Rehberlik Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin etkileşim içinde olduğu disiplinlerden biri değildir?


Psikoloji

Felsefe

Sosyoloji

Sağlık

Ekonomi


2.Soru

Kişilerin kendilerini tehdit altında hissetmeden, içtenlikle ifade edebildikleri, destekleyici, rahatlatıcı ve geliştirici bir atmosferdir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Psikolojik danışma

Terapötik ortam

Terapotik iletişim

Psikoterapi

Rehberlik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grup rehberliğiyle ilgili doğru bir bilgidir?


Sınıf öğretmeni tarafından da yürütülebilir.

Problem önleyicidir.

Mesleki ve eğitsel rehberlik için kullanılabilir.

Kısa süreli değillerdir.

Büyük gruplarda daha etkili olmaktadır.


4.Soru

Bir uzmanın, diğerlerine bilgi aktarması biçimindeki tek yönlü bilgi akışından çok, uzmanla öğrenciler ve öğrenciler arası etkileşimi gerektiren etkinlikleri içerir.

Yukarıda yer alan bu bilgi aşağıda yer alan hangi kavramla ilişkilidir?


Rehberlik

Psikolojik danışma

Psikoterapi

Öğrenci kişilik hizmetleri

Psikiyatrik hizmetler


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde grup rehberliği ile grupla psikolojik danışma arasındaki farklar doğru ifade edilmektedir?


Grupla psikolojik danışma eğitsel bilgi verirken grup rehberliği bireyin sorunlarına odaklanır.

Grupla psikolojik danışmada daha yoğun duygu paylaşımında bulunulabileceği yakın ilişkisel ortam gerektirirken grup rehberliği sınıf ortamında uygulanabilir.

Grupla psikolojik danışma üyelerin bilişsel düzeyde konuyu anlamalarına yönelik daha kısa süreli iken grup rehberliği tutum ve davranış değişikliği amacıyla daha yoğun ve daha uzun sürelidir.

Grupla psikolojik danışmada okul danışmanı, bir eğitici öğretmen rolündeyken grup rehberliğinde ise psikolojik danışma ilke ve tekniklerini bilen yeterli bir psikolojik danışmandır.

Grupla psikolojik danışma sınıf ortamlarında yürütülebilir iken grup rehberliği daha az sayıda bireyle özel bir ortamda yürütülmektedir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi tartışmaların etkili olabilmesi için, tartışmaları yöneten sınıf öğretmeninin dikkate alması gereken noktalardan birisidir?


Eğitsel, mesleki ya da kişisel ve sosyal alanda öğrencilere iletilmesi gereken bilgilerle ilgili herhangi bir problemi sınıfa getirmemeli

Sınıf içinde öğrencilerin duygu ve düşüncelerini dile getirmelerine izin verilmemeli

Bilgiler didaktik biçimde soyut olarak anlatılmalıdır

"Her öğrencinin görüşüne saygı göstermek" ilkesi benimsenmelidir

Grup tartışmalarına herkesin katılmasını sağlamak için çaba göstermek yanlıştır


7.Soru

Öğrencilerin eğitim yaşamıyla ilgili gelişmesine ve sorunlarının çözümüne yönelik olarak sunulan rehberlik yardımı aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel rehberlik
Mesleki rehberlik
Eğitsel rehberlik
Önleyici rehberlik
Yöneltici rehberlik

8.Soru

Mesleki rehberlik hizmetlerinde gencin çeşitli meslekleri tanıması için yardım etmek önemlidir. Bu nedenle bir meslek ile ilgili bilinmesi gereken bazı bilgiler mevcuttur. aşağıdakilerden hangisi meslekle ilgili bilinmesi gereken bu bilgilerden birisi değildir?


İş yerlerine ziyaret, gözlem ve incelemeler

Mesleğin gerektirdiği faaliyetler, yapılan işin özellikleri

Çalışma ortamı ve koşullarının araştırılması

Meslekte ilerleme ve kazanç durumu nasıldır?

Mesleğe hazırlanma ve girişin nasıl olacağının araştırılması


9.Soru

Okul psikolojik danışma ve rehberlik servisiyle öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri arasındaki ilişkinin niteliğinin incelenmesi; öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileriyle velilerin sahip oldukları rehberlik anlayışının, ayrıca, psikolojik danışma ve rehberlik servisinden beklentilerinin belirlenmesi hangi rehberlik hizmet alanının konularındandır?


Müşavirlik

Oryantasyon

Araştırma ve değerlendirme

Rehberlik

Bireyi tanıma


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi oryantasyon hizmetinin koruyucu ve önleyici bir işlevine örnektir?


