Topluma Hizmet Eğitimi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Weiget’e (1998) göre topluma hizmet eğitimini uygulama temelli eğitimlerden farklı kılan temel özellikler vardır:
I. Hizmet etkinliği amaç ve gereksinmeleri karşılar.
II. Hizmet etkinliği dersin amaçlarına yöneliktir.
III. Dev ya da projeler değerlendirilir ve notlanır.
Yukarıda sıralanan bu özellikler sırasıyla toplumsal ve eğitimsel yönlerden hangilerine vurgu yapmaktadır?


Toplumsal, toplumsal, eğitsel

Eğitsel, toplumsal, eğitsel

Eğitsel, toplumsal, toplumsal

Toplumsal, eğitsel, eğitsel

Toplumsal, eğitsel, toplumsal


2.Soru

I. Eğitim
II. Eğlence
III. Sağlık
IV. Çevre
V. Sosyo ekonomik
VI. Siyasal
Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet etkinliklerinin alanlarındandır?


I, II, III

IV, V, VI

II, III, IV, V

I, III, IV, V, VI

Hepsi


3.Soru

“Sosyal çevre tarafından takdir edilirken, sosyal açıdan takdir edilen bir değere yönelik bir eylem içinde olmaları ve başarıları onları bireysel doyuma ulaştırır.”
Yukarıdaki ifade topluma hizmet eğitiminin bireysel kazanımlara yönelik yararlarından hangisine vurgu yapar?


Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde tamamlayıcı ve geliştirici deneyimler sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerde olumlu benlik algısının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin özsaygılarını geliştirmelerine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin öz yeterlik algılarının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.


4.Soru

Din, grup amaçlarının özel çıkarlar üzerinde ve duyguların organize arzular üzerinde egemen olmasını sağlamak için yaptığı işlemlerden biri değildir?


Din mensubu olduğu dine inanan kişileri bütünleştirse de diğer inançlara ve inananlara karşı olumsuz tavır takınılması gerektiğini belirtir.

Din, tabiatüstü bir inançlar sistemi ile grup amaçları ve bunların üstünlüğü hususunda bir açıklama getirir.

Din, ortak ibadetler emrederek ortak duyguların sürekli olarak kuvvetli kalmasını sağlar.

Din, ortaya koyduğu kutsal şeyler marifetiyle değerler yaratır ve bunları paylaşan bütün insanlar için bir araya getirici unsurları ortaya koyar.

Din, sınırsız bir ödül ve cezalar kaynağı sağlar. Böylece sosyal bütünleşme yönünden zorunlu bir katkıda bulunur.


5.Soru

I. Yoksulluk ve diğer nedenlerle kamusal hizmetlerden yeterince veya hiç yararlanamayan kesimlere yönelik gerçekleştirilecek projeler sosyal sermayenin niteliğini arttırır. II. Toplumsal yarar güden amaçları gerçekleştirmek için ilişki kurulan sivil toplum örgütleri, parçası olunan sosyal ilişki ağlarıyla öğrencilerin sosyal sermayesinin gelişimine katkı sunar. III. Topluma hizmet eğitimi kapsamında gerçekleştirilen projelerin toplumsal yarar güden amaçları öğrencilerin sosyal farkındalığını geliştirir. IV. Öğrenciler toplumsal yarar güden proje etkinlikleriyle yeni ilişki ağlarına katılırlar. V. Kamusal eğitim hizmeti içinde dezavantajlı grup olarak tanımlanabilecek yoksul ve engelli öğrencilerin gelişime yönelik projeler sosyal sermayenin geliştirilmesine katkı sunar.

Topluma hizmet eğitimi yapısı ve işleyişi açısından değerlendirildiğinde sosyal sermayenin geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar. Yukarıdakilerden hangileri, öğrenciler açısından bu fırsatlara örnek olarak verilebilir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


6.Soru

Sosyo-kültürel alanda hizmet eden vakıf eserlerindendir?


Darüş-şifalar

İmaretler

Camiler

Mescitler

Medreseler


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal dayanışma ve bütünleşmenin boyutlarından biri değildir?


Çocuklara sevgi göstermek.

Yaşlılara saygı duymak.

Engellilerin sorunlarına duyarlı olmak.

Zekât vermek.

Oruç tutmak.


8.Soru

I. Din, tabiatüstü bir inançlar sistemi ile grup amaçları ve bunların üstünlüğü hususunda bir ıklama yapmayarak inanca yönelik motivasyon sağlar. II. Din,ortak ibadetler emrederek ortak duyguların sürekli olarak kuvvetli kalmasını sağlar. III. Din, ortaya koyduğu kutsal şeyler marifetiyle değerler yaratır ve bunları paylaşan bütün insanlar için bir araya getirici unsurları ortaya koyar. IV. Din, sınırsız bir ödül ve cezalar kaynağı sağlayarak sosyal bütünleşme yönünden zorunlu bir katkıda bulunur.

