KULLANICI DENEYİMİ TASARIMI Dersi KULLANICILARIN ÖZELLİKLERİ VE GEREKSİNİMLERİ soru cevapları:

Toplam 97 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Kullanıcı kavramı nasıl açıklanabilir?


CEVAP:

Kullanıcı, bir ürün ya da hizmetten yararlanma
olasılığı bulunan kişidir. Kullanıcı tüketici ya da müşteri
olarak henüz ürün ya da hizmetten faydalanmamış fakat
faydalanma ihtimali olan, olması istenilen kişiler olarak
karşımıza çıkabilmektedir.


#2

SORU:

Tüketici nedir?


CEVAP:

Tüketici, bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki
olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan
gerçek ya da tüzel kişidir.


#3

SORU:

Müşteri kime denir?


CEVAP:

Müşteri ise ürün veya hizmeti satın alma veya
kullanma kararını veren kimsedir.


#4

SORU:

Kullanıcıların hangi özellikleri çevresini farklı şekilde
algılamasına sebep olur?


CEVAP:

Kişinin öğrenme yeteneği ile fiziksel ve biyolojik
özellikleri, gelişimi, yaşam olanakları ve kültür birikimi
çevresini farklı şekilde algılamasına sebep olur.


#5

SORU:

Algı nedir?


CEVAP:

Algı, insanın çeşitli uyarımları daha önceki
yaşantılarının da etkisiyle anlamlı hale getirilmesidir.
Psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması,
yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamında
kullanılmaktadır.


#6

SORU:

Kullanıcı özellikleri hangi ana başlıklar altına
toplanabilir?


CEVAP:

Kullanıcı özellikleri aşağıdaki gibi dört grup
altında toplanabilir:
• Demografik özellikler
• Psikolojik özellikler
• Toplumsal-kültürel özellikler
• Durumsal özellikler


#7

SORU:

Kullanıcıların hangi özellikleri demografik özellikleri
sınıfına girer?


CEVAP:

Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir, meslek ve
coğrafi yerleşim kullanıcıların demografik özellikleridir.


#8

SORU:

Kullanıcıların hangi özellikleri psikolojik özellikleri
sınıfına girer?


CEVAP:

Öğrenme, güdülenme, algılama, kişilik ve tutum
kullanıcıların psikolojik özellikleridir.


#9

SORU:

Kullanıcıların hangi özellikleri toplumsal-kültürel
özellikleri sınıfına girer?


CEVAP:

Toplumsal gruplar, aile, sosyal sınıf, kültür, alt
kültür, kişisel etkiler kullanıcıların toplumsal-kültürel
özellikleridir.


#10

SORU:

Kullanıcıların hangi özellikleri durumsal özellikleri
sınıfına girer?


CEVAP:

Zaman, fiziksel ortam, duygusal ve finansal
durum kullanıcıların durumsal özellikleridir.


#11

SORU:

Genç ve yetişkin/yaşı ilerlemiş kullanıcılar arasındaki
farklar nelerdir?


CEVAP:

Genç¸ kullanıcılar algılara yönelik estetik ve
yansıtıcı deneyim odaklı iken, yaşı ilerlemiş¸
kullanıcılar daha çok işlevsel ve güven veren
davranışsal ve duygusal deneyimlere
odaklanmaktadırlar.
• Yetişkinler için yaşanan deneyimde güven
önemliyken, gençler deneyimledikleri şeylerin
kullanım değerinden çok simgesel değerleriyle
ilgilenmektedirler.
• Yetişkinler, tecrübelerine güvenerek ve kısmen
korkuları sebebiyle deneyim alışkanlıklarını
devam ettirmeyi tercih ederken, gençler yeni
şeyler deneyimleme arzusundadırlar.


#12

SORU:

Kullanıcıların cinsiyeti tasarım açısından hangi
farklılıkları ortaya çıkarır?


CEVAP:

Erkek kullanıcılar tasarımın daha çok davranışsal
özellikleri ile ilgilenirken kadın kullanıcılarda estetik
deneyim ön plana çıkmaktadır.


#13

SORU:

Ekonomik düzeydeki artış cinsiyete bağlı farklılıkları
nasıl etkiler?


