Temel Veteriner Genetik Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 17 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  I. Oluşan DNA’nın  vektör aracılığıyla konak hücreye aktarılması  II. Kesilen parçanın farklı bir organizmanın DNA’sı ile birleştirilmesi III. Hedef DNA parçasının verici organizmadan elde edilmesi IV. Hedef DNA’nın restrisksiyon enzimleriyle kesilmesiRekombinant DNA oluşturulması için yukarıda verilen işlem adımları, hangi şıkta doğru olarak sıralanmıştır?


III-IV-II-I

III-IV-I-II

II-IV-III-I

III-I-II-IV

I-IV-II-III


2.Soru

Cinsiyetin yönlendirilmesi çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?


Erkek cinsiyet organlarına farklı atmosfer basıncı ve farklı pH'ların uygulanması
X kromozomu taşıyan spermin, Y kromozomu taşıyan sperme göre daha yavaş olması
Spermlerin santrüfüj yöntemi ile çöktürülmesi
Semen üzerinde bazı hormon ve kimyasalların uygulanması
Özel bir boya ve slow cytometry (akım sitometrisi) yöntemi kullanılarak X ve Y kromozomu arasındaki farklılığın belirlenmesi

3.Soru

I.Ökaryotlarda, prokaryotlara göre çok farklıdır.
II.DNA’dan ilk sentezlendiklerinde çok kısadırlar, işlenmeleri sırasında uzarlar.
III.Uzunluğu 70-80 nükleotitdir.
t-RNA ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

Yalnız III

II ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ökaryot canlılardaki sonlanma kodonlarından biridir?


AUG

AGU

UGC

UAA

GAU


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diploid organizma tiplerinden değildir?


Nullizomi

Monozomi

Trizomi

Anöploidi

Tetrazomi


6.Soru

Jel elekroforez yönteminde agaroz hangi amaçla kullanılır?


Jel oluşturma

Tampon

Elektrik akımı

Viskozite

Denatürasyon


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi translasyonda görev alan organel ve makro moleküllerden biri değildir? 


mRNA
Okazaki fargmanları
Aminoaçil sentetaz enzimi 
Ribozom 
tRNA

8.Soru

Genom üzerinde belirli bölgelerde bireyler arasındaki tek bazlık farklılığa dayanan (A,T, G ya da C) polimorfizm türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tekli nükleotit polimorfizmi

Polimorfik DNA’nın rastgele çoğaltılması

Kesilmifl parçacık uzunluk polimorfizmi

Dizi analizi

Mikrosatellit analizleri


9.Soru

Ortalama 50-60 ya da daha az sayıdaki nükleotitin birleşmesi ile oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 


Oligonükleotit
Polinükleotit
Nükleozit
Nükleozom 
Sentrozom 

10.Soru

Genetiğin alt dallarından hangisi Aktarım genetiği olarak da bilinir?


Moleküler genetik
Klasik (temel) genetik
Populasyon genetiği
Kantitatif genetik
Hücre genetiği

11.Soru

Kalıtsal materyalin “gen” olarak tanımlanması hangi bilimadamı tarafından önerilmiştir?


Mendel

De Vries

Correns

Tschermark

Johannsen


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi biyoreaktör olarak kullanılabilen hayvanlar arasında değildir?


İnek

Fare

Koyun

Köpek

Keçi


13.Soru

Hücrede protein sentezinin gerçekleştiği organel aşağıdakilerden hangisidir?


Mitokondri

Lizozom

Ribozom

Çekirdek

Endoplazmik Retikulum


14.Soru

DNA yapısı itibarıyla .............. ph’ ya sahiptir. Çift sarmallı bir DNA’nın tek sarmal bir DNA’ ya göre vizkositesi daha ..........................tir. Aşağıdakilerden hangisi cümlelerdeki boşlukları doğru olarak tanımlar?


asidik - düşük
bazik- yüksek
bazik - düşük
nötr - yüksek
asidik- yüksek

15.Soru

Holoandrik kalıtım hangi kromozom üzerinde bulunan genlerin oluşturduğu kalıtımsal duruma denir?


Q kromozomu

W kromozomu

X kromozomu

Y kromozomu

Z kromozomu


16.Soru

Ekstrasellüler kalıtım ile ilişkili organel, aşağıdakilerden hangisidir?


Endoplazmik redikulum

Mitokondri

Golgi aygıtı

Ribozom

Sentrozom


17.Soru

Histon ve histon olmayan proteinlerle paketlenmemiş DNA molekülünde meydana gelen ve genellikle tek bir geni etkileyen mutasyonlara ne ad verilir?


Kromozomal sapma
Kromozom mutasyonları
Genom mutasyonları
Gen mutasyonları
Germ mutasyonları