Afet Yönetimi 1 Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan ve toplumun gündelik yaşamını bir çok anlamda olumsuz yönde etkileyen doğa ya da insan kaynaklı olaylara ne ad verilir?


Kaza

Afet

Yıkım

Risk alma

Zarar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin aşamalarından biri değildir?


Zarar azaltma 

Hazırlık 

Yönlendirme 

Müdahale 

İyileştirme 


3.Soru

Çağdaş ve etkin bir afet yönetim sisteminin esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi afet öncesi ile ilgilidir?


Mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmalı ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamalıdır.

Afetlerin doğurabileceği ek tehlike ve risklerden insan canını ve malını korumalıdır.

Afetin doğurabileceği ekonomik, sosyal, çevresel ve psikolojik kayıpların en düşük düzeyde olmasını
sağlamalıdır.

Toplumun her kesiminin olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için gerekli bilgilerle donatılmasını sağlayacak eğitim programlarını uygulamalı ve yeterli personeli yetiştirmelidir.

Afetten etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturmalıdır.


4.Soru

Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâllere ne ad verilmektedir?


Afet

Toplumsal olay

Kriz

Acil durum

Risk


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deprem için alınabilecek önlemlerden değildir?


Depremlerin yeniden meydana geleceği ve hangi bölgelerde olacağı bilinebiliyorsa insan yerleşimlerini ve toplulukları ona göre konumlandırmak

Binaların temeli  sağlam yapılmalı

Olası deprem zararlarını azaltacak yaklaşımları geliştirmek

İmar planında konuta ayrılmış yerler dışına bina yapılmamalı

 Binadan değil eşyaların yerleştirilmesinden kaynaklı bir zarar oluşmaz


6.Soru


Aşağıdakilerden hangisi afetlerin ikincil etkilerindendir?


Yapıların yıkılması veya hasar görmesi

Ekonomik kayıpların ortaya çıkması

Altyapı sistemlerinin hasar görmesi

Topoğrafyanın değişmesi

Ekolojik yapının hasar görmesi


7.Soru

Bazı tesislerin ve yapıların kendi özelliklerine bağlı olarak diğer yapılardan ayıran önemli durumları olabilmektedir. Bu yapıların afet sırasında ve sonrasında işlevlerini yerine getirememeleri toplumun sosyal ve ekonomik hayatında önemli kesintilere neden olabilmekte, toplumsal düzenin ve kamu hizmetlerinin devamı mümkün olmayabilmektedir. Bu tip yapıların afet öncesi zarar azaltma aşamasında mutlaka güçlendirilmeleri ve afetlere dayanıklı hale getirilmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki yapılardan hangisi bu açıklamaya göre önem sırasında en son sırada gelir ?


Hastaneler

Adliyeler

İtfaiye teşkilatına ait yapılar

Köprüler

Enerji altyapıları 


8.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi fiziksel dirençsizliğe bir örnek olarak verilebilir?


Zayıf çevresel yönetim

Doğal kaynakların aşırı tüketimi,

Risk kontrolü yapabilen ekosistem hizmetlerinin zayıflaması

Kontrolsüz arazi kullanım planlaması

İklim değişimi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin aşamalarından hazırlık örneklerindendir?


Heyelan ve Kaya Düşmesi tehlike ve riskinin önlenmesi çalışmaları

Afet Bilgi Sisteminin kurulması

Kentsel Dönüşüm

Mikrobölgeleme haritalarının hazırlanması

Eğitim ve Tatbikatlar,


10.Soru

Afet yönetimine ait faaliyetlerin ana aşamaları aşağıdakilerden hangisidir?


Zarar Azaltma - Hazırlık - Müdahale - İyileştirmeye

Hazırlık - Müdahale - İyileştirmeye

Zarar Azaltma - Hazırlık - İyileştirmeye

Zarar Azaltma - Müdahale - İyileştirmeye

Zarar Azaltma - Hazırlık - Müdahale - İyileştirmeye - Geliştirme


11.Soru

"Eğitim ve Tatbikatlar" aşağıdaki hangi tür bir çalışmaya örnek olarak verilmiştir?


Hazırlık aşaması çalışmaları

Zarar Azaltma C¸alışmaları

Müdahale Aşaması çalışmaları

İyileştirme Aşaması çalışmaları 

Acid durum çalışmaları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet planlaması kapsamında hazırlananan planların taşıması gereken özelliklerden biri değildir?


Fonksiyonel, esnek ve kolay uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

Planlamayı finanse edecek mali kaynaklar planlarda yer almalıdır.

Potansiyel afetler ile muhtemel afet bölgelerini ve bu bölgelerdeki oluşmuş çevreye ait detayları açıkça tanımlamalı ve zarar azaltma stratejilerini içermelidir.

Bölgede daha önce gerçekleşmiş afetler plan içinde mutlaka listelenmelidir.

Gerek afet öncesi, gerek afet sırasında alınacak önlemler ile yönetim ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik düzenlemeleri içermelidir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müdahale aşamasında yapılan faaliyetlerden biri değildir?


Haber alma ve ulaşımın sağlanması

İlk yardım

Geçici iskân yerlerinin kurulması

Eğitim ve Tatbikatlar

Tehlikeli yıkıntıların kaldırılması


14.Soru

Sorumluluğundaki bölge ve toplumun güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere riskleri belirlerleyen, bunlara göre yerel strateji ve planlar geliştirerek afet yönetimine ilişkin tüm süreçlerde aktif rol alan afet hazırlık çalışması paydaşı aşağıdakilerden hangisidir?


Medya

Yerel yönetimler 

Kamu kurumları

Sivil Toplum Kuruluşları

Akademik kuruluşlar


15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kriz anının öncelikli faaliyetlerindendir?


Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması

Kayıpların artmaması için çeşitli önlemlerin alınması

Tüm hazırlıkların yapılması ve önlemlerin alınması

Arama ve kurtarma çalışmaları

Hazırlıklı olma durumu


16.Soru

Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur?


1998

2000

2002

2004

2006


17.Soru

Yer kabuğunun hareketleri neticesinde “fay” olarak nitelenen yüzey kırıklarında meydana gelen enerji boşalmasına ne ad verilir?


Sel

Deprem

Kırılma hattı

Erezyon

Yüzey kırığı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin zarar azaltma aşamasında yapılması gereken faaliyetlerden biridir?


Afet Tehlikesi ve Riski Belirleme Çalışmaları

İl düzeyinde “Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlarının” hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi,

Gerektiğinde bölge teçhizat merkezleri kurulması ve kritik malzemelerin stoklanması,

Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi.

Eğitim ve Tatbikatlar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde yer alan basamaklardan birisi değildir?


Önleme

Zarar azaltma

Müdahale

Hazırlık

İyileştirme


20.Soru

Zarar Azaltma Çalışmalarında   afet sonrası durumdan değildir?


Kaynak kullanımında kısıtların fazla olması

Kaynak çeşitliliğinin fazla olması

Daha sınırlı kaynak kullanımı

Kaynak Çeşitliliğinin Az Olması

Kaynak Kullanım Planlamasının Önündeki Kısıtların Fazlalığı