CEVAP:

Ekonomik düzeydeki artış cinsiyete bağlı
farklılıkları azaltabilir.


#14

SORU:

Kullanıcı deneyimi tasarımında meslek faktörünün
etkisi hangi konudadır?


CEVAP:

Meslek faktörünün, kullanıcı deneyimi tasarımı
konusunda simgesel değerleri öne çıkaran bir etkisi vardır.


#15

SORU:

Kullanıcıların eğitim düzeyinin kullanıcı deneyimi
tasarımına etkisi nedir?


CEVAP:

Kullanıcı deneyimi tasarımında eğitimli
bireylerin farkındalıkları daha yüksektir. Bu kullanıcıların
doyurucu, kusursuz ve kaliteli tasarım beklentileri olup
tercihlerinde estetik ve işlevsel özelliklerin
mükemmeliyetinin yanında duygusal ögelerde belirleyici
olmaktadır.


#16

SORU:

Kullanıcıların gelir düzeyi faktörü kullanıcıların hangi
deneyimlerini etkiler?


CEVAP:

Gelir düzeyi, kullanıcının yansıtıcı deneyimlerine
hitap eden bir özelliktir.


#17

SORU:

Kullanıcıların medeni durumundaki değişikliklerin
gereksinimlerini etkilemesinin sebebi nedir?


CEVAP:

Medeni durum sebebiyle alınacak sorumlukların
değişiklik göstermesi kullanıcı gereksinimlerini etkiler.


#18

SORU:

Kültür kullanıcıları hangi yönlerden etkiler?


CEVAP:

Kültür kullanıcının algılama, düşünme ve
hissetme biçimlerini etkiler.


#19

SORU:

Alt kültür nasıl ortaya çıkar?


CEVAP:

Altkültür, bir yaş grubu ya da yaşam dönemini
paylaşan bireyler, cinsiyet, insanların kökeni, ırk,
ekonomik sınıf ya da yaşadığı coğrafya gibi unsurlara
bağlı olarak oluşabilmektedir.


#20

SORU:

Kullanıcıların üyesi olabileceği sosyal gruplar nasıl
sınıflandırılabilir?


CEVAP:

Kullanıcılar doğrudan ya da dolaylı olarak
birincil ve ikincil birçok sosyal grubun üyesi olabilirler.


#21

SORU:

osyal gruplara hangi örnekler verilebilir?


CEVAP:

Aile, arkadaş, komşu, oyun, iş, işletme, dernek,
devlet, millet gibi irili ufaklı birçok farklı grup
tanımlamak mümkündür.


#22

SORU:

Sosyal gruplar kullanıcıları nasıl etkiler?


CEVAP:

Kullanıcının üyesi olduğu gruplar karar alma
süreçlerini etkileyebilirken; farklı ürün ve hizmetlerden
haberdar olma, ürüne ya da hizmete karşı ilk izlenimler,
bu gruplar içinde gerçekleşebilmektedir. Kullanıcı yer
aldığı grup içinde biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim
ağından bir ürünü/hizmeti ne amaçla ve nasıl kullanacağı
şeklindeki bilgi ve inançları elde eder.


#23

SORU:

Psikolojik özellikler tasarım konusunda hangi açıdan
önemlidir?


CEVAP:

Psikolojik özellikler, kullanıcıların tasarıma
yönelik hangi güdülerinin tatmin edileceğinin
belirlenmesinde önemlidir.


#24

SORU:

Motivasyon nedir?


CEVAP:

Motivasyon, bir insanı belirli bir amaç için
harekete geçiren güç olarak tanımlanır. Psikolojide
motivasyon kavramının özünü “güdü” oluşturmaktadır.


#25

SORU:

Güdü nedir?


CEVAP:

Güdü organizmayı harekete geçiren, yönlendiren
ve organizmanın hareketini devam ettiren güç olarak ifade
edilmektedir.


#26

SORU:

Duyum nedir?


CEVAP:

Uyarıcıların duyu organlarımızı tarafından alınıp
beyne iletilmesine duyum denir.


#27

SORU:

Tutum nedir?


CEVAP:

Tutum, bireyin bir durum, olay ya da olgu
karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış
biçimidir.


