Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tindalizasyon nedir?


Sütün 63 °C’de 30 dakika ısıtılması ve hızlı bir şekilde soğutulması işlemidir

Sütün 72 °C’de 15 saniye ısıtılması ve hızlı bir şekilde soğutulması işlemidir

Yüksek ısıda bozulabilecek maddeleri içeren sıvıları üç gün ardışık olarak günde yaklaşık 1 saat süreyle 56-70 °C’de ısıtma işlemidir

Sıvı maddelerin otoklav kullanılarak bir atmosfer basınç altında su buharının sıcaklığı 121 °C’ye  ulaştırılması ve bu değerlerde 15-45 dakika bırakılması işlemidir

Bir sıvıda ve havada partiküler yapıları tutan filtreler ile yapılan sterilizasyon işlemidir


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gram pozitif mikroorganizmaları Gram negatif mikroorganizmalardan ayıran özelliklerden biri değildir? 


Düşük pH ya sahip olmaları
Büyük olmaları
Magnezyum ribonukleat  bulunması
Doymamış yağ asitlerinin fazla olması
Hücre duvarı  peptidoglikan yapısında olup miktarca daha fazla olması    

3.Soru

Epitel hücrelerine bağlanamayan patojenlerin vücuda zarar vermeden bağırsaktan atılmasına ne denir?


İmmün dışlama

GALT

BALT

İmmün eliminasyon

Lokal yangı


4.Soru

Yenidoğanlarda maternal bağışıklık ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?


Anneden yavruya transfer edilen antikorlar vasıtası ile elde edilen aktif bağışıklığa maternal bağışıklık adı verilir.

Emilen antikorların yeni doğanların kanındaki seviyesi 1 saat içinde maksimum düzeye çıkar.

Maternal immün sistem hücreleri yavrunun immün sistemi tarafından reddedilse bile vücutta kalmaya devam ederler.

Kolostrum almayan yavrularda nonspesifik antikor sentezinin alanlara göre daha geç başladığı saptanmıştır.

Pasif maternal bağışıklıktan aktif bağışıklığa geçiş periyodu yavrunun infeksiyonlara en duyarlı olduğu dönemdir.


5.Soru

Tek yönlü immunodifüzyon tekniği ile ilgili aşağıdakileden hangisi yanlıştır?


Ouchterlony Yöntemi olarak da bilinir.

Şüpheli serum sıvı haldeki agaroz jele karıştırılır

Antijen yarı katı ağarın yüzeyinden tüpün dibine doğru diffuzyon ile yayılır.

Şüpheli serumda eğer antikor varsa antijen ile karıştığı yerde presipitat çizgiler oluşur

Bu teknik ile sadece bir antijen antikor reaksiyonu incelenebilir.


6.Soru

Terminal yolun sonunda membran atak kompleksinin hedef hücre yüzeyinde delikler açmasıyla gerçekleştirilen etkili öldürme biçimine ne ad verilir?


Opsonizasyon

Kemotaktik etki

İmmün regülasyon

Yangı uyarımı

Lizis


7.Soru

Mayaların üremesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Mayalar bölünerek ürerler

Mayalar sadece eşeyli üreme yaparlar

Olgun form oluşurken jerm tüpleri meydana gelir

Bütün mantar sporlarında flagellum bulunur

Klamidiospor eşeyli, üreme sırasında oluşan spor türüdür


8.Soru

H antijeni olarak da bilinen ve bakterilerin hareketinden sorumlu organel nedir?


Flagella
Fimbria
Hücre duvarı
Mitokondri
Lizozom

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Gram Boyamada kullanılır?

I.karbol fuksin                                    

II.kristal viole                     

III.metilen mavisi

IV.bazik fuksin                                  

V.lugol

VI.asit-alkol


I,III,V

II,IV,VI

II,IV,V  

Yalnız II

II,III,VI


10.Soru

Serolojik reaksiyonlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


İlk aşama çıplak gözle görülebilir.

İlk aşamada reaksiyon yavaş gerçekleşirken ikinci aşamada hızlı gerçekleşir.

İlk aşamada ısıya ihtiyaç gösterir.

İlk aşama geriye döndürülebilirken ikinci aşama geriye döndürülebilir değildir.

İkinci aşamada yüksek ısılarda daha etkin bağlanma görülür.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mantarlar tarafından üretilen toksik bir maddedir?


Tiamin

Aflatoksin

Riboflavin

Mikostatin

Nikotinik asit


12.Soru

“Ouchterlony Yöntemi’’ olarak da bilinen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Tek Yönlü İmmunodiffuzyon Tekniği

Radial İmmunodiffuzyon Tekniği

Çift Yönlü İmmunodiffuzyon Tekniği

Direkt Fluoresan Antikor Testi

İndirekt Fluoresan Antikor Testi


13.Soru

Humoral immun yanıttan, diğer bir deyişle antikor oluşumundan sorumlu hücreler nelerdir?


B lenfositleri
T lenfositleri
IgG
Eozinofiller
Bazofiller

14.Soru

Antikor ve antijen moleküllerinin tam olarak reaksiyona girdiği optimal düzeye ne ad verilir?


Equivalan zon

Spesifik reaksiyon zonu

Postzon fenomeni

Prozon fenomeni

Bağlanma zonu


15.Soru

Partiküler yapıdaki antijen ile homolog antiserumun bir araya gelmesi sonucu oluşan reaksiyonlara ne ad verilir?


Reagent

Radyoimmunassay

Oksidasyon

Aglutinasyon

Dehidrasyon


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gram negatif (-) bakterilerin özelliklerindendir?


Peptidoglikan tabaka kalındır.

Teikoik asit tabakası mevcuttur.

Lipopolisakkarit(LPS) tabakası mevcuttur.

Tümünde lipoteikoik asit bulunmaktadır.

 Bazıları ribitol teikoik asit içermez.


17.Soru

Hangisi endotoksinlerin genel özelliklerindendir?


Protein yapıdadırlar

Genellikle konakçıda ateş yapmaz.

Sadece gram negative bakterilerde vardır.

Spesifik reseptörlere bağlanır.

Yüksek derecede toksiktir.


18.Soru

Antijen bir maddenin özellikleri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Vücuda yabancı olmalıdır.

Moleküler yapı uygun olmalıdır

Molekül kompleks yapıda olmalıdır.

Çok düşük dozdaki antijenler etkili bir immun yanıt oluşturamazlar.

10.000 Daltondan küçük moleküllerin antijenik özellik taşıdığı kabul edilmektedir.


19.Soru

Sıvı fazdaki eriyebilir maddelerin fagositozuna ne ad verilir?


Pinositoz
MHC
Opsonizasyon
Fagolizozom
Endozom

20.Soru

Mantarların ürettiği insan ve hayvan sağlığı için zararlı metabolitlere ne ad verilir?


Septum
Mikotoksin
Mikostatin
Streptomisin
Griseufulvin