Topluma Hizmet Eğitimi Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Herhangi bir dine inanan insanlara çeşitli toplumsal durumlarda ve değişik toplumsal olaylar karşısında takip edecekleri tutum ve tavırları belirleyen din işlevi hangisidir?


İdeoloji kazandırma işlevi

Zihniyet kazandırma işlevi

Anlamlandırma işlemi

Bütünleştirme işlemi

Kaynaştırıcı güç işlevi


2.Soru

"devlet sisteminde güç devlettedir ve devlet istediği zaman kuralları değiştirebilir. Sözleşme tek taraflıdır." bu ifadeye göre aşağıdaki kavramlardan hangisi bu devleti açıklayabilir? 


Özgürlükçü 

Demokratik 

Otoriter 

Laik 

Eşitlik 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivilleşmenin Batı’daki karşılığını ifade etmemektedir?


İlkelden uygarlığa geçiş

Gelişme

Sosyalleşme

Askeriyeden ayrı

İlerleme


4.Soru

I. Yasama alanına etkileri. II. Yürütme alanına etkileri. III. Yargı alanına etkileri. IV. Kamu otoritesine etkileri. V. Toplumsal işlevlere etkileri.

Yukarıdakilerden hangileri, sivil toplum kuruluşlarının siyasal işlevlerini içeren etkilerdendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde “din” kelimesinin kökü olan “religio”dan gelmektedir. Latince’de “religio” kelimesi ise “religare” ve “religere” kökünden gelmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde “religare” kökünün tam karşılığı verilmiştir?


Bir işi mükerreren ve dikkatlice yapmaları ve dolayısıyla sürekli yapılan ibâdet ve ayinleri ifade eder.

Bir işin, mükerreren ve dikkatlice yapılmasını ifade eder.

İnsanların din yoluyla Tanrı’ya ve birbirlerine bağlanmalarını ifade eder.

İtaat altına alma, köleleştirme, inanma, borçlu olmayı ifade eder.

Kanun, hüküm ve yargı gibi anlamları ifade eder.


6.Soru

I. Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin akademik ve sosyal düzeyde elde ettikleri kazanımları farklı farklı bilgi alanlarına uyarlamalarına yönelik fırsatlar sağlar.
II. Topluma hizmet eğitimi öğrencilerde olumlu benlik algısının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.
III. Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin özsaygılarını geliştirmelerine yönelik fırsatlar sunar.
IV. Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin öz yeterlik algılarının geliştirilmesine yönelik fırsatlar sunar.
V. Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerine katkı sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal hizmet eğitiminin bireysel kazanımlara yönelik yararlarındandır?


I, II ve V

II, III ve IV

I, II, IV ve V

IV ve V

Hepsi


7.Soru

Sadaka-i Câriye anlama gelmektedir?


Faydalı ilim

Salih evlat

Devamlı yararlanılan iyi eser

Ahlaklı insan

Topluma hizmet


8.Soru

Devlet kavramıyla ilgili olarak seçeneklerden hangisi söylenebilir?


Toplumsal yarar kapsamında sosyal sermayenin gelişimi için çalışır.

Ayrıcalıklı gruplara yönelik politikalara önem vererek onları güçlendirir.

Bulunduğu bölgede güçlü olmak öncelikli işlevidir.

Varlığı uğruna gerekirse toplumsal yararı yok sayabilir.

Dışarıya bağımlı politikalarla varlığını garanti altına alır.


9.Soru

Sivil toplum kuruluşlarının işlevleri temelde kaça ayrılır?


1

2

3

4

5


10.Soru

I- Reel ekonomiye katkı
II- Gereksinim duyan toplumsal kesimlere ayni ve nakdi destek
III- Eğitsel ve demokratikleşme odaklı çalışmalar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sivil toplumun ekonomik işlevine yönelik uygulamalardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


11.Soru

Sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımlardan hangisi Antik Yunan ve Roma uygarlıkları felsefesinden esinlenmektedir?


Klasik yaklaşım

Modern yaklaşım

Liberal yaklaşım

Toplumcu yaklaşım

Post-modern yaklaşım


12.Soru

Dini, bütün insan toplumlarında karşılaştığımız evrensel sosyal bir fenomen olarak tanımlayan kimdir?


Emile Durkheim

K. Davis

E. Norbeck

İbn Haldun

Peter L. Berger


13.Soru

Hangisi Batı Avrupada modern devlet anlayışını başlatan etkenlerden biri değildir?


Yerel derebeylerin iktidarı kaybetmesi.

Kent soyluların güçlenerek iktidara aday olması.

Fransız İhtilali.

Sanayi Devrimi.

Coğrafi keşifler.


14.Soru

I. Türkiye’de topluma hizmet eğitimi, genelde eğitim sistemlerinde özelde ise yükseköğretim sistemlerindeki öğretim programlarının bir öğesi olarak gerçekleştirilmektedir. II. Topluma hizmet, kazanımlarıyla bireysel ve toplumsal yararı amaçlayan bir eğitim etkinliğidir. III. Topluma hizmet; toplum, devlet ve eğitim hizmeti üçgeninde gerçekleştirilir. IV. Topluma hizmet, özerliği olan bir uygulamadır.

Topluma hizmet ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II

II, III

I, II, III

II, III, IV

I, II, III, IV


15.Soru

“Kısaca bir miktar mal veya mülkün gelirinin tamamen hayır işine ayrılması, yani insanların yararına tahsis edilmesi anlamındadır” tanımı hangi kavrama aittir?


Aile

Komşuluk

İnanç

Vakıf

Akraba


16.Soru

Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal işlevlerine yönelik aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal işlevlerinden biri kamu otoritesiyle halkın kaynaşmasını sağlamaktır.

Sivil toplum kuruluşları sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlar.

Sivil toplum kuruluşları sosyo-ekonomik dayanışmaya katkı sağlar.

Sivil toplum kuruluşları bireysel zenginlikle büyümeyi amaçlar.

Sivil toplum kuruluşları toplumsal dayanışmaya katkı sağlar.


17.Soru

İhtisab kurumu ne anlama gelmektedir?


İnanç sahibi olma

Topluma hizmette bulunma

Akrabaya yardım etme

İyiliği yayma ve kötülükten men etme

Yoksullara yardım etme


18.Soru

John Dewey'e göre deneyimin eğitici olabilmesi aşağıdakilerden hangisinin bir arada olması ile olanaklı hale gelir?  


Devamlılık-Sorgulama

Sorgulama-Yansıtıcı düşünme

Yurttaşlık-Demokrasi

Yansıtıcı düşünme-Etkinlik

Devamlılık-Etkileşim


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi neo-liberalizm politikalarının sonuçlarından biridir?


Sosyal hakların genişlemesi

İçinde bulunduğu sosyal ve ekonomik sınıfı dikkate almaksızın tüm yurttaşlara en iyi koşullarda sosyal hizmetlerin sunulması

Eşitsizliklerin giderilmesi

Devletin, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanında yürüttüğü hizmetlerin özelleştirilmesi

Sosyal dayanışmanın ve özgürlüklerin artması


20.Soru

Topluma hizmet eğitimine ilişkin işbirliğindeki paydaşlardan ilki aşağıdakilerden hangisidir? 


Üniversite

Belediye

Valilik

Emniyet

Sivil Toplum Kuruluşları