#28

SORU:

Birbirine benzerlik gösteren ürün veya hizmetler
kullanıcının hangi deneyimine hitap eder?


CEVAP:

Birbirine benzerlik gösteren ürün ve hizmetler,
kullanıcının yansıtıcı deneyimine hitap eder ve simgesel
belirleyici ögeler ile konumlandırılır.


#29

SORU:

Durumsal özellikler kullanıcının tercihini nasıl etkiler?


CEVAP:

Kullanıcı içinde bulunduğu anın koşullarına göre
amacı için yararlı olabileceğini düşündüğü ürün ve hizmeti
tercih eder


#30

SORU:

Gereksinim nedir?


CEVAP:

Gereksinim, insanların maddi ve kültürel
varlıklarını sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri için
çeşitli mal ve hizmetlere karşı duydukları istektir.


#31

SORU:

İbn Haldun kimdir?


CEVAP:

İbn Haldun 14. yüzyılda yaşamış bir tarih
felsefecisi ve toplum bilimcisidir. Tunus, Cezayir, Fas,
Endülüs arasında dolaşmış ve toplum düzenini, insanların
gelenek ve göreneklerini yaşayış biçimlerini incelemiş,
toplumlar arasındaki ayrılıkları görmüş ve tarih felsefesine
gözlemci ve deneyci bir açıdan yaklaşmıştır.


#32

SORU:

İbn Haldun ihtiyaç olgusunu nasıl tanımlamıştır?


CEVAP:

İbn Haldun ihtiyaç olgusunu “insanın toplumsal
yönüne ivme kazandıran, toplumların kemale ererek
medeniyete ulaşması ya da yok olmasında etkili olan bir
güç” olarak tanımlamıştır.


#33

SORU:

İbn Haldun ihtiyaçları nasıl sınıflandırmıştır?


CEVAP:

İbn Haldun, ihtiyaçları “zarurî”, “hâcî” ve
“kemalî” ihtiyaçlar olmak üzere üç grupta toplamıştır.


#34

SORU:

Maslow’un kimdir?


CEVAP:

Abraham Harold Maslow (1 Nisan 1908-8 Nisan
1970), hümanist psikolojinin ortaya çıkmasında katkıları
bulunan Brandeis Üniversitesinde psikoloji profesörüdür.
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi çalışmasının yazarıdır.


#35

SORU:

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi nasıl açıklanabilir?


CEVAP:

İnsan davranışının temelinde gereksinimlerin
yattığını belirten ve ihtiyaçları hiyerarşik olarak ele alan
Maslow insan gereksinimlerini aşağıdaki beş sınıfta
toplamıştır:
• Fizyolojik gereksinimler
• Güvenlik gereksinimleri
• Ait olma ve sevgi gereksinimi
• Saygınlık gereksinimi
• Kendini gerçekleştirme gereksinimi


#36

SORU:

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı
fizyolojik gereksinimler nelerdir?


CEVAP:

Nefes, besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım
fizyolojik gereksinimler sınıfındadır.


#37

SORU:

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı
güvenlik gereksinimleri nelerdir?


CEVAP:

Vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet
güvenliği güvenlik gereksinimleri sınıfındadır.


#38

SORU:

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı ait
olma ve sevgi gereksinimleri nelerdir?


CEVAP:

Arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık ait olma ve sevgi
gereksinimleri sınıfındadır.


#39

SORU:

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı
saygınlık gereksinimleri nelerdir?


CEVAP:

Kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı,
başkalarına saygı saygınlık gereksinimleri sınıfındadır.


#40

SORU:

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde tanımladığı
kendini gerçekleştirme gereksinimleri nelerdir?


CEVAP:

Erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme,
önyargısız olma, gerçeklerin kabulü kendini
gerçekleştirme gereksinimleri sınıfındadır.


#41

SORU:

Kullanıcı araştırmaları ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinde kullanıcı
hakkında veri toplamak ve gereksinimleri belirlemek için
nitel ya da nicel yaklaşımlarla yapılan çalışmalardır.


#42

SORU:

Kullanıcı araştırmaları kapsamı nedir?