Yukarıdakilerden hangileri; dinin, grup amaçlarının özel çıkarları üzerinde ve duyguların organize arzular üzerinde egemen olmasını sağlamak için yaptıklarındandır?  

 


I, II

II, III

III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


9.Soru

Sivil toplum kuruluşlarının genel olarak yerel ve ulusal düzeyde folklorik değerlerin aktarılması-yaşatılması, kültürel entegrasyonun sağlanması, siyasetle ilgili olmakla birlikte demokrasi kültürünün yerleşip yaygınlaşması, kültürel kaynaşma –bütünleşme şeklinde özetlenebilecek hangi işlevleri eğitsel ve demokratikleşme odaklı çalışmalardır?


Ekonomik

Kültürel

Siyasal

Bireysel

Toplumsal


10.Soru

Modern ötesi olarak tanımlanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik

Post modern

Bireyci

Toplumsal

Liberal


11.Soru

“Topluma hizmet eğitimi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler toplumun ve üniversitelerin amaçlarının kesiştiği yerlerin belirlenmesi ve karşılıklı yararların tanımlanması bağlamında toplumsal ve kurumsal açıdan önemlidir. Üniversitelerin toplumda yer alan paydaşlarla yapacakları ortaklıklar üniversitelerin topluma yabancılaşmasını engellemenin yanı sıra, sahip oldukları kurumsal kapasite, insan ve madde kaynakları ve bilgi birikimiyle sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya da katkı sağlayacaktır.”
Yukarıda verilen tanım Hutchison’un topluma hizmet eğitiminin yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin altı temel sistem bileşenlerinden hangisi altında ele alınmaktadır?


Yönetsel Liderlik

Merkezi Koordinasyon

Öğretim Elemanı Desteği ve Katılımı

Öğrenciler Tarafından Sahiplenme

Toplumsal Ortaklıklar


12.Soru

Seçeneklerden hangisi sosyal yardımların düzenlenmesine temel teşkil eden kanun ve kanun hükmünde kararnamelerden biri değildir?


Devlet Memurları Kanunu.

Milli Eğitim temel kanunu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

Türk Medeni Kanunu.


13.Soru

Sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımlarının tarihsel gelişim içinde kaç farklı evre geçirmiştir?


1

2

3

4

5


14.Soru

Kitle iletişim araçları yardımıyla halkın ekonomik gelişme, tutumluluk ve sosyal dayanışma konularında bilinçlendirilmesi sivil toplum kuruluşlarının topluma hizmet etkinliklerinden hangisi kapsamında yapılmaktadır?


Eğitim

Sağlık

Çevre

Sosyo-ekonomik

Siyasal


15.Soru

I. Devamlılık. II. Etkileşim. III. Kavramsal temel. IV. İşevurukluk

Dewey'e göre, deneyimin eğitici olabilmesi için yerine getirilmesi gereken  koşullar, yukarıdakilerden hangilerinde doğru verilmiştir?


I, II

II, III

III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Pragmatist felsefeye göre eğitimin temel özelliklerinden biri değildir?


Yönetim merkezlidir.

Bilgi sonradan kazanılır.

Kuram ve uygulama arasındaki kopukluğa karşıdır.

Eğitim durumları yaşamın kendisidir.

Eğitim programının amacı bireyi yaşama hazırlamaktır.


17.Soru

I- Anlamlandırma işlevi
II- Bütünleştirme işlevi
III- Zihniyet kazandırma işlevi
IV- Sosyal çevre edinme işlevi
Yukarıdakilerden hangisi dinin işlevleri arasında değildir?


I

II

III

IV

I ve IV


18.Soru

Dinin, toplumda ortaya konulan tutum ve fiilleri açıklaması ve bu fiilleri haklılaştırması hangi işleviyle alakalıdır?


Anlamlandırma

Bütünleştirme

Meşrulaştırma

Zihniyet kazandırma

Değerler çatışmasını önleme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pragmatist eğitim felsefesi özelliklerinden biri değildir? 


Eğitim durumları yaşamın kendisidir

Eğitim programının amacı bireyi yaşama hazırlamaktır

Öğrenci merkezlidir

Bilgi a priori yani önceden insan zihnindedir

Eğitim programının amacı bireyi yaşama hazırlamaktır


20.Soru

Yerel yönetimlerin üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğiyle büyük kent kenar mahallerinde kurulan belde evlerinin etkinlik türü aşağıdakilerden hangisidir?   


Örgün eğitime doğrudan destek vermeye yönelik

Eğitim kurumlarının gereksinimlerini karşılamaya yönelik

Öğrencilerin barınma ve beslenme gereksinimlerini karşılamaya yönelik

Öğrencilerin burs-kredi gibi olanaklarla ekonomik olarak desteklenmesine yönelik

Koruyucu sağlık hizmetlerin gelişimine katkı sağlanmasına yönelik