Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi replikasyonu başlatır?


RNA polimeraz
DNA polimeraz III
DNA polimeraz I
Helikaz
Tek zincirli DNA bağlayıcı enzim

2.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi DNA ve RNA için doğrudur ?

  1. DNA da şeker olarak  deoksiriboz  bulunurken RNA da riboz bulunur
  2. DNA sarmalında adeninin karşısına timin ,guaninin karşısına sitozin gelir
  3. RNA nın yapısında şeker olarak riboz bulunur
  4. RNA da timin yerine urasıl bazı yer alır


1,2,3

1 ve 4

1 ve 3

2 ve 4

1,2,3,4


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi besiyeri bileşenlerine girmez?


Metal iyonları

İndikatör maddeler

Besin maddeleri

Kimyasal maddeler

Katkı maddeleri


4.Soru

DNA molekülünde, deoksiriboz şeker molekülüne bağlanmış  tüm bazların birbiri ile fosfat bağlarıyla bağlanmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


Replikasyon

 Polimerizasyon

Transkripsiyon

Rekombinasyon

Translasyon


5.Soru

Herhangi bir bakteri ile temas olmaksızın tamamen konakçının anatomik ve fizyolojik yapısından kaynaklanan spesifik olmayan bir savunma mekanizmasına … adı verilir?
Yukarıdaki ifadede noktalı yere gelmesi gereken doğru terim aşağıdakilerden hangisidir?


Doğal direnç

Kazanılan bağışıklık

Enfeksiyon

Fagositoz

Patojenite


6.Soru

Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterilerde protein sentezi inhibisyonu yaparak etki gösterirler?


Rifampisin

Penisilin

Sefalosporin

Polimiksin

Mitomisin


7.Soru

Kenarlı ve yüzeyi düzgün, kabarık, nemli ve homojen yuvarlak koloniler oluşturan, üzüm salkımı şeklinde morfolojik görünüme sahip olan bakteriler ile ilgili doğru seçenek hangisidir ?


S tipi koloni oluşturan, stafilokok yapıda
R tipi koloni oluşturan, stafilokok yapıda
S tipi koloni oluşturan, yuvarlak şekilli
L tipi koloni oluşturan, stafilokok yapıda
M tipi koloni oluşturan, streptokok yapıda

8.Soru

Tüm canlı mikroorganizmaları elimine etmek, yıkımlamak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Dezenfeksiyon

Antisepsi

Sterilizasyon

Pastörizasyon

Tindalizasyon


9.Soru

Bazı bakteriler tarafından vücut içinde ya da vücut dışında meydana getirilen zehirli moleküllere ne ad verilir?


Toksin

İmmunoglobulin

Lesitinaz

Fosfolipaz

Hyaluronidaz


10.Soru

Streptokok, Stafilokok ve E. coli başta olmak üzere birçok bakteri tarafından sentezlenen ve alyuvarları eriten enzim aşağıdakilerden hangisidir?


Elestas

Kollejenaz

Koagülaz

Hemolizin

Lesitinaz


11.Soru

Hayvansal üretimde mikroorganızma hareketlerinin kontrolü anlamına gelen işleme ne denir ?


Pastörizosyan

UHT

Biyogüvenlik

Sterilizasyon

Tindalizasyon


12.Soru

Katı besiyerine pasajlanmış ve Smooth karakterde olan kolonilerin görüntüsünü aşağıdakilerden hangisi tanımlar?


Küçük, yuvarlak ve üzerleri düzgün görünümdedir

Kenarları çentikli, üzerleri pürüzlü ve mat görünümdedir

Ortası düğmeli görünümdedir

Kapsüllü veya mukoid salgı oluşturur görünümdedir

Mikoplazma görünümdedir

Mikoplazma görünümdedir


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hibridizasyon işleminin basamaklarından biri değildir?


Hibridizasyon reaksiyonunun saptanması

Tek zincirli probların üretimi ve işaretlenmesi

Zincir sonlandırma yöntemiyle DNA dizilemesi

Hedeflenen nükleik asit dizisinin tek zincirli hale getirilmesi

Hedef ve prob DNA’larının birleşme için bir arada bırakılmaları


14.Soru

Stafilokoklar ve A,C,G grubu Streptokoklar tarafından sentezlenen ve  pıhtılaşmış plazmayı eriterek bakterilerin dokularda yayılması kolaylaştıran enzim aşağıdakilerden hangisidir?


Sitolizin

Kollajenaz

Streptokinaz

Koagulaz

İmmunoglobulin A1 proteaz


15.Soru

Bakterilerin katı besiyerinde oluşturduğu koloni tiplerine göre aşağıdakilerden hangisi S tipi koloniyi ifade eder?


Kenarı ve yüzeyi düzgün, homojen yuvarlak

Kenarı ve yüzeyi düzgün olmayan, yassı

Yapışkan, iplik gibi uzayabilen

Düğme tarzında, sahanda yumurta görünümlü

Kenarı ve yüzeyi düzgün olmayan, oval


16.Soru

Aşağıdaki evrelerden hangisinde bakteri bölünmesi gerçekleşir?


Latent Fazı
Üreme Fazı
Lag Fazı
Durma Fazı
Ölme Fazı

17.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Tiyoglukolatlı sıvı besiyeri anaerobik bakteriler için uygun bir besiyeri ortamıdır.

II.Sporlu bir bakteri preparatında sporlar metilen mavisi ile 5 dakika muamele sonucu mavi renkli olarak boyanabilir.

III.İçerdiği bazı boya maddeleri, antibiyotikler veya karbon kaynakları ile belli bir grup mikroorganizmanın üretimini sağlayan besiyerleri seçici özellik taşır.

IV.Agar deniz alglerinden elde edilen kompleks bir karbonhidrattır.

V.İnvitro olarak üretimi güç bakteriler için ayırtedici besiyerleri idealdir.

VI.Koloni morfolojisi sıvı besiyerinde test edilebilir.


I,III,V   

I,III,IV

II,IV,VI

II,IV,V

III,VI    


18.Soru

Bakterilerin bir aminoasit olan triptofanı ayrıştırarak indol meydana getirebilme yeteneğini belirleyerek bakterileri teşhis etmede kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Nitrat redüksiyon testi

İndol testi

Voges-Proskauer testi

Katalaz testi

Koagülaz testi


19.Soru

Mikroorganizmaları protista adı altında ayrı bir grup altında toplayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Linnaeus

Lancefield

Robert Koch

Louis Pasteur

  1. H. Haeckel

20.Soru

Glukozu ayrıştırdıklarında nötral ürünler meydana getiren bakterileri belirlemek için aşağıdaki biyokimyasal testlerden hangisi yapılmalıdır?


Koagulaz testi

Hidrojen sulfid testi

Voges-Prokauer testi

Nitrat redüksiyon testi

Oksidasyon-Fermentasyon testi