CEVAP:

Kullanıcı araştırmaları kullanıcıların ne
bekledikleri, nasıl bilgi aradıkları, var olan hizmetlerin
ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı ve amaca göre en iyi
hizmetlerin nasıl tasarlanacağının ve geliştirileceğinin
betimleme, gözlem ya da anketler gibi tekniklerle
saptandığı araştırmalardır.


#43

SORU:

Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesinde kullanılan
teknikler nelerdir?


CEVAP:

Kullanıcı mülakatları/röportajlar
• Kullanıcı anketleri
• Odak grup çalışmaları
• Katılımcı gözlemi
• Paydaş analizi
• Saha çalışması
• Günlük çalışması
• Gölge çalışması
• Kullanım senaryosu
• Kişilik kartları (persona)
• Bağlamsal araştırma
• Kullanım bağlamı analizi
• İlişkiler haritası
• Boylamsal araştırmalar
• Etnografi
• Netnografi
• Kültürel sonda
• Sav analizi
• Bilişsel modeller


#44

SORU:

Kullanıcı mülakatları (röportajları) yöntemi nedir?


CEVAP:

Kullanıcı kitlesini temsil eden kişilerle yüz yüze,
telefon ya da internet gibi iletişim araçları ile görüşme
yoluyla yapılan onların hakkındaki bilgileri toplamaya
yönelik yapılan çalışmalardır.


#45

SORU:

Kullanıcı mülakatları (röportajları) yönteminde bilgi
hangi yollarla toplanır?


CEVAP:

Genel bilgilerden başlanarak amaca yönelik
bilgilerle ilgili yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış
sorularla bilgi toplanmaya çalışılır


#46

SORU:

Kullanıcı anketleri yöntemi hangi özelliklerin
belirlenmesi için uygulanır?


CEVAP:

Kullanıcı anketleri tasarım ekibine yön veren
işlevsel özelliklerin belirlenmesinde kullanılır.


#47

SORU:

Kullanıcı anketleri yönteminin avantajı ve dezavantajı
nedir?


CEVAP:

Kullanıcı anketleri yönteminin dezavantajı, anket
verilerinin kullanıcıların ne anladıkları ve sonucunda
verdikleri cevaplarla sınırlı olmasıdır. Kullanıcı anketleri
yönteminin avantajı ise, kullanıcıların kullanıcı anketleri
ile özgür seçim yapabilme olanağına sahip olmasıdır.


#48

SORU:

Odak grup çalışmaları yöntemi nedir?


CEVAP:

Tasarımın amacına katkı sağlayacağı düşünülen
belli sayıdaki katılımcı ile moderatör öncülüğünde
tasarıma yönelik tartışmaların yapılarak “neden”
sorularının cevaplara odaklanan bir yöntemdir.


#49

SORU:

Odak grup çalışmaları yönteminin amacı nedir?


CEVAP:

Odak grup çalışmaları, katılımcıların görüşleri
doğrultusunda hızlı bir taslak oluşturmaya yöneliktir.


#50

SORU:

Katılımcı gözlemi yöntemi nedir?


CEVAP:

Kullanıcıların sosyal gruplarına girerek
kullanıcıları etkilemeden gözlemlerde bulunma ve
gözlemleri kayıt alma yöntemidir.


#51

SORU:

Katılımcı gözlemi yönteminin avantajı ve dezavantajı
nedir?


CEVAP:

Katılımcı gözlemi yönteminin avantajı
kullanıcıların bile farkında olmadığı gereksinimlerin
belirlenmesinin sağlanmasıdır. Yöntemin dezavantajı ise,
diğer yöntemlere göre veri toplamak daha uzun ve zorlu
bir süreç olmasıdır.


#52

SORU:

Paydaş ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Ürün ve hizmetler ile ilgisi olan, doğrudan veya
dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen kullanıcı
ya da etkileyen kişi, birim ve kurumlar paydaş olarak
adlandırılır.


#53

SORU:

Paydaş analizi yöntemi nedir?


CEVAP:

Tasarım sürecine katkı sağlayabilecek
paydaşların belirlenmesi, görüş ve önerilerinin alınması,
tasarım öncesindeki hazırlıklar için uygulanan yöntemdir.


#54

SORU:

Paydaş analizi yönteminde görüşler hangi yollarla
toplanabilir?


