Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir çalışmada bilimsel bir sistematik hatanın olup olmadığını sorgulayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Standart sapma

İstatistiksel anlamlılık

Varyans

Bias

Standart hata


2.Soru

Bir tabloda yer alan bulgulara göre, 1320 öğrenciden A, B, AB kan grubundaki öğrenciler toplamın %83,20'sini oluşturmaktadır. Buna göre, aynı tabloda O kan grubu olan öğrencileri ifade eden seçenek hangisidir?


%17,80

%16,80

%16,8

%16

%17


3.Soru

Bir bilimsel araştırma raporunda, hipotezin nasıl test edildiği, hangi bölümde ele alınır?


Giriş 

Gereç ve yöntemler 

Bulgular 

Tartışma 

Öneriler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örneklemenin sakıncalarındandır?


Ulaşılmak istenilen sonuçlara kısa sürede ulaşma olanağı sağlar.

 Toplum içerisinde bazı kişilerin araştırmaya alınmaması nedeniyle ayrımcılık duygularına
neden olabilir.

 Para, iş gücü, araç-gereç anlamındaki maliyetlerin daha az olmasını sağlar.

Sağlıkla ilgili konular çok değişkenli olduğu için küçük gruplar sayesinde değişkenlerin
etkisinin kontrolü daha kolay olur, daha kesin sonuçlar elde edilir.

 Araştırmaya katılmama, eksik veri toplama, gözlemciler arası farklılık, ölçüm/gözlem
hataları, gibi hataları kontrol altına almak daha kolaydır.


5.Soru

Dünya çapında sektör veya konu farkı gözetilmeksizin bir işi, bir süreci, bir ürün/hizmeti en iyi gerçekleştiren, konusunda ün kazanmış, başarılı olduğu kabul edilen örneğin araştırılması şeklindeki kıyaslama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Fonksiyonel kıyaslama

Rekabetçi kıyaslama

Stratejik kıyaslama

İşletme içi kıyaslama

Genel kıyaslama


6.Soru

Kıyaslama seçilen ortağa göre dörde ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? İşletme içi kıyaslama

 Rekabetçi kıyaslama: 

 Fonksiyonel kıyaslama 

Genel kıyaslama

Stratejik kıyaslama


7.Soru

Beyaz yakalı ve mavi yakalı bireyleri ele alan bir araştırma incelenen diğer değişkenler, iş doyumları, yaşam doyumları ve depresyon düzeyleridir. Bu değişkenleri araştırmadaki bağımlı ve bağımsız rolleri açısından ele aldığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade olur?


Beyaz yakalı bireyler bağımlı değişkendir.

Mavi yakalı bireyler bağımlı değişkendir.

Depresyon bağımsız değişkenlerden biridir.

Toplam 5 değişken analize konu olmuştur.

Bağımlı değişken 3 tanedir.


8.Soru

Araştırma sonuçlarının ilgilendirdiği tüm kişilere ne ad verilir?


Evren

Örnek

Küme

Varyans

Veri


9.Soru

... örneklemede evrendeki birim sayısı gene listelenerek her birime bir sıra numarası verilir. Daha sonra evrendeki birim sayısı örnekte yer alacak birim sayısına bölünerek örneklem aralığı bulunur. Tesadüfi bir başlangıç numarası saptandıktan sonra her k'inci  birim (k=Örneklem aralığı) örneğe alınır.


Basit tesadüfi

Küme

Tabakalı

Çok aşamalı örnekleme

Sistematik örnekleme


10.Soru

Gözlemlerin kabaca % kaçı ortalamanın iki standart sapma mesafesi içinde sağ ve solunda kalacak sınırların içine düşer ?


55

70

80

90

95


11.Soru

Araştırmada ele alınan toplam birim sayısına ne ad verilir?


Örneklem büyüklüğü

Nitel analiz

Nicel analiz

Değişken

Sıklık


12.Soru

Nicel verilerin özetlenmesinde kullanılan ölçütlerden biri olan dağılım aralığı nasıl hesaplanır? 


Ölçüm değerlerinin en küçükten en büyüğe doğru sıralanması ile

Dağılımda en çok kişinin aldığı değerin hesaplanması ile 

Aritmetik ortalama ile varyans değerinin toplanması ile 

Standart sapma ile tepe değeri arasındaki farkın belirlenmesi ile

En büyük değerden en küçük değerin çıkarılması ile


13.Soru

Konu veya problemin unsurları arasındaki sebep-sonuç ilişkilerinin resimli sunumuna ne ad verilir?


Hata Modu Etki Analiz

Matris Diyagram

Ağaç Diyagramı

İlişkiler Diyagramı

İlgi Diyagramı


14.Soru

Bir sınıftaki erkek ve kız öğrencilerin haftalık ders çalışma süreleri saat cinsinden sırasıyla:

Erkekler: 8, 10, 11, 12, 12, 15, 16, 20, 30

Kızlar: 8, 16, 18, 20, 29, 29, 30

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kız ve erkek öğrencilerin dağılım aralığı eşittir.

Kız öğrencilerin ortancası 29'dur.

Erkek öğrencilerin tepe değeri 12'dir.

Erkek öğrencilerin ortalaması 14,88'dir.

Kız öğrencilerin ortalaması 21,42'dir.


15.Soru

Odaklanılan noktaya göre kıyaslama işlemsel düzeyde değil, yeni hizmet geliştirme, yeni pazarlara girme gibi organizasyonel stratejiler, temel yetenekler gibi konularda yapılan türü aşağıdakilerden hangisidir?


İşletme içi kıyaslama

Rekabetçi kıyaslama

Fonksiyonel kıyaslama

Genel kıyaslama

Stratejik kıyaslama


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iki seçenekli nitel değişken örneğidir?


Bir araştırmaya 5 ayrı hastaneden katılan hasta sayısı

Bir yıl içerisinde hastaneye yatan kişilerin kan grupları

Araştırmaya katılan kişilerin aylık gelir düzeyleri

Yoğun bakım ünitesinde bir ay içinde yatan hastaların cinsiyet dağılımı

Çalışmaya alınan toplam hasta sayısı


17.Soru

Sağlık hizmetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sağlık hizmetlerinin 10 yıl arayla uygulanması esastır. 

Sağlık hizmetlerinde esas olan bireylerin duygusal olarak iyi olma halidir.

Sağlık hizmetlerinde esas olarak sağlık çalışanlarının memnuniyeti önemlidir.

Sağlık hizmetlerinde zaman kavramı önemli değildir.

Sağlık hizmetlerini en düşük maliyetle sunmak önemli bir faktördür.


18.Soru

Örneğe seçilecek bazı kişiler veya gruplar için yanlı davranılması esasına dayanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Kolaycı örnekleme

Kota örnekleme

Amaçlı örnekleme

Kartopu örnekleme

Sistematik örnekleme  


19.Soru

Standart hata ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Standart hata tepe değeri ile doğru orantılıdır

İlk çeyreğin standart hatası her zaman ikinci çeyrekten daha büyüktür.

Katılımcı sayısı arttıkça standart hata  azalır.

Aritmetik ortalama ile standart hata ters orantılıdır.

Dağılım aralığı arttıkça standart hata azalır.


20.Soru

I. Evrenin tanımlanması
II. Evrenin listelenmesi
III. Örnekleme yönteminin belirlenmesi

Yukarıdaki ifadelerin hangisi/ hangileri örnekleme sürecinde yer alır?


I, II ve III

I ve II

II ve III

I, ıı ve III

Yalnız III