Turizm Pazarlaması Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi toplumsal ve çağdaş pazarlama döneminin özelliklerinden biri değildir?


Bu dönemde, üretilen mal ve hizmetlere karşı talep arzdan fazladır.

Tüketiciyi yönlendirmekten çok, onu bilgilendirme ilkesi geçerli olmaya başlamıştır.

İşletmeler önce tüketici gereksinimlerinin karşılanmasını ön plana almıştır

Tüketici hakları ve tüketicinin korunması gündeme gelmiştir.

İşletmeler topluma karşı sorumluluk duymaya başlamıştır.


2.Soru

hizmet personeli ile müşteriler arasında doğrudan temasın gerçekleştiği, hizmet karşılaşmalarını oluşturan süreç aşağıdakilerden hangisidir ?


Temel süreçler

Ön alan süreçleri

Arka alan süreçleri

Hizmet üretimi süreçleri

Hizmet sunumu süreçleri


3.Soru

Bir mal ya da hizmeti ve bunun mülkiyetini, üretimden tüketime ulaştırma
fonksiyonlarını yerine getiren kurumlar dizisine ne ad verilir ?


Ulaştırma kanalı

Pazarlama kanalı

Dağıtım kanalı 

Üretim kanalı

Tüketim kanalı


4.Soru

Bir ürünün, turizm ürünü niteliği taşıyabilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisini taşıması gerekmektedir?


Ekonomiklik

Ünlülük

Kişisel zevke hitap etme

Yüksek beklentiler

Ulaşılabilirlik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetin özelliklerinden değildir?


Personelin müşteri ihtiyacını karşılamaya istekliliği ve yekinliği

Müşterilerin ihtiyaç farkındalığı ve etkin ifadesi

Diğer müşterilerin etkisi

Hizmet personelinin eğitimi

Hizmete olan talebin seviyesi


6.Soru

I. Doğrudan dağıtım

II. Dolaylı dağıtım

III. Yoğun dağıtım

IV. Seçici dağıtım

V. Ayrıcalıklı dağıtım

Yukarıda verilen seçeneklerden hangisi veya hangileri turizm işletmelerinin benimseyebilecekleri dağıtım kanalı stratejileridir?


I ve II

III ve IV

II, III ve IV

III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  işletme içi makro çevre faktörlerinden biridir?


Ürün

Araştırma ve geliştirme

Fiyat

Dağıtım

Tutundurma


8.Soru

İşletmelerin tüketici hakları ve doğal çevre konusunda duyarlı davrandıkları dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Üretime ve Ürüne Yönelik Dönem

Satısa Yönelik Dönem

Pazara ve Pazarlamaya Yönelik Dönem

Toplumsal ve Çagdas Pazarlama Dönemi

Hiçbiri


9.Soru

Hizmetleri ürünlerden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Homojenlik

Somutluk

Müşteri sadakati

Soyutluk

Talep


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet pazarlamasını etkileyen insan kaynakları politikalarından biri değildir?


Doğru insanları işe alma

Araştırma hipotezlerinin kurulması

Personelin eğitimi

Personelin ödüllendirilmesi

Hizmet personelinin yetkilendirilmesi


11.Soru

Turistik ürünün üretimi, dağıtımı, fiyatlandırılması ve tutundurmasında etkili işletme dışı çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik çevre

Demografik çevre

Rekabet çevresi

Ekolojik çevre

Aracılar çevresi


12.Soru

Turizm sektöründeki hizmetler heterojenlik ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğine aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


Homojen yapıda bir hizmet üretimi mümkündür.

Pazarlanması ürünlerle aynıdır.

Hizmet sunan insan davranışları standarttır.

Tüketicilerin beklentileri benzerdir.

İnsan kaynakları eğitimi önemlidir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı mikro çevre faktörlerinden biridir?


Kamuoyu grupları

Ekonomik çevre

İnsan kaynakları

Teknolojik çevre

Rekabet çevresi


14.Soru

Bir ürünün sahipliği ya da kullanımından tüketicinin elde ettiği kazanç ile o ürünü elde etmek için katlanmış olduğu maliyet arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Müşteri sadakati

Talep

Müşteri tatmini

Çalışan tatmini

Tüketici değeri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmet işletmelerinde içsel pazarlamanın odak noktasıdır?


Müşteriler

Yöneticiler

Çalışanlar

Hissedarlar

Danışmanlar


16.Soru

Kamuoyunu ve pazarlama çevresindeki güçleri etkileyecek birtakım saldırgan eylemlerde bulunan, örneğin medyayı kendi lehlerine yayınlar çıkarmak için etkilemeye çalışan bir işletme nasıl bir yaklaşım gösteriyordur?


Reaktif yaklaşım

Proaktif yaklaşım

Etkin yaklaşım

Uzlaştırıcı yaklaşım

Rakip yaklaşım


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi makro çevre faktörlerindendir?


Ürün

Fiyat

Dağıtım

Araştırma ve geliştirme

Tutundurma


18.Soru

İngiliz bir turistin Kaş bölgesindeki bir oteli çok beğenmesine rağmen uzun yolculuk nedeniyle vazgeçmesi turizm ürününü oluşturan hangi unsurla ilgilidir?


Çekicilik

Etkinlikler

Turizm işletmeleri

İmaj

Ulaşılabilirlik


19.Soru

"Hizmet sürecine ilişkin beklentilerini karşılayıp olası memnuniyetsizlikleri en aza indirebilmek için öncelikle birbiriyle türdeş niteliklere sahip müşterilerin işletmeye çekilerek hizmet ortamını ve müşteriler arası etkileşimleri tatmin yaratacak biçimde yönetme çabası "  aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır ?


Uyumluluk yönetimi

Müşteri yönetimi

Süreç yönetimi

Ürün yönetimi

Hizmet yönetimi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içsel pazarlamanın işlevleri arasında yer almaz?


Çalışanları, müşteri odaklı hizmet sunmaya teşvik etmek
 
 
.
 

Başarılı çalışanları işletmeye çekmek

Eğitim yoluyla çalışanların bilgi ve becerilerini arttırmak

Birimler arasında koordinasyonu arttırmak

Birim içinde ast-üst ilişkilerine uygun davranış geliştirmelerine yardımcı olmak.