Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden araştırma raporu için bilginin derlenmesinde başvurulan ikincil bilgi kaynaklarından biridir?


Testler

Anketler

Görüşmeler

Diyaloglar

İstatistikler


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde örnekleme sürecinin ilk üç aşaması doğru sırayla verilmiştir?


Evrenin listelenmesi-Örnekleme yönteminin belirlenmesi-Örnek büyüklüğünün hesaplanması

Evrenin tanımlanması-Evrenin listelenmesi-Örnek büyüklüğünün hesaplanması

Örnek büyüklüğünün hesaplanması-Evrenin listelenmesi-Örnek büyüklüğünün hesaplanması

Örnek büyüklüğünün hesaplanması-Örnek büyüklüğünün hesaplanması-Evrenin tanımlanması

Evrenin tanımlanması-Evrenin listelenmesi-Örnekleme yönteminin belirlenmesi


3.Soru

Aynı kişiler, aynı toplum, aynı materyal vb. üzerinde ölçümü yapılan birden çok özellik arasındaki ilişki korelasyon analizi ile saptanmaktadır. Seçeneklerde verilen saçılım grafiklerinden hangisinde iki özellik arasında ilişki görülmemektedir?4.Soru

Bir araştırma projesinin sonuçları ve bu sonuçlardan çıkarılan politika önerilerini uzman olmayan muhataplara aktarmak için hazırlanan kısa belgeye ne ad verilir?


Araştırma bülteni

Basın bildirisi

Politika özeti

El ilanları

Araştırma makalesi


5.Soru

Kontrol tablosu çizebilmek için öncelikle ne yapmak gerekir?


Veri tipine karar vermek

Sonuçları doğru yorumlamak

Uygun veri toplamak

Müşterinin ihtiyaçlarını tespit etmek

Objektif bir konu seçmek


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basit tesadüfi örneklemenin güçlü yanlarından birisidir?


O¨rneğe seçilen veya seçilmeyen kişilerde ayrımcılık duygularına neden olabilir.

O¨rneğin evrene eşit olarak dağılması sağlanır, temsil gücü artar.

Evrendeki her birimin örneğe girme olasılığı eşit olduğundan örneğin evreni temsil gücü fazladır.

Evrendeki azınlık gruplar tam olarak temsil edilmeyebilir.

Tasarım etkisinin büyük olması nedeniyle örnek büyüklüğünün dikkatle hesaplanması gerekir.


7.Soru

I. Kota örnekleme II. Sistematik örnekleme  III. Basit tesadüfi  örnekleme IV. Kartopu örnekleme V. Tabaklı örnekleme, VI. Küme örnekleme Aşağıdakilerden hangisi sağlık bilimlerinde sık kullanılan  olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biridir?


I,II

I,II,III

 

I,II, IV

I, III, IV,V, VI

II,III,V,VI


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi katile değerlendirme sürecinde kullanılan temel kalite araçlarından biri değildir?


Neden-Sonuç Diyagramı (İshikawa Diayagramı)

Pareto Analizi

Kontrol Çizelgeleri (Çetele Tablosu)

Saçılma (Dağılma-Serpilme) Diyagramı

İlgi Diyagramı (Affinity Diagram)


9.Soru

I.  1960’larda Jiro Kawakita tarafından geliştirilmiştir.

II. KJ metodu olarak bilinen bir tekniktir.

III. Belirli bir konu hakkında çok sayıdaki fikirleri, düşünceleri ve ilişkileri gruplandırmak amacıyla kullanılmaktadır.

IV. Bu diyagram üyeleri birlikte çalışmaya alışkın ve büyüklüğü en fazla 8 üyeyle sınırlı takımlarda en iyi şekilde uygulanır

Yukarda özellikleri verilen ileri kalite aracı aşağıdakilerden hangisidir?


İlgi diyagramı

İlişki diyagramı

Araç diyagramı

Matris diyagramı

Hata modu etki analizi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangi örneklemede örnek evrene eşit olarak dağılır ve temsil gücü artar?


