Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Toplumsal ve fonksiyonel olarak farklılaşmış kişilerarasında eş güdümlü eylemlerin yer aldığı bir örgüt biçim aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Uygarlık

Toplum

Millet

Sınıf

Statü


2.Soru

Çağan Irmak’ın, 45’lik plakları ve 1970’li yılların şarkılarını da fonda oldukça etkili olarak kullandığı hangi filmi, günümüz erkeğinin ilişki yaşama ve bağlanma sorununa dikkat çekmektedir?


Çilekli Pasta

Unutursam Fısılda

Dedemin İnsanları

Nadide Hayat

Issız Adam


3.Soru

İnsanları ilk dönemlerde köyden şehre göçe zorlayan belli başlı sebepler nelerdir.


Şehirlerde ulaşımın daha rahat oluşu.

Şehirlerde daha çok sağlık hizmetinin ve hastanelerin olması.

Köyden kente göç edenlerin çok büyük bir bölümünün eğitimi, yeteneği, mesleği bulunmamaktadır. 

İnsanların köylerde yaşamaktan sıkılmış olmaları.

İnsanların şehir kültürünü öğrenmek istemeleri.


4.Soru

“Sistematik Sosyoloji Yönünden Sosyal Dinamik Bünye Analizi” adlı eserin sahibi Türk sosyolog kimdir? 


Nihat Nirun 

Nevzad Yalçıntaş 

Özer Ozankaya 

Emre Kongar 

Murat Belge 


5.Soru

  1. Akılcı olma
  2. Metropolleşme
  3. Kitlesel

Yukarıda verilen hangi yada hangileri Türkiye’de kentleşmenin özellikleri arasında yer alır?


III

I - II - III

I - III

I - II

II - III


6.Soru

Anne, baba ve çocukların yanında çok sayıda akrabanın bir arada yaşadığı aile yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


Geniş aile

Çekirdek aile

Gecekondu ailesi

Çözülmüş aile

Köy ailesi


7.Soru

Aşağıdaki kuramlardan hangisi toplumsal yapıyı açıklayan başlıca kuramlar arasında gösterilmez?  


Yapısalcılık 

Yapısal Fonksiyonalizm 

Birleşme Kuramı 

Sosyal Alışveriş Kuramı 

Çatışma Kuramı 


8.Soru

Soru İptal


Toplumlar/ gruplar ve insanlar arasındaki etkileşim ve ilişkiler de önemli toplumsal/ kültürel değişmelere neden olmasıdır

Bir ülkenin diğer ülkenin kendinden üstün özelliklere sahip olduğu düşüncesine kapılması, diğer ülkeye hayranlık duyması hayranlık duyan ülkenin kendi unsurlarında değişiklikler yapmasına, diğer ülkeye benzemeye çalışmasına da yol açmasıdır.

Bir ülkenin diğer ülkeyi işgal etmesi ve işgal ettiği ülkenin kültüründe zorla değişime gitmesidir.

Toplumsal asimilasyon toplumlarda benzer avantaj ve dezavantajlara sahip kesimleri gösterir.

 

Mikro boyutta etkileşimler ile önemli kültürel değişimler ortaya çıkmasıdır.


9.Soru

Devletin vatandaşlar arasında herhangi bir ırk, renk, sınıf, dil, inanç ve mezhep ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve nitelikli eğitim sağlaması aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir ilkedir?


Toplumsal olması

Evrensel olması

Milli olması

Kültürel olması

Sosyal olması


10.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde Türklerin kullanmış olduğu alfabelerin doğru sıralaması verilmiştir?


Göktürk- Latin- Uygur- Arap

Arap- Uygur- Göktürk- Latin

Arap- Göktürk- Uygur- Latin

Göktürk- Uygur- Arap- Latin

Latin- Arap- Göktürk- Uygur


11.Soru

Kentlerde hangi değerler köylere göre ön plana çıkar?


Şehirlerde köylere nazaran, sıhhatli beslenme ön plana çıkar.

Şehirler çevreye önem verme bakımında köylerden daha akılcıdır.

Şehirlerde aile bağların kuvvetli olması düzenli bir hayat için önemlidir.

Hukuk, rekabet, örgütlenme, zaman bilinci, eğitim, farklılık, bireycilik, eşitlikçi roller ve akılcılık şehirlerde ön plana çıkar.

Şehirler kurallara dayalı yaşam sürecini sürdürür.


12.Soru

Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta yaşayan, temel ihtiyaçlarını birlikte karşılayan, söz konusu topluluğun hizmet ve yönetimine iştirak eden bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluk olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Hane halkı

Geniş aile

Aile

Çekirdek aile

Evlilik


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün dayandığı 3 kaynaktan biridir?


Orta Asya

Yunan

Batı

Japon

İnka


14.Soru

Nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşına ne denir?


Ara yaş

Ortanca yaş

Ortalama yaş

Genç yaş

İdeal yaş


15.Soru

Türkiye'de ilk evlilik deneyimi yaşı en fazla hangi yaş aralığındadır?


16-20

20-24

24-28

28-30

30-32


16.Soru

Tanzimat Fermanı ve Yenileşme Dönemi'ne kadarki eğitim sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I. Öğretim dini temellere dayanmaktaydı.

II. Bilim için Arapça, edebiyat için Farsça kullanılıyordu.

III. Yükseköğretim için hizmet veren Darülfünun okulları vardı.

IV. Basit halk tabakasının çocukları için Sıbyan Okulları vardı.

 


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

III ve IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza ve ödül sistemini içeren kültür öğesidir?


normlar

değerler

inançlar

semboller

dil


18.Soru

İşgal ettiğimiz statüde davranırken dikkat etmemiz gereken semboller sisteminde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


İnformel normlar

Formel normlar

Kelimeler

Değerler

Kültür


19.Soru

Toplumsal hareketlilik olarak, yatay hareketlilik nedir?


Bir toplumda birbirinden çok farklı pozisyonlar ve konumlar arasındaki hareketliliği ifade eder.

Benzer prestije sahip pozisyonlar ve konumlar arasındaki hareketliliktir.

Gidilen bölgelerde önemli uyum sorunlarının yaşanması ve sosyal gerilimlerin ortaya çıkmasına neden olur.

Bir toplumda din, etnisite, kimlik, cinsiyet vb. açılardan ayrımcılık uygulanmıyorsa, toplumda yatay hareketlilik olur.

Toplumsal ve kültürel değişmeye neden olur.


20.Soru

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Eğitim üzerinde devlet otoritesini mutlaklaştırarak ülke içindeki bütün eğitim kurumlarını tek bir merkeze bağlamak

Eğitim müfredatlarının içeriğini oluşturmak

Yüksek öğretimi yaygınlaştırarak ülkenin kalkınma hamlesini gerçekleştirmek

İlkokulların sekiz yıllık eğitime geçmesini sağlayarak eğitimli nüfusun artmasını sağlamak

Kız çocuklarının okula gitmesini teşvik etmek