Ticaret Hukuku 2 Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kuponlar tükendiğinde yeni kupon alma hakkı vermek için düzenlenen senetlere ne adı verilmektedir?


Talon

İlmühaber

İntifa Senetleri

Tahvil

Finansman Bonosu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kanunda yasaklanmış bir hususu, konu ile ilgisi bulunmayan başka bir hükümle çözme çabasıdır?


Ön Şirket
Muvazaa
Kanuna karşı hile
Karine
Dürüst resim ilkesi

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirket esas sözleşmesinde bulunması zorunlu olan unsurlardan biri değildir?


Şirketin halka ne zaman arz edileceği

Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer

Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu

Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları

Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; varsa belirli paylara tanınan imtiyazlar ve devir sınırlamaları


4.Soru

Anonim şirketlerin borçlu sıfatıyla düzenledikleri emre yazılı senetlere ne ad verilir?


Finansman bonosu

Tahvil

Çek

Senet

Bedelli pay


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin yaygın olarak tercih edilmesine neden olan etkenlerden biri değildir?


Çok uluslu şirket olarak faaliyet göstermesi
Ortakların sorumluluğunun sınırlı olması
Şirkete ortak olmanın kolay olması
Kurumsal yapısı
Şirketten ayrılmanın kolay olması

6.Soru

Kanunu’nda halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri hususunda hangisi yetkilendirilmiştir?


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İl Özel İdaresi

Sermaye Piyasası Kurulu

Genel Kurul

Yönetim Kurulu


7.Soru

Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiğinde, ilanda alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki üçüncü ilandan itibaren kaç ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebilecekleri belirtilir?


1 ay

45 gün

2 ay

75 gün

3 ay


8.Soru

Anonim şirket payının senede bağlanması (hisse senedi çıkarılması), sağladığı haklar ve borçlarda bir değişiklik yapmaz, payın devrini kolaylaştırıcı bir etkisi vardır. Bu açıklama paya ilişkin ilkelerden hangisini tanımlamaktadır?


Payın Senede Bağlanmasının Payda Değişiklik Yapmadığı İlkesi

Payın Devredilebilirliği İlkesi

Payın Tescil İle Oluşması İlkesi

Payın Bölünmezliği İlkesi

Ayın Karşılığı Pay


9.Soru

Anonim şirketin sermayesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Sermayenin belirlenmiş sabit bir rakam olarak sözleşmede gösterilmesi gerekmez
Sözleşmede sermayenin ve her bir payın itibari değerinin gösterilmesi gerekmez
Anonim şirketler için esas sermaye sistemi ve kayıtlı sermaye sistemi öngörülmüştür
Kuruluşta nakdi sermayenin en az yarısının ödenmiş olması zorunludur
Hizmet edimleri, kişisel emek ve vadesi gelmemiş alacaklar da sermaye olabilir.

10.Soru

Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri anonim şirketin zorunlu organıdır?


Genel kurul

Genel kurul ve denetim kurulu

Genel kurul ve yönetim kurulu

Yönetim kurulu

Genel kurul, denetim kurulu ve yönetim kurulu


11.Soru

Kayıtlı sermayeli anonym şirketlerinin  başlangıç sermayelerinin en az  ………. TL  olması gerekir. Yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir?


50,000

100,000

150,000

200,000

250,000


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halka açık anonim şirketlerin özelliklerinden biri değildir?


Kanunda öngörülen bazı hallerde halka açık anonim şirket ortağına şirketten ayrılma hakkı tanınmıştır.

Halka açık anonim şirketler için pay alım teklifi zorunluluğu ve azınlıkta kalan pay sahiplerini şirketten çıkarma hakkı tanınmıştır.

Kar payı dağıtma yükümlülüğü öngörülmüş, kar payı avansı dağıtma imkânı tanınmıştır.

Genelde aile işletmesi şeklinde yapılanmış anonim şirketler olup, sermayesi düşük, ortak sayısı da azdır, hatta tek ortaklı olarak da kurulabilmektedir.

Halka açık anonim şirketlerde kurumsal yönetim ilkeleri uygulanacaktır, bu konuda kurallar Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) tarafından belirlenecektir.


13.Soru

Anonim şirket ortaklarının şirkete karşı sorumlulukları ne ile sınırlıdır?


Temsil yetkileriyle
Pay oranlarıyla
Esas sözleşmedeki görevleriyle
Sermaye borcuyla
Şirketin borçlarıyla

14.Soru

1. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin yararlarından biridir?


Tekelleşmeye ve piyasada rekabetin sınırlanmasına neden olabilmesi
Kamu menfaatine zarar verebilen baskı grupları ortaya çıkarabilmesi
Güç boşluğuna yol açarak piyasa dolandırıcılığına (manipülasyon) neden olabilmesi
Örgütlü küçük bir azınlığın yönetimi ele geçirip şirketi yönlendirme ihtimali
Ortaklarının sorumluluğunun sınırlı olması ve pay devrinin kolay olması

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin kuruluşunda kuruculara ait sorumluluklardan biridir?


Pay sahiplerinin ödemelerini aksatmadan yapmak
Kuruluş aşamasındaki süreçleri kanuna uygun bir şekilde yürütmek
Şirket alacaklarına karşı pay sahiplerinin hakkını korumak
Şirketin devir veya kiralama işlemlerini yürütmek
İhtiyaç halinde şirkete sıcak para akışı sağlamak

16.Soru

Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, ancak genel kurul kararı ile çıkarılabilmektedir. Genel kurul kararının, en az % kaçının olumlu oyu ile alınmış olması gerekmektedir?


%40

%51

%60

%75

%80


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortak sayısı bakımından anonim şirket türlerinden biridir?


Kapalı tip anonim şirket
Esas sermayeli anonim şirket
Tipik anonim şirket
Halka açık anonim şirket
Kayıtlı sermayeli anonim şirket

18.Soru

Anonim şirketin kuruluşunda ortaklarca taahhüt edilen sermayenin tamamının nakitten oluşması durumunda aşağıdaki kuruluş türlerinden hangisi söz konusu olur?


Nitelikli kuruluş
Nakdi kuruluş
Ani kuruluş
Halka açık kuruluş
Tedrici kuruluş

19.Soru

Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin sahip olmaları zorunlu olan asgari sermaye tutarına ne ad verilir?


Çıkarılmış sermaye
Ayni sermaye
Başlangıç sermayesi
Nakdi sermaye
Kayıtlı sermaye

20.Soru

Anonim şirketin kuruluşunda şirkete ayın sermaye getirilmesi, şirket hesabına bazı malların satın alınması, kurucular ve yönetim kurulu üyelerine bazı yararlar sağlanması durumundaki kuruluşa ne ad verilir?


Nakdi kuruluş
Halka açık kuruluş
Tedrici kuruluş
Ani kuruluş
Nitelikli kuruluş