CEVAP:

Paydaş analizi yönteminde görüşler mülakat,
anket, çalıştay ve toplantı gibi yöntemlerle alınır.


#55

SORU:

Saha çalışması yönteminin esası nedir?


CEVAP:

Saha çalışması yönteminde kullanıcı
gereksinimlerini belirlemek amacıyla kullanıcıya belirli
görevler verilir ve bunları gerçekleştirmesi talep edilir.
Analiz kullanıcının etkileşim esnasında ve ortamında
verinin toplanması ile devam eder.


#56

SORU:

Günlük çalışması yöntemi nedir?


CEVAP:

Kullanıcı ya da kullanıcıyı gözlemleyen tasarımcı
tarafından kullanıcının tasarımla etkileşime girdiği tüm
sürecin kayıt altına alınarak veri toplanması yöntemidir.


#57

SORU:

Günlük çalışması yönteminde hangi veriler toplanır?


CEVAP:

Tasarımla etkileşim esnasında katılımcıların ne
hissettikleri, beğendikleri ya da beğenmedikleri noktalar ile kendilerinde bırakılan izlenimleri ile ilgili veriler
kaydedilir.


#58

SORU:

Günlük çalışması yönteminde veriler hangi yollarla
kaydedilir?


CEVAP:

Tasarımcı katılımcının tasarım ile etkileşimi
esnasında hissettiği tüm duyguları ve izlenimleri yazılı ya
da çizim ve resimlerle destekli anlatımlar ile günlüğe
kaydeder.


#59

SORU:

Gölge çalışması yöntemi nedir?


CEVAP:

Kullanıcı memnuniyetini belirlemek amacıyla
kullanıcının doğal yaşam akışı içinde tasarımla
etkileşimde bulunduğu esnada ondan habersiz olarak anlık
tutum ve davranışlarının gözlemlenmesini sağlayan
objektif bir yaklaşımdır.


#60

SORU:

Kullanım senaryosu ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Kullanıcıya tasarımda gerçekleştirmesi istenilen
işlevlerin işlem basamaklarına kullanım senaryoları denir.


#61

SORU:

Kullanım senaryosu yönteminin esası nedir?


CEVAP:

Kullanım senaryoları ile kullanıcının tasarımı
işlevsel olarak nasıl kullandığı hakkında bilgi toplanır.
Yöntem, tasarım işlevlerinin kullanıcı tarafından nasıl
anlaşıldığını ve deneyimini ne yönde etkilediğini çevresel
faktörleri de göz önüne alarak irdelenmesini sağlar.


#62

SORU:

Persona ne anlama gelir ve nasıl oluşturulur?


CEVAP:

Hedef kitlesinin prototipi persona (kişilik kartı)
olarak adlandırılır. Farklı yöntem ve tekniklerle elde
edilen örneklemin bir kişilik kartı üzerinde karakterize
edilmesidir.


#63

SORU:

Persona (kişilik kartları) yönteminin amacı nedir?


CEVAP:

Tasarım birden fazla kullanıcı grubuna hitap
ettiğinde kullanılan bu yaklaşımda tasarımın kimin için
yapıldığı anlaşılmaya çalışılır.


#64

SORU:

Bağlamsal araştırma yöntemi nedir?


CEVAP:

Kullanıcının tasarımla etkileşim anını doğal
ortamında gözlemlemeye dayalı bu yöntemde, etkileşim
gerçekleşirken yarı yapılandırılmış¸ görüşme ile kullanıcıya
sorular iletilerek veri toplanılan yöntemdir.


#65

SORU:

Bağlamsal araştırma yöntemi nasıl uygulanır?


CEVAP:

Kullanıcının yaşam alanı içinde gerçekleştirdiği
etkileşim deneyimleri gözlemlenerek; özellikleri, etkileşim
sırasındaki yaşadıkları, etkileşimin bıraktığı izlenimler
tespit edilmeye çalışılır.


#66

SORU:

Kullanım bağlamı analizi nasıl bir yöntemdir?


CEVAP:

Hedef kullanıcıların bilgilerinin yanında,
bağlamsal araştırmada elde edilen bilgilerin toplanan
çevresel ve teknik verilerle birlikte analiz edildiği
çalışmalardır.


#67

SORU:

İlişkiler haritası yöntemi nedir?


