Para ve Banka Ara 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Kriz dönemlerinde genel olarak faiz oranların yükseldiğini, menkul kıymetlerin fiyatlarının ise düştüğünü görüyoruz. Bunun anlamı borçlanmanın daha yüksek maliyetli hale gelmesidir." Tanımı finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından hangisiyle ilgilidir?


Borçlanmanın Maliyetinin Yükselmesi

Hane Halkı Özsermayesi

Kredi Daralması

Riskten Kaçınma

Şirket Özsermayesi


2.Soru

Kullanılmış araba piyasasında ters seçim sorunu kötü arabaları olduklarından değerli, iyi arabaları ise değerlerinin altında satılmasına neden olmaktadır. Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisi için geçerlidir?


Limon piyasası
Bedavacılık
Asil vekil problemi
Tasarrufların mobilizasyonu
Ahlaki tehlike

3.Soru

Ekonomide gelişmiş bir finansal sistemin varlığının yatırımcıya sağladığı en önemli faydalardan biri farklı yatırım araçlarına yatırım yapma imkanı sunmasıdır. Gelecekle ilgili belirsizliklerin olduğu bir ekonomide portföy çesitlendirmesi adı verilen bu durum yatırımcıya nasıl bir fayda sağlar?


Likidite sağlayabilir.
Yüksek döviz getirisi sağlayabilir.
Riskleri azaltabilir.
İlave kar payı getirisi sağlayabilir.
Yüksek faiz getirisi sağlayabilir.

4.Soru

Ödemeler sistemine konu olan paranın ortaya çıkışından bugüne kadar nasıl evrildiğini anlatan doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?


Mal para, çek, itibari para, elektronik para
İtibari para, çek, elektronik para, mal para
Elektronik para, mal para, çek, itibari para
Mal para, itibari para, çek, elektronik para
Mal para, itibari para, elektronik para, çek

5.Soru

I. Hesap birimi olması
II. Bölünebilir olması
III. Değer saklama aracı olması
IV. Değişim aracı olması
V. Taşınabilir olması
Yukarıdakilerden hangileri paranın fonksiyonlarındandır?


I ve III

II ve IV

I,III ve IV

I,III ve V

II,III,IV veV


6.Soru

Tahvil piyasasında geçerli olan iflas riski kavramı aşağıdaki şıkların hangisinde en doğru şekilde açıklanmıştır?


Firmaların iflas etmesi durumunda çıkardıkları tahvillerin değerlerinin sıfırlanması.
Risk düzeyi.
Devletlerin herhangibir kriz durumunda piyasadaki tahvilleri bedelsiz olarak toplama yetkisi.
Enflasyon karşısında tahvillerin reel getirilerinin yok olması.
Tahvillerden doğan yükümlülüklerin farklı düzeylerde yerine getirilmemeleri olasılıklarının bulunması durumu.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin finansal kurumlar üzerinde uyguladığı düzenlemeler arasında yer almaz?


Girişlerin düzenlenmesi ve kısıtlanması
Mali tablolarda şeffaflığın sağlanması
Banka bilançolarının denetlenmesi
Yatırımcıların denetlenmesi
Mevduatlar için sigortası uygulanması

8.Soru

Yurt içi faiz haddinin yükselmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  1. Yurtiçi faiz haddinin yükselmesi, diğer değişkenler aynı kaldığı sürece döviz kurunu düşürür.
  2. Yurtiçi faiz haddi o ülkeye ilişkin risk algılaması arttığı için de yükselebilir.
  3. Döviz kurunun ileride yükseleceği beklentisi hakim olabilir.
  4. Kur bekleyişleri yurtiçi faiz haddindeki yükselmeden daha fazla artarak döviz kurunu yükseltebilir.
  5. Her zaman yüksek faiz düşük kura karşı gelir.


I,II,III,IV

I,II,IV,V

I,III,IV,V

I,II,III,V

II,III,IV,V


9.Soru

Varlıklar ve yükümlülükler arasındaki fark bize neyi gösterir? 


Borçları

Aktifleri

Özkaynakları

Pasifleri

Zorunlu Karşılıkları


10.Soru

Yatırım aracı olarak tahvil satın almayı düşünüyorsunuz diyelim. Aşağıdaki durumlardan hangisi sizin tahvil talebinizin artmasına neden olur?


Alacağım tahvilin likiditesi diğer tahvillere göre düşükse
Enflasyon beklentileri artarsa
Tahvilden alınan vergi oranı diğer yatırım araçlarına göre artarsa
Gelir düzeyinin/servetin artarsa
Faizlerin düşmesi

11.Soru

Finansal kurumlarda ortaya çıkan "batmak için çok büyük" ahlaki tehlike sorunu aşağıdakilerden hangisidir?


Düşük özsermaye ile çalışmak
Bilanço bozukluğuna sahip olmak
Yüksek risk alarak çalışmak
Uzun vadeli kredi vermek
Kısa vadeli mevduat yükümlülüğüne sahip olmak

12.Soru

Türkiye’de bankacılık sektörünün bilançosundaki gelişmelerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bankaların toplam varlıklarına oranla en az kredi yarattıkları yıllar 2002-2005 yılları arası olmuştur

Türkiye’de bankaların bilançolarının yükümlülükler kısmına bakıldığında bankacılık sisteminin temel kaynağı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mevduatlardır

TL cinsinden mevduatlara bakınca Türkiye'de tasarruf mevduatı temelde en önemli mevduat türüdür

DTH hesapları özellikle kur belirsizliğinin arttığı ve Türk Lirası’nın değer kaybettiği yıllarda önemli artış göstermiştir

1990’ların sonlarına doğru toplam varlıkların içerisinde menkul kıymetlerin payı artarken kredilerin payının düşmüştür


13.Soru

Kısa vadeli faiz oranı ile uzun vadeli faiz oranı arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?


