Türk Dili 1 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Orhun yazıtlarında yer alan deyimlerin eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?


Adak kamşatmak = Başlıya baş eğdirmek

Atı küsi yok bolmak =Adı sanı yok olmak

Başlıgıg yüküntürmek tizligig sökürmek = Ayağı dolaşmak

İçre aşsız taşra tonsuz = Görür gözü görmez gibi, bilen aklı bilmez gibi olmak

Körür közü körmez teg bilir biligi bilmez teg bolmak = İçerisi aşsız, dışarısı giyimsiz; karnı aç ve çıplak (olmak)


2.Soru

Türk Dil Kurumunun kuruluşu ile terimler alanında başlatılan çalışmalar da Türkçenin bilim dili olarak
işlenmesine katkıda bulunmuştur. TDK'nın ilk uygulaması aşağıdakilerden hangisidir ?


İbn-i Sinâ-Tıbbın Kanunu

Atatürk-Geometri Kitabı

Farabi-İlimlerin Sayımı

Ali Kuşçu-Fethiye

İbnü'l Kemal İlyas b. Ahmed-Keşfül-Akabe


3.Soru

I. Deyimler bazen manzum özellik gösterirler.

II. Deyimleri oluşturan ikinci sözcük normal bir fiil olarak çekimlenir.

III. Deyimi oluşturan iki sözcük kesinlikle bitişik yazılmaz.

IV. Deyimlerde yer alan sözcükler başta, ortada ve sonda birtakım değişiklikler gösterebilirler.

Deyimlerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi argonun özelliklerinden biri değildir?


Eski sözlerden veya ağız unsurlarından yararlanılması
Toplumda sadece üst gruplar tarafından kullanılması
Örtülü sözler kullanılması
Bir dil içerisinde sonradan türemiş anlatım biçimi olması
Hayvanların ve eşyaların konuşturulması ve canlandırılması

5.Soru

"Yeni inşa edilen ve her birine tuhaf yabancı adlar verilen yerleşim birimleri .............. olarak nitelenmekte sunulan “yüksek güvenlik” ile toplumdan kopuk, komşuluk ilişkilerinden uzak yeni bir yaşam tarzı oluşturulmaktadır."

"Türk mutfağının besleyici, sağlıklı yemekleri dururken bütün dünyada aşırı şişmanlığa yol açtığı bilinen ve kimi ülkelerde yasaklanan ............. (fastfood) yiyecekler, yabancı adlı menülerle sunulmakta, beslenme alışkanlıklarımız değişmektedir." İfadelerindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelebilir? 


apartman - aburcubur 

sosyal medya - kötü 

apart - ayaküstü 

résidence - ayaküstü  

resort - tehlikeli 


6.Soru

Batı Türkçesinin ilk dönemi aşağıdakilerden hangisiyle
adlandırılmıştır?


Karahanlı Türkçesi

Harezm Türkçesi

Kıpçak Türkçesi

Osmanlı Türkçesi

Eski Oğuz Türkçesi


7.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dünya dillerine Tükçe'den geçmiştir?


Jakuzi

Nezaket

Salon

Çakal

Keder


8.Soru

Aşağıdaki dillerden hangisi Türkçenin söz varlığı vererek etkilediği dillerden biri değildir?


Macarca

Arnavutça

Boşnakça

Farsça

Korece


9.Soru

Adı nitelemek ve/ya belirtmek amacıyla oluşan sözcük öbeğine ne ad verilir?


Sıfat tamlaması

Ad tamlaması

Sözcük öbeği

Tamlayan

Tamlanan


10.Soru

İçinde esas yargının bulunduğu bir temel cümle ile onun anlam ve görev bakımından tamamlayan bir veya birden fazla yan cümleden oluşan cümlelere ne isim verilmektedir?


Kurallı cümle
Devrik cümle
Eylem cümlesi
Birleşik cümle
Bağlı cümle

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçeyi etkileyen etkenlerden biri değildir? 


Orhun Yazıtları 

Kutadgu Bilig 

İslamiyet 

Tanzimat Fermanı 

İkinci Dünya Savaşı 


12.Soru

Ünlü eseri Garibname’de Türkçe bilincinin oluşmamasından yakınan şair hangisidir?


Karamanoğlu Mehmet

Aşık Paşa

Mesihi

Karaoğlan

Dadaloğlu


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en bilinen sözcük öbeklerinden biridir?


Sıfat tamlaması

Aitlik öbeği

Ünlem öbeği

Dizim bilgisi

Söz dizimi


14.Soru

Son yirmi yılda basılan Türkçe sözlüklerde henüz yer verilmemiş olan terim hangisidir?


internet

sanal alem

sosyal medya

radyo

televizyon


15.Soru

Bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanan dil bilgisi terimi aşağıdakilerden hangisidir?


Söyleyiş

Yazım

Söz varlığı

Söz hazinesi

Kelime serveti


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi islamiyet sonrasında Türkçe söz varlığını etkileyen dillerden biridir?


Çince

Soğdca

Sanskritçe

Toharca

Farsça


17.Soru

I. İkilemeler anlatım gücünü arttırmak ve anlamı pekiştirmek için kullanılır. 

II. İkilemeler dilin müzik yönüne katkı sağlayan yapılardır. 

III. İkilemelerdeki sözcüklerde , ön seste veya son seste benzerlik vardır.

IV. İkilemelerde aynı sesi veren sözcükler tekrarlanır ya da sesleri birbirini andıran sözcükler yan yana kullanılır. 

İkilemeler ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 


I ve II

I,II ve III

II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


18.Soru

Bir sözcüğün ses, hece, ton, vurgu bakımından söylenme biçimi olarak tanımlanan dil bilgisi terimine ne ad verilir?


Karakter

Telaffuz

Söz dizisi

İmla

Terim


19.Soru

"Bizimki her akşam köşedeki eski kıraathanede oturur." cümlesinde bizimki sözcüğü, aşağıdaki hangi sözcük öbeği ile tanımlanmaktadır?


Sıfat tamlaması

Aitlik öbeği

Takısız isim tamlaması

Ad tamlaması

Ünlem öbeği


20.Soru

Sözcüğün özgün biçiminde bulunmayan bir ünlünün sonradan çeşitli seslik nedenlerle ortaya çıkmasına ne ad verilir? 


Ünlü Türemesi

Ünlü Genişlemesi

Ön Damaksıllaşma

Art Damaksıllaşma

Ünlü Yuvarlaklaşması