CEVAP:

Tasarım hakkında çeşitli teknik ve yöntemlerle elde
edilen çok sayıda verinin kağıtlar üzerine yazılarak
birbirleriyle ilişkili olanların yan yana getirilerek aralarındaki
ilişkinin ve sorunların tespit edildiği bir yöntemdir.


#68

SORU:

Boylamsal araştırmalar yöntemi nedir?


CEVAP:

Tasarımın amacına göre belirlenmiş¸ bir grup
kullanıcının uzun süreli ve belirli aralıklarla tekrarlanan
inceleme ve gözlemler şeklinde gerçekleştirilen tasarımın
uzun süreli etkilerinin incelenmesine yönelik bir yöntemdir.


#69

SORU:

Etnografi nedir?


CEVAP:

Kullanıcıların günlük yaşamlarının
gözlemlenmesi ile davranışlarının ve kültürlerinin
anlaşılmaya çalışıldığı araştırmalardır.


#70

SORU:

Netnografi nedir?


CEVAP:

Kullanıcıların teknoloji tabanlı sanal dünyadaki
yaşamlarının araştırılmasıdır.


#71

SORU:

Netnografinin kapsamı nedir?


CEVAP:

Kullanıcıların sanal ortamdaki sosyal
etkileşimleri sonucundaki içerikler, onların özellikleri,
kullandıkları dil, etkileşim biçimleri, kullandıkları
semboller, fotoğraf ve videolar gibi pek çok farklı konu ile
ilişkili veri incelenmektedir.


#72

SORU:

Kültürel sonda ne işe yarar?


CEVAP:

Kullanıcıların duyguları, değerleri, ilişkileri ve
güveni gibi etkileşimin ve kültürün çok net görülemeyen
yönlerini bu yöntemle araştırmak mümkündür.


#73

SORU:

Kültürel sonda hangi alanda yararlıdır?


CEVAP:

Kullanıcı deneyimi tasarımı açısından, işlevsel ve
estetik deneyimden daha çok duygusal deneyimini belirleyen
ve etkileyen bilgilerin sağlanması için yararlıdır.


#74

SORU:

Sav analizi tasarımın hangi bileşeni için kullanılır?


CEVAP:

Tasarımın bileşenlerinin kullanılabilirlik
bağlamında analiz edilmesidir.


#75

SORU:

 Sav analizi nasıl uygulanır?


CEVAP:

Tasarımın estetik yönüne bakan farklı kısımlarına
ait değerlendirmelerin birer cümle olarak ifade edilmesi
sav olarak tanımlanır ve bu savlar tasarımın kullanıcıya
pozitif ve negatif etkilerine göre listelenir. Kullanıcı
deneyimi tasarımı açısından farklı tasarımların içinden
seçim yapmada ve kullanılabilirlik testlerindeki sorunların
tanımlanmasında kullanılmaktadır.


#76

SORU:

Bilişsel modeller yöntemi nedir?


CEVAP:

Kullanıcının tasarımla kuracağı etkileşimin
modellenmesiyle performansının tahmin edilmesi ve
tanımlanması yöntemidir.


#77

SORU:

Kullanıcının bilişsel özelliklerine yönelik
düzenlemeleri irdelemek için hangi modellerden
faydalanılır?


CEVAP:

• Fitts Kanunu
• Hicks Kanunu
• Gestalt Prensipleri
• GOMS


#78

SORU:

Kullanıcı kavramı nedir?


CEVAP:

“Kullanıcı” kavramı, bir ürün ya da hizmetten yararlanan ve yararlanma olasılığı bulunan kişiyi” ifade etmektedir.


#79

SORU:

"Tüketici" kavramı nedir?


CEVAP:

Tüketici, bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir.


#80

SORU:

Müşteri kavramı nedir?


CEVAP:

Tüketici, bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek ya da tüzel kişidir.


#81

SORU:

Algı nedir?


CEVAP:

Algı, insanın çeşitli uyarımları daha önceki yaşantılarının da etkisiyle anlamlı hale getirmesidir. Psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamında kullanılmaktadır.


#82

SORU:

Motivasyon nedir?


