Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"İşletme tarafından bir sosyal konuyla ilgili olarak yapılan ve seçilen konuya genellikle maddi ve/veya çeşitli mal ve hizmet tarzında doğrudan katkı sağlayan bir girişimdir." aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Kurumsal Hayırseverlik
Kurumsal Sosyal Pazarlama
Kurumsal Sosyal Teşvikler
Amaca Yönelik Pazarlama
Toplumsal Gönüllülük

2.Soru

Kurum sahibi, ortak veya yöneticilerinin "deprem vb. afetlerde, felaketzedelere giyecek ve yiyecek yardımı yaptıklarını kamuoyuna duyurmaları" hangi ilke kapsamında değerlendirilebilir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


Kurum yöneticisi ve ortakların menfaatini ön planda tutmak

Klasik sosyal sorumluluk anlayışına sahip olmak

Sosyal yönden sorumlu bir şirket gibi davranmak

Şirketin sosyal sorumluluk konusunda bilinçli olduğu imajını yaymaya çalışmak

İyi vatandaş-şirket rolü oynamak


3.Soru

Hangisi kurumsal sosyal sorumluluk ve paydaş teorisi yaklaşımlarının ortak yönlerinden biridir?


Hizmet kalitesini geliştirme

Personel yetkilendirme

Tedarik zinciri yönetimi

Maliyetleri düşürme

Kurumun itibarını artırma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sivil toplum örgütlerine sağladığı katkılardan birisidir?


Sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine doğrudan ve dolaylı olarak maddi destek sağlamak.

İşletme çalışanlarının sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışmasıyla örgüte bağlılık, motivasyon ve verimliliklerinin artması

Toplum yararına çalışan ve sivil toplum örgütlerini destekleyen işletmeler kamuoyu tarafından bilinmesi

İşletmelerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yaptıkları faaliyetler sonucunda tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilmesi

İşletmenin ürün veya hizmetlerinin daha tanınır olmasını sağlayabilmesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin işletme içi sorumluluk alanlarından birisi olduğu söylenebilir?


Müşterilere karşı sorumluluklar

Topluma karşı sorumluluklar

Pay sahiplerine karşı sorumluluklar

Çevreye karşı sorumluluklar

Rakiplere karşı sorumluluklar


6.Soru

"Sosyal sorumluluk kavramı, kurumun iyi bir vatandaş olarak hareket ettiği anlamına gelir.” sözü kime aittir?


Caroll (1991)

Friedman(1970)

Lantos (2001)

Kotler (2006)

Okay (2002)


7.Soru

Mal ve hizmet üretiminde ve satışında ahlaki ya da etik davranışın önemini ortaya koyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İş paylaşımı

İş etiği

İş zorluğu

İş hukuku

İş disiplini


8.Soru

I.Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı

II.Tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı

III.Bilgi edinme hakkı

IV.Ucuz ürün temin etme hakkı

V.Tüketicinin iletişime geçme hakkı

Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından belirlenen ve tüketicilerin sahip olması gereken temel hakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve V

I, II ve III

III, IV ve V


9.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) stratejisinin tasarımı için ilk adım hangisidir ?


KSS'nin tanımını yapmak

Rakiplerin yaptıklarını araştırmak

Odak alanlara karar vermek

Üst yönetimin desteğini almak

Örgüt ve iş organizasyonun değerlendirilmesi


10.Soru

İşletme tarafından bir sosyal konuyla ilgili olarak yapılan ve seçilen konuya genellikle maddi ve/veya çeşitli mal ve hizmet tarzında doğrudan katkı sağlayan girişim aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal sosyal teşvikler

 

Toplumsal gönüllülük

Kurumsal hayırseverlik

Kurumsal sosyal pazarlama

Amaca yönelik pazarlama


11.Soru

Kadın çalışanların doğum izni ve kreş gibi istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ve bu doğrultuda düzenlemeler yapılması hangi işveren sorumluluğu kapsamına girmektedir?


Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma

Çalışanların kararlara katılma hakkını sağlama

Çalışanların özgürce konuşma hakkı

Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama

Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma ve çalışma hayatının kalitesini yükseltme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına karşı sorumluluklarından birisi değildir?


Çalışma hakkına saygı gösterme

Performansa dayalı ücret ödeme

Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma

Çalışanların kararlara katıma hakkını sağlama

Çalışma hayatının kalitesini yükseltme


13.Soru

Hangisi Galbreath'ın kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı stratejilerinden biridir?


Özgecil strateji

Reddetme stratejisi

Savunmacı strateji

Uyum sağlayıcı strateji

Ön görücü strateji


14.Soru

I. Hissedarların kazançlarını sürekli arttıracak biçimde hareket ettirmek,
II. Karlılığa yönelmek,
III. Rekabet pozisyonu koruyabilmek,
IV. Yüksek verimlilikte iş işleyişi sağlamak,
V. Sürekli karlı çalışan bir işletmeyi başarılı bir kurum olarak kabul etmek.

Yukarıda bahsi geçen maddeler Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli kapsamındaki hangi sorumlulukla açıklanabilir?


Hayırsever sorumluluklar

Yasal sorumluluklar

Etik sorumluluklar

Ekonomik sorumluluklar

Gönüllü sorumluluklar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin çalışanlarına karşı sorumluluklarından birisi değildir?


Çalışma hakkına saygı gösterme

Performansa dayalı ücret ödeme

Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma

Çalışanların kararlara katıma hakkını sağlama

Çalışma hayatının kalitesini yükseltme


16.Soru

Tarihte var olmuş sosyal sorumluluk çalışmalarının en eskisi aşağıdakilerden hangisidir?


Kuran'daki iş hayatına ait hükümler

Hammurabi yasaları

Aristo'nun etik çalışmaları

Sümer tabletlerindeki işçi hakları

Tevratta'ki iş hayatına ait hükümler.


17.Soru

Hangisi haksız rekabet koşulları arasında yer almaz?


Kötüleme

Ucuz ürün sunma

Gerçeğe uymayan bilgi verme

Yanıltıcı reklamlar

İşletmenin sırlarını ele geçirme


18.Soru

I.İşletmenin büyüklüğü

II.Faaliyette bulunduğu sektör veya ülke

III. Çalışanların memnuniyeti

IV.İşletmenin müşterilerle sağladığı iletişim

V.İşletmenin yönetim tarzı

İşletmenin sosyal sorumluluk alanlarını etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve V

III, IV ve V


19.Soru

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi sosyal sorumluluk kavramı altında yer almaz?


İş Etiği

Kurumsal vatandaşlık

Sürdürülebilir kalkınma

Kurumsal hesap verebilirlik

Kurumsal yönetim


20.Soru

-Bu stratejik KSS seçeneğinde, firma ve içinde bulunduğu toplum arasında içiçe geçmiş ilişkiler olduğu kabul edilmekte ve anlaşılmaktadır.

-Toplumun bir parçası olarak firma, içinde bulunduğu topluma olumlu bir katkıda bulunmak adına hayırseverlik şeklinde “aldığının bir kısmını geri verme”si gerektiğini kabul etmektedir

Yukarıda bilgileri verilen strateji türü aşağıdakilerden hangisidir?


Karşılıklılık Stratejisi

Vatandaşlık stratejisi

Özgecil Strateji

Hissedar Stratejisi

Savunma Stratejisi