Okula yeni başlayan öğrencilere okulun kurallarının tanıtılması

Öğretmen tarafından tuvaletin yerinin gösterilmesi

Birinci sınıf öğrencileriyle müdürün odasına ziyaret düzenlenmesi

Lise son sınıf öğrencilerinin üniversitelere geziler düzenlemesi

Sınıfa yeni gelen öğrencinin akranlarıyla tanışması sağlanarak yalnızlık duymamasının sağlanması


11.Soru

Bireyi tanımak için çeşitli tekniklerden yararlanılmasının temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?


Bireyin kendi kendisini tanımasına yardımcı olmak
Standart testler yardımıyla objektif, karşılaştırılabilir veriler elde etmek
Testlerin psikometrik özelliklerini geliştirerek bireyleri yeteneklerine göre sınıflamak
Bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak
Rehberlik hizmetlerinin kurumsal hesap verebilirliğini artırmak

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ilk ve ortaöğretim okullarında psikolojik danışma uygulamalarını zorlaştıran, meslekle ilgili etmenlerden biri değildir? 


Mesleklerin sınırlarının yeterince bilinmemesi 
Yakın alanlarda çalışan meslek elemanları arasındaki eşgüdüm eksikliği 
Güven eksikliği 
Psikoloji danışmanların yeterince eğitilmemiş olması 
Psikolojik danışma mesleğinin yeterince tanınmamış olması 

13.Soru

Maslow'a göre "kendini gerçekleştirme" aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?


Tam verimlilik

Tam kapasiteyle fonksiyonda bulunma

Bilinçli davranma

İnsan davranışlarına yön veren temel güdü

Rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duymadan yaşayabilme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maliyetlerin üretim eylemlerinin niteliğine göre belirlendiği yöntemlerden biridir? 


Direkt maliyet yöntemi 
Fiili maliyet yöntemi
Normal maliyet yöntemi 
Safha maliyet yöntemi 
Tam maliyet yöntemi 

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grup rehberliği ve danışmanlığının farkıyla ilgili doğru bir bilgidir?


Grup rehberliği bireylerin belli alanda davranış değişikliğine odaklanır.

Grup rehberliği sınıf ortamında uygulanabilir.

Grup rehberliği daha uzun sürer ve daha yoğundur.

Grup rehberliğinde daha yoğun duygu paylaşımında bulunulabilir.

Grup danışmanlığı daha çok eğitsel ve mesleki bilgi vermeyi amaçlar


16.Soru

Maslow’a göre insan davranışlarına yön veren tek temel güdü aşağıdakilerden hangisidir? 


Kendine saygı duyma  
Kendini yönetme  
Kendini kabul etme 
Kendini gerçekleştirme  
Kendini anlama 

17.Soru

Psikolojik danışmanın rehberlik, psikiyatri ve psikoterapiden farkları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanın özellikleri arasında yer almaktadır?


Öğrencilere bilgi aktarımından daha çok, bilgiye nasıl ulaşabileceklerini öğrenmelerine ortam yaratılmasıdır.

Bazı durumlarda hem ilaç tedavisinin hem de terapinin birlikte yürütülmesini içerir.

En kısa sürede, en çok kişiye ulaşılabilmesi nedeniyle eğitim ortamlarında, çoğunlukla büyük gruplara yönelik olarak gerçekleştirilir.

Kişi, kendisine ve içinde bulunduğu dünyaya o güne değin olduğundan farklı bir açıdan bakma şansı elde eder.

Psikolojik hastalıkların iyileştirilmesi sürecidir.


18.Soru

Ailesinin işi nedeniyle şehir değiştirmesi sonucunda okula yeni gelen bir öğrenciye okul psikolojik danışmanının uyum sağlamasına yardımcı olması rehberlik hizmet alanlarının hangisine uygundur?


Psikolojik danışma

Oryantasyon

Bireyi tanıma

Müşavirlik

Araştırma ve değerlendirme


19.Soru

Öğrenmeyi nasıl daha etkin ve kolay hale getirebiliriz? Zamanı daha verimli kullanmak için neler yapmalıyız? Öğrendiklerimizi bellekte nasıl daha uzun süre koruyabiliriz? gibi sorular eğitsel bilgi verme hizmetlerinin hangi amacını gerçekleştirmeye yöneliktir?


Etkin çalışma yöntemlerinin başarıya etkisi

Üst eğitim kurumlarını tanıma

Eğitim kurumlarının kimliği

Etkin çalışma yöntemleri

Eğitim kurumları hakkında bilgi edinme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında, öğrencilere sunulacak hizmetlerden biri değildir? 


Sosyal yardım hizmetleri

Yönetim ve denetim hizmetleri

Rehberlik hizmetleri

Sosyal ve kültürel hizmetler

Sağlık hizmetleri