Vade primi
İndirim Faktörü
Faiz Haddi
Getiri Eğrisi
Getiri Oranı

14.Soru

I- Anonim ortaklık şirketlerinin çıkarttıkları şirket sermayesine katılımı temsil eden kıymetli evraklardır.

II- Şirketlerin yılsonu karlarının ortaklarına (hisse Sahiplerine) dağıttıkları kısımdır.

III- Devletin ya da özel şirketlerin orta ve uzun vadeli borçlanarak fon kullanmala-rını sağlayan borç senetleridir.

IV- Devletin ya da özel şirketlerin kısa vadeli borçlanarak fon kullanmalarını sağlayan borç senetleridir.

Yukarıda tanımları verilen finansal varlıkların isimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde sıralanmıştır?


Tahvil-Temettü-Hisse Senedi-Bono

Hisse Senedi-Temettü-Tahvil-Bono

Bono-Hisse Senedi-Temettü-Tahvil

Temettü-Tahvil-Bono-Hisse Senedi

Hisse Senedi-Temettü-Bono-Tahvil


15.Soru

Kâr etmeyi amaçlayan bankaların temel amacı kredi vermek ve verdiği kredileri tahsil edebilmektir. Tahsil edilmeyen krediler, bankanın maliyetini artıran bir unsurdur. Yukarıdaki açıklamalar ışığında bankaların öncelikli olarak çalışmalarını hangi yönde yapmaları uygundur?


Bankalar öncelikli olarak borcunu zamanında ödeyecek ve mümkün olan en yüksek faizi ödeyebilecek müşterileri bulmalıdır.
Bankalar öncelikli olarak ters seçim olasılığını azaltacağı için müşteri ile uzun dönemli ilişkileri tercih etmelidir.
Bankalar öncelikli olarak bilgi eksikliğini azaltacağı için belirli sektörlere yönelik kredilerde uzmanlaşmalıdır.
Bankalar teminat karşılığında verilen kredilere öncelik vermelidir.
Bankalar öncelikli olarak kredi kartı gibi teminatsız kredilerde muhafazakâr davranmalıdır.

16.Soru

Finansal sistemin yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Dolaysız finans dolaylı finansa göre daha yaygındır.
Tüm dünyada dolaylı finansman doğrudan finansmandan daha yaygındır.
Gelişmiş ekonomiler pasif finansal sistemlere sahiptirler.
Ekonomilerin gelir seviyesi arttıkça finansal sistemleri de küçülür.
Şirketler en önemli finansal kurumdur.

17.Soru

  1. Kar amacı güderler
  2. Uzun vadeli araçları kısa vadeli araçlara dönüştürürler
  3. Aracılık fonksiyonu üstlenirler

Bankalar için yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalarda ters seçim sorununun ortadan kaldırılmasına ilişkin çözüm önerileri arasında yer almaz?


Bilgi eksikliğinin kamusal olarak giderilmesi
Yeni finansal menkul kıymetlerin oluşturulması 
Özel kuruluşların bilgi toplayarak satması 
Maddi teminat getirilmesi 
Şirketlerin özsermayesine ilişkin düzenlemelerin getirilmesi 

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1990’lardan itibaren önemli finansal krizlerden birinin tarihi değildir?


1994

1998

2001

2005

2008


20.Soru

I- Birincil piyasadan satın alınan menkul kıymetlerin yeniden satılması ile oluşan ikinci el piyasadır.

II- Bir şirket ya da devlet tarafından çıkarılmış olan menkul kıymetlerin ilk alıcılarına satıldığı piyasadır.

III- Menkul kıymet alım satımı için düzenlemiş fiziksel mekânı olan piyasa türüdür.

IV- Menkul kıymetlerin gelecekteki alış veya satış bedelinin bugünden belirlendiği ve bugün anlaşılan fiyat üzerinden gelecekte değişiminin gerçekleştiği piyasa türüdür.

V- Alıcı ve satıcıların belirli bir mekânda toplanmadan, uzaktan elektronik olarak alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasadır.

Yukarıda tanımları verilen piyasa türleri, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla doğru bir biçimde yer almaktadır?


Birincil Piyasa- İkincil Piyasa-Vadeli Piyasa-Organize Piyasa- Tezgâh Üstü Piyasa

İkincil Piyasa-Birincil Piyasa- Tezgâh Üstü Piyasa-Vadeli Piyasa-Organize Piyasa

İkincil Piyasa-Birincil Piyasa-Organize Piyasa-Vadeli Piyasa- Tezgâh Üstü Piyasa

Birincil Piyasa-İkincil Piyasa-Organize Piyasa- Tezgâh Üstü Piyasa-Vadeli Piyasa

İkincil Piyasa-Birincil Piyasa-Organize Piyasa- Tezgâh Üstü Piyasa-Vadeli Piyasa