyundaki algılamayı yönetmek görevini üstlendi

Reklamların eski etkisini kaybetmesi, kurumların başka araçları kullanma gereğini ortaya çıkardı


5.Soru

Yerel ve bölgesel ekonomik pazarların birleşmesi, şirket evlilikleri ve birleşmeleri kurumsal itibar ile ilgili hangi faktörle ilişkilidir?


Bilgiye ulaşılabilirlik

Küresel liberalleşme

Ürün fazlalığı

Medya-mania

Reklam kirliliği


6.Soru

Charles J. Fombrun tarafından, sosyal paydaşların kurumlarla ilgili algılarını ölçmek amacıyla geliştirilen ölçümleme modeli aşağıdakilerden hangisidir?


İtibar Katsayısı

Kurumsal İtibar Ölçeği

Kurumsal İtibar Yönetimi

İtibar Sürücüleri

İtibar Değişkenleri


7.Soru

I. Küresel liberalleşme
II. Maliyetlerin düşüşü
III. Ürün fazlalığı
IV. Satışların yükselişi
V. Reklam kirliliği
Yukarıdakilerden hangileri kurum itibarının önem kazanmasına neden olan faktörler arasında yer almaktadır?


I ve II

I, II, III

I, III, V

III, IV, V

Hepsi


8.Soru

Organizasyonun insanlara karşı kendini tanıtmak için kullandığı semboller ve terminolojiye ne ad verilmektedir?


Kurumsal kimlik

Kurumsal imaj

Kurumsal itibar

Kurumsal marka

Kurumsal süper marka


9.Soru

Çalışanlar arasında “biz” duygusunu oluşturarak çalışanların kuruma bağlılığını sağlayan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum felsefesi

Kurum imajı

Kurum iletişimi

Kurum kimliği

Kurum kültürü


10.Soru

“İletişim sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için geri bildirim almak iletişimin etkinliği için önemlidir. Kurumsal iletişim uzmaniları iletişimin işe yarayıp yaramadığını hedef kitle ile etkin bir şekilde mesajın buluşup buluşmadığını anlamak ister. Bu noktada paydasların geri bildirimlerinden faydalanırlar. Kurum itibarının ne durumda oldugu, iletişim kanallarının etkinliği gibi unsurlar araştırılır.” Yukarıdaki tanım kurumsal iletişim stratejisi geliştirilirken dikkate alınması gereken unsurlardan hangisine aittir? 

 


Paydaşların tepkisi

Mesajların uygun bir şekilde gönderilmesi

Kurum itibarının belirlenmesi

Amaçların belirlenmesi

İletişim amaçlarına ulaşmak için gerekli kaynakların belirlenmesi


11.Soru

  1. Beden dili
  2. Reklam
  3. Halkla ilişkiler
  4. Paydaşlarla iletişim
  5. Dış görünüş

Yukarıdakilerden hangileri kurum imajının oluşumunda önemli rol oynamaktadır?


I-V

I-III-IV

II-III-IV

I-II-V

III-V


12.Soru

I – İtibar, imaja göre daha uzun dönemde oluşur.
II –Kurum imajı iyi tasarlanmış iletişim programları ile çok daha kısa sürede oluşur.
III-İtibar reklam yoluyla hızla değişir.
IV-Kurumsal kimlik kurumun bedeni, kurumsal marka ise ruhudur.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I - II

I - III

II -III

II -IV

III-V


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin ve kurumsal iletişimin ön plana çıkmasında etkili olan çevresel faktörlerden biri değildir?


Ürün yaşam eğrilerinin hızlı değişimi

Yüksek nitelikli iş gücündeki artış

Libralleşme politikaları

Hizmet sektöründe rekabetin artması

Küreselleşme


14.Soru

Bir kurumun itibarını etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?


Yeni ürünler sunma çalışmaları

 

İmaj çalışmaları

Kimlik çalışmaları

Marka çalışmaları

Tanıtım çalışmaları


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal itibar yönetiminde dikkate alınması gereken bileşenlerden biri değildir?


Sosyal sorumluluk

Duygusal cazibe

Vizyon

Reklam

Finansal performans


16.Soru

Eti, Pınar ve Petro Ofisi gibi kurumlar hangi kimlik türüne örnek olarak gösterilebilir?


Desteklenmiş kimlik

Tekli kimlik

Markalaşmış kimlik

Bütünleşik kimlik

Stratejik kimlik


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi etkili bir kurumsal iletişimin faydalarından biri değildir?


Daha fazla sabit gelir

Tutarlı bir kimlik

Gerçek kurumsal yurttaşlık

Makul kurumsal felsefe

Güçlü bir kültür


18.Soru

“Bir kuruluşun merkezi stratejisidir” ifadesi hangi strateji sınıfı içerisinde yer almaktadır?


Dizayn Sınıfı

İmaj Sınıfı

Görünüm Sınıfı

Çizim Sınıfı

Genel İşletme Yönetimi İçin Bir Strateji Sınıfı


19.Soru

”Kurumun kendisini temsil ederken nasıl algılanacağına yön veren aktivitelerin bütünü ………………   süreci olarak tanımlanmaktadır.” Boşluğu uygun olan seçenekle doldurun. 


Kurum kültürü

Kurumsal davranış

Kurumsal tasarım

Kurumsal kimlik

Kurum vizyonu


20.Soru

Her türlü iletişimde sadece kurum ismini, logosu ve rengini kullanarak tutarlı bir imaj yaratma amacını taşıyan kimlik hangisidir?


Tekli Kimlik

Desteklenmiş kimlik

Markalanmış kimlik

Çoklu kimlik

Hukuki kimlik