CEVAP:

Motivasyon, bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç olarak tanımlanır. Psikolojide kavramın özünü “güdü” oluşturmaktadır. Güdü ise organizmayı harekete geçiren, yönlendiren ve organizmanın hareketini devam ettiren güç olarak ifade edilmektedir.


#83

SORU:

Tutum nedir?


CEVAP:

Tutum, bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış biçimidir.


#84

SORU:

Gereksinim kavramını açıklayınız.


CEVAP:

Gereksinim, insanların maddi ve kültürel varlıklarını sürdürebilmeleri ve geliştirbilmeleri için çeşitli mal ve hizmetlere karşı duydukları istek ve bu isteğin yarattığı gerginlik ya da açlık olarak tanımlanır ve bireyler arasında farklılık gösterir.


#85

SORU:

Kullanıcı araştırmaları ne amaçla yapılmaktadır?


CEVAP:

Kullanıcıyı merkeze koyan kullanıcı deneyimi tasarımı için en önemli aşamalardan biri kullanıcı hakkında gerekli bilginin toplanmasıdır. Kullanıcılara ait verileri elde etmek ve gereksinimlerini belirlemek için kullanıcı araştırmaları yapılmaktadır. Genel olarak kullanıcı araştırmaları, kullanıcının tutumsal veya davranışsal bilgilerinin tasarım amacına yönelik olarak nicel ya da nitel yaklaşımlarla elde edilmesini kapsamaktadır.


#86

SORU:

Kullanıcı araştırmaları ne tip araştırmalardır?


CEVAP:

Kullanıcı araştırmaları kullanıcıların ne bekledikleri, nasıl bilgi aradıkları, var olan hizmetlerin ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı ve amaca göre en iyi hizmetlerin nasıl tasarlanacağının ve geliştirileceğinin betimleme, gözlem ya da anketler gibi tekniklerle saptandığı araştırmalardır.


#87

SORU:

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre temel gereksinimler nedir?


CEVAP:

Fizyolojik gereksinimler ve güvenlik gereksinimleri.


#88

SORU:

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre sosyo-psikolojik gereksinimler nelerdir?


CEVAP:

Ait olma ve sevgi gereksinimi, saygınlık gereksinimi, kendini gerçekleştirme gereksinimi.


#89

SORU:

Kendini gerçekleştirme gereksiniminin altında neler vardır?


CEVAP:

Erdem, Yaratıcılık, Doğallık, Problem, Çözme, Önyargısız Olma, Gerçeklerin kabulü.


#90

SORU:

Saygınlık gereksinimin altında neler vardır?


CEVAP:

Kendine Saygı, Güven, Başarı, Diğerlerinin Saygısı, Başkalarına Saygı.


#91

SORU:

Güvenlik gereksinimleri denilince akla hangileri gelir?


CEVAP:

Vücut, İş, Kaynak, Etik, Aile, Sağlık , Mülkiyet Güvenliği.


#92

SORU:

Fizyolojik gereksinimler hangileridir?


CEVAP:

Nefes, Besin, Su, Cinsellik, Uyku, Denge, Boşaltım.


#93

SORU:

Ait olma ve sevgi gereksinimi nelerden oluşur?


CEVAP:

Arkadaşlık, Aile, Cinsel yakınlık.


#94

SORU:

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kaç gruptan oluşur?


CEVAP:

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde iki temel grup vardır. Fizyolojik gereksinimler ve sosyo-psikolojik gereksinimler.


#95

SORU:

Kullanıcı gereksinimlerini belirlemek amacıyla yapılan anketlerle odak grup çalışmalarının farkı nedir?


CEVAP:

Anketlerle “ne” sorusuna cevap ararken, odak grup çalışmalarında “neden” sorusuna yönelik cevaplara odaklanır.


#96

SORU:

Katılımcı gözlemi nedir?


CEVAP:

Tasarımın olası kullancılarının sosyal gruplarına girerek gözlemlerde bulunma ve bu gözlemleri kayıt altına alma yöntemidir.


#97

SORU:

Saha çalışması nedir?


CEVAP:

Kullanıcı gereksinimlerini belirlemeye yönelik olarak, kullanıcının tasarımla etkileştiği anda ve etkileşimin gerçekleştiği ortamda verinin toplanması yöntemidir.