Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

DNA kullanımıyla RNA sentezlenmesi işlemini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?


Replikasyon

Polimerasyon

Transkripsiyon

Rekombinasyon

Translasyon


2.Soru

Bakteri sınıflandırmasında en güvenilir yöntem hangi analizi temel alır?


Biyokimyasal analiz

Serolojik analiz

Kimyasal yapıların analizi

Morfolojik analiz

Genetik yapı analizi


3.Soru

Aşağıdakilerin hangisi bakterilerde büyük DNA parçalarında oluşan değişimlere bağlı mutasyon çeşitlerinden biridir?


Transpozon
Mitekondri
Hücre duvarı
Primer
Templeyt

4.Soru

Transkripsiyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. Transkripsiyon RNA polimeraz tarafından gerçekleştirlir
  2. Transkripsiyon sonucu mRNA oluşur
  3. Transkripsiyon bölünme için gereklidir


1 ve 2

2 ve 3

1 ve 3

Hepsi

Hiçbiri


5.Soru

mRNA’da yer ve  protein sentezini durduran bir dur sinyali kodon aşağıdakilerden hangisidir?


UGA

AUG

GUG

CUG

UAA


6.Soru

Yüksek ısıda bozulabilecek maddeleri içeren sıvıları üç gün ardışık olarak günde yaklaşık 1 saat süreyle 56-70 OC’de ısıtma işlemine ne ad verilir?


Tindalizasyon
Pastörizasyon
Otoklavlama
Kuru ısı ile sterilizasyon
UHT tekniği ile sterilizasyon

7.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi koloni morfolojisi ile ilgili yanlıştır?


Bakteriler S-, R-, M- ve L- tipi olmak üzere temel olarak 4 tip koloni oluştururlar

S tipi koloniler kenarı yüzeyi düzgün homojen yuvarlak kolonilerdir

Kenarı düzgün olmayan yassı olanlar R tipi kolonilerdir

Bir çok bakteri ilk izolasyonda M tipi koloni oluşturur

Öze değdirildiğinde iplik gibi uzayanlar M tipi kolonilerdir


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dezenfektanların antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?


Fenol indeksi

Toksisite testi

Öldürme eğrisi

Metil-Red testi

İnaktivasyon testi


9.Soru

Mikobakteriler için kullanılan boyama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Gram pozitif boyama

Gram negatif boyama

Ziehl-Neelsen Boyama

Modifiye Leifson boyama

Metilen mavisi ile boyama


10.Soru

Patojen bakterilerin hastalık oluşturma yeteneğinin derecesine ne ad verilir?


Patojenite

Toksisite

Ekzotoksin

Virulens

invazyon


11.Soru

Aşağıdaki yapılardan hangisi/hangileri sırasıyla Gram-pozitif ve Gram-negatif hücrelerde bulunmaz?


Dış membran-teikoik asit

Kapsül-lipopolisakkarit

Peptidoglikan-lipoprotein

Dış membran-lipopolisakkarit

Flajella-porin proteini


12.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yabancı bir maddenin immun sistemi uyarabilme kapasitesini ifade eder?


Toksijenite
Antijenite
Virulens
Peptidoglikan
Hiçbiri

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çomak şekilli bakterilere verilen isimdir?


Basil

Spiral

Tetrad

Streptokok

Stafilokok


14.Soru

Aşağıdaki maddelerden hangisi bakterilerin yaşamak için gereksinim duyduğu temel maddelerden değildir?


Azot

Bakır

Hidrojen

Karbon

Oksijen


15.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gram-negatif bakteriler için doğrudur?

I.Periplazmik boşlukları geniştir.

II.Hücre duvarı teikoik asit içerebilir.

III.Hücre duvarı endotoksik özelliğe sahiptir.

IV.Antibiyotiklere karşı daha dirençli olabilirler.

V.Gram boyama tekniğinde kırmızı-pembe renkli boyanırlar.

VI.Teikoik asit antijenik özellik taşır.


I,III,V 

II,IV,VI

Yalnız III

Yalnız II

I,III,IV,V


16.Soru

Patojen bir mikroorganizmanın  hastalık oluşturma şiddetini, derecesini  ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?


Antijenite

Toksijenite

Virulens

İmmunojenite

Bakteriyofaj


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik morfoloji olarak çomak bakterileri ifade eder?


Kok
Basil
Pleomorfik
Spiral
Subspecies

18.Soru

Uygulanırken 135 derecenin üstü sıcaklığa çıkılan ve mükroorganizmaların kolaylıkla üreyebileceği besinlerde başvurulan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Dezenfeksiyon

Antisepsi

Dezenfeksiyon

Tindalizasyon

UHT


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dezenfektan bakterilerde proteinleri denatüre fonksiyonunu bozarak etki eder?


Asitler ve Alkaliler

Boyalar

Fenol

Ozon

Mantar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kenarlı ve yüzeyi düzgün, kabarık, nemli ve homojen yuvarlak koloni tipidir?


L tipi koloni

M tipi koloni

S tipi koloni

R tipi koloni

T tipi koloni