çok aşamalı örnekleme

küme örnekleme

tabakalı örnekleme

sistematik örnekleme

basit tesadüfi örnekleme


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin amaçlarından biri değildir?


İşletmenin hedeflerini koymak ve bu doğrultuda yapısını geliştirmek

Bütün çalışanların katılımını sağlamak

Kaynak israfını azaltmak ve maliyetleri düşürmek

İstatistiksel tekniklerden yararlanarak süreci kontrol etme

Stratejil kalite planlanması ve uygulanması


12.Soru

Nicel ve nitel değerlerin ölçümsel, sayısal yargılamalarında kullanılan, parametrik testlerden yararlanılamayan veya bir parametrik değer göz önüne alınmaksızın varsayımların kurularak test edilmek istenmesinde yararlanılan testlere ne ad verilir?


Parametrik olmayan yöntem

Parametrik yöntem

eşleştirilmemiş gruplarda t-testi

Satır yüzdeleri

T-dağılımı


13.Soru

Örneklem dağılımında Evren değerleri için hangi sözcük kullanılmaktadır?


Ortalama

Oran

Standart sapma 

Parametre

Standart hata


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemleri arasında yer almaktadır?


Amaçlı örnekleme

Kolaycı örnekleme

Küme örnekleme

Kota örnekleme

Kartopu örnekleme


15.Soru

Sorunun tanımlanması, olası seçeneklerin ve olası olayların listelenmesi, her seçeneğin her olay için elde edeceği yararları gösteren karar tablosunun oluşturulması ve sonuçta bir karar yönteminin seçilmesi aşamalarından oluşan sorunların çözümü için analitik ve sistematik bir yol olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Karar analizi

Karar ağacı

Veri analizi

Yaygınlaştırma stratejisi

Durum değerlendirmesi


16.Soru

Değişik sayıdaki önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için yararlanılan metot aşağıdakilerden hangisidir?


Pareto analizi

Ishikawa Diayagramı

Çetele tablosu

Saçılma diyagramı

Histogram


17.Soru

Araştırmalar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Araştırmayı sadece araştırmacılar yapmalıdır.

Araştırmalardan elde edilen verilerin analizi çok farklı yöntemlerle yapılabilir.

Araştırma sonuçlarının duyurularak yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Araştırma verileri kendi özelliklerine uygun analizler için düzenlenmelidir.

Araştırmayı talep eden yöneticinin konu hakkında yeterince fikir sahibi olması beklenir. 


18.Soru

Sağlıkla ilgili araştırmalarda uygulamanın planlanması aşamasında aşağıdaki sorulardan hangisi sorulmalıdır? 


Gözlem ve ölçümler için ne tür araç-gereç kullanılacak?

Seçilen  konuda şimdiye kadar ne tür çalışmalar yapılmış?

Yeniden araştırmaya değecek bir konu mu?

Planlanan gözlem ve ölçümler planlandığı gibi yapılabiliyor mu?

Hiç hesapta olmayan sorunlarla karşılaşılıyor mu?


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin amaçları arasında yer almaz?


Stratejik kalite planlaması

Bütün çalışanların katılımını sağlamak

Kaynak israfını azaltmak ve maliyetleri düşürmek

İstatistiksel tekniklerden yararlanarak süreci kontrol etmek

Bilimsel ve objektif analizlerle hatalara neden olan faktörleri bulmak


20.Soru

Araştırma sonuçlarının ilgilendirdiği tüm kişilere "...", araştırmanın yapıldığı küçük gruba “...”, örneğe girecek kişilerin seçilme şekline ise "...” denir. Boşluklara gelecek kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Örnek-Evren-Örnek olay

Örnek-Örnek olay-Evren

Evren-Örnekleme-Örnek olay

Evren-Örnek-Örnekleme

Örnekleme-Evren-Örnek