Pazarlama İletişimi Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Dikkat II. Tutum III. İstek IV. Davranış Yukarıda değinilen unsurlardan hangileri iyi bir mesajın istenilen kalitede oluşturulmasına imkân tanıdığı belirtilen AIDA modelinin temel unsurlarındandır?


I, II
I, II, III
I, III, IV
II, III, IV
I, II, III, IV

2.Soru

Fiyat teklifi vermek, teklif yazmak, sipariş yazmak, ikna etmek, uzlaşmak, satış koşullarını nihai haline getirmek, satışı kapatmak. Tipik bir satın alma sürecindeki bu özellikler aşağıdakilerden hangisini açıklar?


İstek Duymak

Danışmak

Satın Alma Aşaması

Satış

İlginin Yaratılması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi AIDA modeli içerisinde yer almaz?


Dikkat
İlgi
Eylem
Arzu
Bilinç

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın güçlü yönlerinden biridir?


Kişisel satış çabaları için diğer iletişim araçlarına göre daha yüksek maliyete katlanılır.

Müşterilere yöneltilen mesajları satış elemanları arasında farklılaşabilir.

Satış gücü yönetimi, bir işletmenin satış gücünü oluşturan kişisel satışçıların işe alınmasını, yerleştirilmesini, eğitimini ve denetimi içerebilir.

Günümüzde insanlar, reklam gibi kitlesel iletişim faaliyetlerinden rahatsız olabildikleri gibi kişisel satış çabaları da tüketicileri rahatsız edebilir.

Müşteri yani alıcı satışçıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt ver­mek için zaman ayırabilir.


5.Soru

Halkla ilişkiler tanımında kullanılan kavramlar ve bu kavramlara atfedilen anlamlara göre iki yönlü bir süreç olarak tanımlanan ve etkili olmak için organizasyonun ilgili hedef kitlelerini dinlemesiyle ilişkilendirilen kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


Organizasyon

Anlayış

İlgili çevre

Strateji

Amaç


6.Soru

Kar amacı güden ya da gütmeyen kurumların ya da bireylerin amaçlarına ulaşmasında etkili olabilecek gruplar ile ilişkilerini düzenlemeye yönelik iletişim faaliyeti aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


İletişim

Kanal

Temas

Reklam

Halkla İlişkiler


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın pazarlama iletişimi içindeki güçlü yönlerinden biridir?


Müşterinin satışçıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt vermek için zaman ayırması

Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesi

Bir işletmenin satış gücünü oluşturan kişisel satışçıların işe alınması yerleştirilmesini, eğitimini ve denetimini içeren satış gücü yönetimi

Kişisel satış çabalarının maliyeti

Müşterinin reklamdan rahatsız olması


8.Soru

Diğer iletişim çabalarını desteklemek üzere ya da onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç almayı hedefleyen faaliyetler hangisidir?


Satış tutundurma
Reklam
Pazarlama
Satış
Sponsorluk

9.Soru

Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin birçok avantajının olmasına karşılık, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler bazı sınırlılıklara sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu avantaj ve sınırlılıklardan biridir?


Güvenirlik

İstihdam

İkna etme

Azim

Pazarlama


10.Soru

Tatmin olmamış ya da farkında olunmayan müşteri ihtiyaçları ve potansiyel problemler konusunda bilinçli olan satışçılar müşterilere yeni ürünler, yeni pazarlar ya da yenilikçi pazarlama karmaları tavsiye ettiklerinde aşağıdaki satış görevlerinden hangisini yerine getirmiş olurlar?


Pazarı analiz etme ve planlama

Alıcı-satıcı ekip koordinatörü

Satın alıcı davranışı uzmanı

Fırsat yakalayıcı

Satışları öngörücü


11.Soru

Radyo, televizyon, sinema gibi araçların kullanıldığı iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kişilerarası iletişim

Bireylerarası iletişim

Kitle iletişim

Kültürlerarası iletişim

Toplumlararası iletişim


12.Soru

Çift yönlü iletişim sürecinde gönderici ve alıcının ortak paylaşım alanını aşağıdakilerden hangisi temsil eder?


Mesaj/Kanal

Çözümleme

Tepki

Gürültü

Kodlama


13.Soru

İletişim süreci çeşitli temel ögelerden oluşmaktadır. Söz konusu süreci oluşturan temel ögelerden hangisi bilginin içeriğini, iletilmek istenen bilgi ya da fikri ifade etmektedir?


Kaynak
Kanal
Mesaj
Alıcı
Geri bildirim

14.Soru

Dağıtım kanalları vasıtasıyla markaların nihai tüketicilere ulaştırılmasını ifade eden stratejinin adı nedir?


Pazarlama

Satış

Diyalog

İtme Stratejisi

İşletme


15.Soru

Şirketlerin ürünlerini tüketicilerin çıkarları, ilgileri, istekleri ve ihtiyaçları ile bir tutan izlenimler ve bilginin inanılır bir şekilde iletilmesi aracılığı ile tüketicinin tatminini ve satın almaya cesaretlendirilmesine yönelik programların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecine ne ad verilir?


Hasar kontrolü.
Finansal Halkla İlişkiler.
Kriz yönetimi.
Kriz iletişimi.
Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tanımında üzerinde durulan unsurlardan biri değildir?


Organizasyon ve paydaşları arasındaki ilişkilerle uğraşır.

Organizasyon ve ilgili çevre arasında iki yönlü iletişimi sağlayıp sürdürür.

Politikaların, yöntemlerin ve eylemlerin paydaşlar üzerindeki etkisini analiz eder.

Organizasyon yönetiminin bir parçası olarak planlı ve sürdürülebilir bir programı yürütür.

Organizasyonların pazarlama için uygun olup olmadığını denetler.


17.Soru

Özür stratejisini kullanmak, hasar kontrolü ve kriz yönetiminin reaktif formlarından biridir. Değerlendirmenin sonucunda şirketin hatalı olduğu sonucu çıkarsa hızla özür dilenmelidir. Tam bir özür kaç ögeyi içerir?


1

2

3

4

5


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Clow ve Baack’a göre reklamın yapılma araçlarından biri değildir?


İkna etmek
Marka imajı oluşturmak 
Diğer pazarlama faaliyetlerini desteklemek 
Harekete geçirmek /davranışa yöneltmek 
Hatırlatmak

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müşterinin algıladığı değeri arttıran hizmetlerden biri değildir?


Müşteri eğitimi
Ürünün kurulması, satış sonrası destek ve bakım hizmetleri
Değerli bir uzmanlık sağlayan bire bir satış ziyaretleri
Promosyon yöntemleri kullanarak satış
Firmanın ürünü ile müşterinin ürünlerinin bütünleştirilmesine yardımcı olmak

20.Soru

aşağıdakilerden hangisi finansal halkla ilişkiler etkinlikleri arasında yer almaz?


Yıllık raporlar
Yıllık toplantılar
Görüşme çağrıları
Proxy mailler
Aylık toplantılar