Türk Dili 1 Ara 39. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Batı’ da morfoloji olarak adlandırılan çalışma alanı Türkçe'de aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaz?


Bilimsel biçim

Kelime bilgisi

Sözcük Bilim

Şekil bilgisi

Yapı bilgisi


2.Soru

Biçim bilgisel olarak diller kaç gruba ayrılır?


3

4

5

6

7


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşulduğu ülke bakımından en yaygın olan dildir?


İngilizce

Çince

Türkçe

İspanyolca

Portekizce


4.Soru

Sümerce ile Türkçe arasındaki ilişkilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hangisi yanlıştır?


Sümerce ve Türkçedeki ortak kelimeler akrabalıktan ya da kelime alışverişinden kaynaklanmış olabilir.
Türklerin en az MÖ 3500'lerde Türkiye'nin doğu bölgesinde bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk dilinin 5500 yıl önce bağımsız ve iki kollu bir dil olarak varlığı ispatlanmıştır.
Bugün, yaşayan dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgelere sahip olan dil, Türk dilidir.
Türkçe Sümerceden çok daha eski dönemlere ulaşan bir dildir.

5.Soru

I. Çince II. Almanca III. Arapça IV. İspanyolca V. RusçaYukarıdaki dillerden hangileri BM Resmi Dillerindendir?


Yalnız II
Yalnız V
I ve V
I, II ve IV
I, III, IV ve V

6.Soru

I. TatarII. KırgızIII. BaşkurtIV. KazakV. Harezm TürkçesiYukarıdakilerden hangileri Kuzey (Kıpçak) Türkçesinin günümüzdeki devamı olarak kabul edilen lehçeleri arasında yer alır?


Yalnız I
Yalınız III
I ve II
I, II ve III
I,II,III ve IV

7.Soru

Ses yolunun başlangıcında hangi organ yer alır?


dudak

dil

dişler

akciğerler

diyafram


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerinden biri değildir?


El sanatları
Geleneksel kıyafetler
Mimari sanatlar
Atasözleri
Geleneksel yemekler

9.Soru

Türkçenin en eski izleriyle Sümerlerden kalan tabletlerde karşılaşılır. İzler, MÖ 6500’lü yıllara kadar gider.Osman Nedim Tuna, 1990 yılında hem Sümerce ile Türkçe hem de Sümerler ile Türkler arasındaki ilişkiler konusunda çalışmalar yürütmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi, O. N. Tuna’nın öne sürdüğü çıkarımlardan biridir?


Sümerce ile Türkçe arasındaki akrabalık ilişkisi sözcük alışverişini yavaşlatmıştır.

Türkler en az MÖ 3500’lerde Türkiye’nin kuzey bölgesinde yaşamışlardır.

Türkçenin geçmişi, zamanımızdan 5500 yıl öncesine kadar gider.

Yaşayan Dünya dilleri arasında en eski yazılı belgeler Sümercedir.

Sümerce ile Türkçe arasındaki ortak sözcük sayısı 50’dir.


10.Soru

Orta Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


10. yüzyılda başladığı kabul edilen bir dönemdir.
Eski Türkçe Döneminden Orta Türkçe Dönemine geçisin en temel sebeplerinden biri İslamın Türkler tarafından kabulüdür.
Dönemde yazılan eserlerin çoğu duygusal aşk mesnevileridir.
Kutadgu Bilig, Atabetü'l-Hakayık, Divanü Lügati't-Türk gibi eserler bu dönemde yazılmıştır.
Karahanlı-Harezm dönemi olarak bilinir.

11.Soru

Türk Dil Kurumu hangi tarihte kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır?


17 Ekim 193
12 Temmuz 1932
1 Kasım 1928
17 Eylül 1929
12 Haziran 1930

12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “öpke > öfke” örneğindekine benzer ses olayı vardır?


vicdan

dirlik

evrak

bey

tezgah


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türkçesinin coğrafi ölçütlere göre ayrılmış ağızlarından biri değildir?


Batı Anadolu

Orta Anadolu

Ege

Karadeniz

Akdeniz


14.Soru

Ses tellerinde ham ses haline gelen hava akımının ikinci durağı neresidir?


Gırtlak

Küçük dil

Ağız boşluğu

Geniz boşluğu

Yutak


15.Soru

Aşağıdaki ünsüzler ile ilgili ses olayı-örnek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


Göçüşme: bulgur > burgul

Ötümlüleşme: tegül > değil

Ünsüz benzeşmesi: beş › beşte

Ötümsüzleşme: beg > beğ > bey

Ünsüz ikizleşmesi: ana > anne


16.Soru

Hangisi "Yeni Lisan Hareketi"nin temel prensiplerinden biri değildir?


Yabancı kelimeleri Türkçedeki söylenişiyle yazmak

Öteki Türk lehçelerinden kelime almak

Yazı dilini konuşma diline yaklaştırmak

Dilimizdeki Arapça ve Farsça gramer kurallarını kullanmamak

Tamlamaları, Türkçe kurallara göre yapmak


17.Soru

I. İkisi de dudak ünsüzüdür.

II. /b/ ağız sesidir.

III. /m/ geniz sesidir.

IV. /b/ titreşimsiz bir ünsüzdür.

Yukarıda /b/ ve /m/ sesleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Yalnız I

I, III

II, IV

I, II, III

II, III, IV


18.Soru

I. Dil bir sistemdir. II. Dilin temeli sestir. III. Dilde nedensizlik ilkesi esastır. IV. İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dilin niteliğini ifade eder?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe kökenli kelimelerde bulunan ikincil ünsüzlerden biridir?


n

f

k

l

r


20.Soru

Türkçe kökenli sözcüklerle ilgili yazılanlardan hangisi/hangileri doğrudur?

I.   Türkçe kökenli sözlerde /j/ bulunmaz.

II.  Söz başında /c, f, ğ, h, j, l, m, n, ñ, p, r, ş, v, z/ ünsüzleri bulunmaz.

III. Sözcük sonunda /b, c, d, g, g/ ünsüzleri bulunmaz.


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II ve III