Toplu İş Hukuku Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşçi (İ)'nin işe geç gelmesi nedeniyle işveren (A) ücretten kesme cezası uygulamıştır. (İ) ise işe yalnızca bir gün geç kaldığını, kendisine beş günlük ceza uygulanmış olduğunu ileri sürmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisidir?

 


Toplu iş uyuşmazlığı

Eda uyuşmazlığı

Tespit uyuşmazlığı

Menfaat uyuşmazlığı

Bireysel iş uyuşmazlığı


2.Soru

Teşmile ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Teşmil uygulaması yapılabilmesi için öncelikle yürürlükte bulunan bir toplu iş sözleşmesinin varlığı aranacaktır.

Toplu iş sözleşmelerinin ihtiyari hükümleri ve özel hakeme başvurma hakkındaki
hükümleri teşmil edilemez.

Sadece normatif hükümler teşmile konu olabilir.

Cumhurbaşkanı, teşmil kararı vermeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görüşünü almak zorundadır

Teşmil kararnamesi, gerekçeli olmak zorundadır.


3.Soru

Grev kararının uygulanacağı tarih, işçi sendikasınca, karşı tarafa tebliğ edilmek üzere  bir örneği görevli makama ve kendisi de başka nereye tevdi edilmelidir?


Notere

Belediyeye

Valiliğe

Okullara

Muhtarlıklara


4.Soru

I. İşçilerin topluca işten uzaklaştırılmaları II. İşten uzaklaştırmanın işyerinde yürütülen faaliyetin kısmen durmasına yol açacak nitelikte olması III. İşten uzaklaştırmanın işverenin veya bir kuruluşun verdiği karara uyularak gerçekleştirilmesi Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri lokavtın unsurları arasında yer alır?


Yalnızca II

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Kuruluşların kendi organları tarafından yapılan denetime ne ad verilir?


Üst denetim
Genel denetim
Açık denetim
Dış denetim
İç denetim

6.Soru

Grev ertelemesi süresinin sonunda taraflar anlaşma sağlanamazsa ne kadar süre içerisinde Yüksek Hakem Kurulu'na başvurulması gereklidir?


3 gün

3 işgünü

6 işgünü

6 gün 

15 gün


7.Soru

Anayasa’nın 53. Maddesinde işçi ve işverenlere çalışma koşullarını serbest belirleme hak ve yetkisi tanınmıştır, “toplu iş sözleşmesi özerkliği” adı verilen bu yetkiye dayalı çalışma koşullarını serbestçe belirlenmesinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal özerklik

Toplumsal özerklik

Çalışma özerkliği

Hak tanıma özerkliği

Çalışma koşulları özerkliği


8.Soru

Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra taraflar dışında hangi makama sözleşmenin nüshaları verilmelidir?


Cumhurbaşkanlığı

İŞKUR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı


9.Soru

İşçi (İ), altı aylık çalışmasının karşılığını alamamıştır. (İ)'nin, işveren (A)'ya karşı açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir?


Tespit davası

Ceza davası

Manevi tazminat davası 

Eda davası

Yorum davası 


10.Soru

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin bireysel iş sözleşmesine
ilişkin (normatif) hükümlerinin yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam etmesine ne ad verilmektedir?


İşçiye yararlılık ilkesi

Toplu iş sözleşmesinde düzen ilkesi

Toplu iş sözleşmesinin ard etkisi

Toplu iş sözleşmesi özerkliği

Sosyal özerklik


11.Soru

Toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen konularda dahi toplu iş sözleşmesi süresince yeniden menfaat uyuşmazlığı yaratılmasının yasaklanmasına ne ad verilir?


Nispi barış borcu
Mutlak barış borcu
Düzen borcu
Koruma borcu
Eşitlik borcu

12.Soru

I- Hak uyuşmazlığı-çıkar uyuşmazlığı

II-Bireysel iş uyuşmazlığı-toplu iş uyuşmazlığı

III-Yeni ekonomik ve sosyal koşullar ile çalışma şartlarının belirlenmesi

İş uyuşmazlıkları türleri ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve III

Yalnız III


13.Soru

I-Yetkili tarafların bulunması,

II- çağrı,

III-Toplu görüşme,

Toplu iş sözleşmesi yapılmasındaki safhalar ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Toplu iş uyuşmazlığının tarafı olan işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, grev kararının kendisine tebliğinden itibaren kaç gün içinde lokavt kararı alabilir?


60 gün

30 gün

15 gün 

6 gün 

6 işgünü


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde sendika tanımının unsurlarından biri değildir ?


Amaç
Asgari kurucu sayısı
İşkolunda faaliyet
Tüzel Kişilik
Aynı mesleğin mensubu olma

16.Soru

Grev ve lokavtın yasak olduğu uyuşmazlıklarda, arabulucu tarafından düzenlenen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 50. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen tutanağın tebliğinden itibaren taraflardan biri altı işgünü içinde ........................... başvurabilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Cumhurbaşkanına

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına

Yüksek Hakem Kuruluna

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

Türkiye İş Kurumuna


17.Soru

I. Olağan genel kurul II. İlk genel kurul III. Olağanüstü genel kurul Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda öngörülen genel kurul toplantılarındandır?


Sadece I
Sadece II
I ve II
I, II ve III
II ve III

18.Soru

Teşmil kararı vermeden önce Cumhurbaşkanı, Yüksek Hakem Kurulunun görüşünü almak zorundadır. Yüksek Hakem Kurulu ........... içinde görüşünü bildirecektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


3 gün

5 gün

10 gün

15 gün

30 gün


19.Soru

  1. Kapsam dışı bırakılan işçiler
  2. Zorunlu olarak çalışanlar dışında işyerinde çalışmış olanlar
  3. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen katılan işçiler

Yukarıda verilenlerden hangileri toplu iş sözleşmesinden yararlanmayacak olan işçilerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


20.Soru

I. Dayanışma aidatı ödeyerek

II. İşverenin yazılı izniyle

III. Toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasının yazılı izniyle

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına üye olmayan işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanmasını sağlar?


Yalnızca II

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III