Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Vücutta dimer formunda bulunan immunglobulin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


 IgM
 IgG
 IgA
 IgE
IgD

2.Soru

Aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?


Kazanılan bağışıklık vücudun bakteriye karşı gösterdiği ilk savunma mekanizmasıdır.
Doğal direncin etkisi yavaş gelişir.
Vücut aynı bakteriye tekrar maruz kaldığında doğal direncin etkisi aynıdır, artmaz.
Kazanılan bağışıklığın etkisi nospesifiktir, yani bakteriye özgü değildir.
Kazanılan bağışıklığın etkisi hızlıdır dakikalar içinde oluşur.

3.Soru

Bakterilerde DNA replikasyonunda, hücre bölünmesinde ve sporulasyonda rol oynayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Ribosomlar
Mesosomlar
Staplazmik granüller
Sporlar
Plasmidler

4.Soru

Antiseptik maddelerin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Havadaki mikroorganizmaların kontrolü

Yüzeylerdeki mikroorganizmaların kontrolü

Yüzeylerdeki mikroorganizmaların azaltılması

Deri ve müköz membranlarda mikroorganizmaların kontrolü

Deri ve müköz membranlarda mikroorganizmaların azaltılması


5.Soru

Kanda en yüksek konsantrasyonda bulunan immunglobulin sınıfı nedir?


IgG
IgE
IgA
IgD
IgM

6.Soru

Hangisi “Patojen bakterilerin hastalık oluşturma yeteneğinin derecesi ya da gücü” olarak tanımlanan terimin faktörlerinden değildir?


Adezyon faktörleri

İnvazyon faktörleri

Antifagositik faktörler

Toksinler

Komplementer faktörler


7.Soru

Katı besiyerlerine (agarlara) öze ile ekimde bir besiyerine kaç ekim gerçekleştirilir?


1

2

3

4

5


8.Soru

Yumuşak, mukoid kıvamda kabarık, nemli bir görünüşte olup oval ve yuvarlak kenarlara sahip olan koloni tipi nedir?


Membranöz Koloniler
Granüler Koloniler
Pleomorfik Koloniler
Maya benzeri koloniler
Miselyal koloniler

9.Soru

Kimyasal madde ile hücreleri kendine doğru çeken maddelere ne ad verilir?


Kemotaksis

Kemotatik

Statik

Feromon

 

Taksis


10.Soru

Aşağıdakilerden yapılardan hangisi doğal savunma mekanizması olarak görev almaz?


Sindirim Kanalı

Solunum Sistemi

Ürogenital Sistem

Dolaşım sistemi

Meme bezi


11.Soru

PCR ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. PCR reaksiyonunda yer alan primerler kısa nükleotid dizileridir
  2. PCR sonucu elde edilen PCR ürününe amplikon denir
  3. Multipleks PCR birden fazla hedef DNA nın birden fazla primer çifti kullanımı ile çoğaltılmasıdır


1, 2 ve 3

2 ve 3

1 ve 3

sadece 3

sadece 1


12.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Deri mikroorganizmalar için fiziksel bir engeldir.

Mide asidi birçok patojenin sindirim mukozasına yerleşmesini engeller.

Doğal direnç kesin değil görecelidir.

Belirli uyarım ve reaksiyonlardan sonra kazanılan bağışıklık edinseldir.

Humoral bağışıklıkta B lenfositleri görevlidir.


13.Soru

“Kanda ikinci yüksek konsantrasyonda (%5-15) bulunan immunglobulin sınıfı olup, sadece B hücreleri üzerinde “B hücre reseptörü” olarak bulunur ve ortama salınmaz.” Verilen bu özellikleri taşıyan immunoglobulin aşağıdakilerden hangisidir?      


İmmunglobulin G (IgG)

İmmunglobulin A (IgA)

İmmunglobulin M (IgM)

İmmunglobulin E (IgE)

İmmunglobulin D (IgD)


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makrofaj tarafından gerçekleştirilen fagositoz ile nötrofil tarafından gerçekleştirilen fagositoz arasındaki farklardan biri değildir?


Enerjileri
Aktivasyon zamanı
Mikroorganizmaları öldürme güçleri
Fagositoz sayısı
Fagositoz aşamaları

15.Soru

İmmun sistem yabancı antijenlerin tümüne karşı immun yanıt oluşturabilirken, vücudun kendine has yapılarına karşı immun yanıt oluşturmasına ne denir?


Bellek

Self tolerans

İmmünite

Spesifite

Antijenite


16.Soru

Bağırsaktaki lenfoid dokuda sentezlenen ve aynı zamanda yenidoğanların mukoz membranlarında en fazla bulunan immunglobulin sınıfı nedir?


IgA
IgM
IgG
IgD
IgE

17.Soru

Süt vermeyen hayvanlarda meme başı aşağıdakilerden hangisi ile kaplı olması nedeniyle mikroorganizmaların geçişine izin vermez?


Kitin

Selüloz

Keratin

Peptidoglukan

Kutikula


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi besiyeri hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir?


Besiyerlerine distile edilmiş su eklenmeli

Besiyeri plastik erlen içerisinde hazırlanmalı

Besiyerleri 70°C sıcaklıkta petrileri dökülmeli

Hazırlanacak besiyeri ile aynı hacimde erlen kullanılmalı

Besiyerleri petrilere döküldükten hemen sonra buzdolabına alınmalı


19.Soru

Bakterilerin isimlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Binominal isimlendirme kullanılmaktadır.

İlk kelime cins ismini gösterir.

Alt türler ‘sp.’ olarak ifade edilir.

Tür ismi küçük harfle yazılır.

Cins ismi büyük harfle yazılır.


20.Soru

Bakteri hücre duvarını parçalama etkisi ile organizma savunmasında önemli rolü olan etken aşağıdakilerden hangisidir?


Lizozim

Koagülaz

Hidrojen peroksit

Elastaz

DNAaz