Temel Veteriner Genetik Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kromozom sayı ve yapılarının incelenmesi amacıyla G-bantlama gibi çeşitli boyama metodlarının kullanıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?  


Elektroforez 
Karyotipleme 
PCR 
Sitogenez 
Karyogenez 

2.Soru

Mendel monohibrit çaprazlama deneyini ilk olarak aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır?


Oryza sativa

Zea mays

Avena sativa

Pisum sativum

Triticum sativum


3.Soru

Hücre bölünmesinde, iki mitoz arasında G1, S ve G2 olmak üzere üç evreden meydana hücre dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


İnterfaz
Profaz
Metafaz
Telofaz
Anafaz

4.Soru

Bir karaktere ait genetik materyalin kalıtıldığı ebeveyne göre fenotipte farklılık oluşturmasına ne ad verilir?


Polimorfizm

Gen Bağlılığı

Krossing Over

Genetik Damgalama

Ekstranükleer Kalıtım


5.Soru

 Aşağıdaki organellerden hangisi hücre içerisindeki  protein  sentezinden sorumludur? 


Mitokondri  
Ribozom 
Golgi aygıtı 
Nükleus
Peroksizom 

6.Soru

AaBbCcDdEe polihibrit bir çaprazlamada elde edilecek gamet sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


5

8

16

64

32


7.Soru

Bir genin birden fazla karakteri belirlemesine ne ad verilir?


Dominaslık

Penetrans

Ekspresiviti

Epistazis

Pleitropi


8.Soru

Dihibrit birleştirmeler sonucu kaç farklı genotip ortaya çıkar?


3

5

7

9

11


9.Soru

Başlıca görevi tüm canlılarda DNA’dan protein üretimini gerçekleştiren yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Gen

Kromozom

Genom

RNA

Embriyo


10.Soru

Golgi aygıtı Golgi tarafından hangi yıl keşfedilmiştir?


1892

1894

1896

1898

1900


11.Soru

Görevi tüm canlılarda DNA’dan protein üretimi olan yapı hangisidir?


RNA
Baz
Kromozom
Genom
Alel

12.Soru

Homozigot dominant bir karakter (AA) ile homozigot çekinink bir karakterin (aa) çaprazlanması sonucu aşağıdaki hangi genotipler ortaya çıkar?


Aa-Aa-Aa-Aa

AA-Aa-Aa-aa

aa-aa-aa-aa

AA-AA-aa-aa

AA-AA-AA-AA


13.Soru

Bileşik genler (gen bağlılığı) arasında yapılan dihibrit birleştirmeler sonucu elde edilen F1 kuşağının geriye melezlenmesi (homozigot resesif ebeveynle) sonucu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


F1’de homozigot dominant ebeveyne ait fenotip görülür.
F2 kuşağında oluşan 4 tür genotipten 4 farklı fenotip açığa çıkar.
F2 kuşağında 16 yeni kombinasyon oluşmaktadır.
F2 kuşağında oluşan 2 tür genotipten 2 farklı fenotip açığa çıkar.
F1 kuşağının homozigot resesif ebeveynle çaprazlanması sonucu iki farklı gamet oluşur.

14.Soru

Bir canlının gelişmesi sırasında büyüme ve hücre farklılaşması ile özel şeklini alması olayına ……….. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Gen dönüşümü

Yanlış eşleşme

Morfogenez

Genomik damgalama

İzodizomi


15.Soru

Allel genler birbirlerine aşağıdaki etkilerden hangisini yapmaz?


Resesif etki
Dominant etki
Kodominant etki
Eksik Dominant etki
Epistatik etki

16.Soru

I. Canlıların kalıtsal özelliklerinin kodlarını taşıyan DNA parçasıdır.
II. Canlı için gerekli moleküllerin sentezlenmesinden sorumludurlar.
III. Bir genin kromozom üzerinde yerleştiği bölgeye “loci” adı verilir.
IV. Genler sayılarla ifade edilirler.
V. Bireylerde bulunan özelliklerin yeni nesillere aktarılmasında görev alırlar.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri genler için doğru verilmiştir?


I-II-III

I-II-V

II-III-IV

III-IV-V

II-III-IV-V


17.Soru

Hücre boyandığında çekirdeğin içerisindeki koyu boyanan bölgeye ne ad verilir? 


Nukleolus 
Ribozom 
Nukleus 
Mitokondri 
Endoplazmik Retikulum 

18.Soru

Gen haritası ile ortaya konulan ve genlerin kromozomdaki yeri olarak bilinen bölgeye ne ad verilir? 


Lokus 
Kromozom
Allel 
Sentromer 
 Telomer 

19.Soru

Genotipi bilinmeyen bir çaprazlamanın sonucunda ortaya 1 homozigot dominant (AA), 2 heterozigot dominant (Aa) ve 1 çekinik (aa) birey ortaya çıkıyorsa bu çaprazlama aşağıda genotipleri yazılan hangi çaprazlamadır?


AAxAa

AAxAA

aaxaa

AAxaa

AaxAa


20.Soru

Aynı penetrans, genotip ve çevre koşullarında bireylerin sahip oldukları genotipik özellikleri farklı fenotipik derecelerde göstermelerine ne ad verilir?


Ekspresiviti

Epistazis

Hipostatik

Penetrans

Kodominaslık