Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, II. Abdülhamid dönemi eğitim politikasına ters düşmektedir?


Kız okullarının açılması
Hukuk okullarının açılması
Engelliler için okulların açılması
Müfredatlarda din derslerinin artırılması
Okul ve öğrenci sayısının artırılması

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki egemenliği son bulmuştur?


Trablusgarp Savaşı

Balkan Savaşları

Prut Savaşı

Haçova Savaşı

Kırım Savaşı


3.Soru

Sivas Kongresinin ardından alınan kararları ve Milli Mücadele ruhunu yaymak amacıyla çıkarılan gazetenin adı nedir?


Takvim-i Vekayi
Hakimiyet-i Milliye
İrade-i Milliye
Tercuman-ı Ahval
Minber

4.Soru

I. Balkan Savaşı hangi ülkenin saldırısı ile başlamıştır? 


Yunanistan

Sırbistan

Karadağ

Bulgaristan

Rusya


5.Soru

I. Toprak, askerlik ve boğazlar.

II. Türkiye'deki yabancıların bağlı olacakları rejim.

III. İktisadi ve mali meseleler.

Yukarıdakilerden hangileri için Lozan Görüşmeleri sırasında farklı komisyonlar kurulmuştur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat'la birlikte kurulan yeni kanun tasarıları hazırlamak ve önemli devlet memurlarını yargılamak gibi görevleri bulunan kurumun adıdır?


Meclis-i Ali-i Tanzimat
Şura-yı Devlet
Danıştay
Muhassıllık Meclisi
Meclis-i Vâlâyı Ahkâmı-ı Adliye

7.Soru

Sivas Kongresi'nin gerçekleştirilen diğer ulusal kongrelerden en önemli farkı nedir?


Yerel nitelikli bir kongredir.
Kongrede alınan kararlar sadece o bölgeyi ilgilendirmektedir.
Kongreye katılım diğer kongrelerden daha sınırlıdır.
Kongrede alınan kararlar gereği yerel dernekler birleştirilmiştir.
Kongrede alınan kararlar manda ve himaye sempatizanlarının etkisinde kalmıştır.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangi cemaat, toprak alım satımının serbest olmasından ve Türklerin yoksullaşmasından yararlanarak geniş topraklar satın almışlardır?


Rum ve Ermeni Cemaati

Yahudi Cemaati

Arap Cemaati

Kürt Cemaati

Farsi Cemaati


9.Soru

1871 yılında toplanan ve “ Üç İmparatorlar Ligi” olarak bilinen toplantıya katılan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


Almanya, Avusturya – Macaristan, Rusya 
İngiltere, Almanya, Rusya 
Almanya, Rusya, Fransa 
İngiltere, Fransa, Venedik
Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere 

10.Soru

23 Nisan 1920 tarihinde açılan Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?


Mustafa Kemal Paşa

Rauf Bey

Fevzi Paşa

Şerif Bey

İsmet Paşa


11.Soru

1913 ve 1915 yıllarında düzenlenen sanayi sayımları sonuçlarına göre bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan sınai tesislerinin dağılımı faaliyet alanına göre şöyleydi:20 un değirmeni, 2 makarna fabrikası, 1 bira fabrikası, 6 konserve fabrikası, 1buz imalathanesi, 3 kireç-3 tuğla imalathanesi, 7 kutu imalatı, 2 yağ imalatı, 2 sabun imalatı, 2 porselen imalatı, 11 tabakhane, 7 marangoz ve doğrama atölyesi, 7 yünlü dokuma fabrikası, 2 pamuk iplik ve dokuma fabrikası, 30 ham ipek atölyesi, 1 ipekli dokuma fabrikası, 5 çeşitli dokuma fabrikası, 35 matbaa, 8 sigara kâğıdı fabrikası, 5 madeni eşya fabrikası ve 1 kimyasal ürün fabrikası.Bu bilgilerden yol çıkarak yargılardan hangisine ulaşılabilir?


Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Almanya ile olan ithalat ve ihracat ilişkilerinde kayda değer bir artış görülmektedir.
Osmanlı Devleti sanayileşmesini tamamlayan ülkelerin bir ham madde ve pazar alanı haline gelmiştir.
Anadolu topraklarındaki sanayi faaliyetleri çoğunlukla temel ihtiyaçlara yönelik ve mali getirisi az olan ürünler üzerine kurulmuştur.
Osmanlı Devleti tüm üreticilerden olduğu gibi çiftçilerden ve iş adamlarından da vergi almaktadır.
Osmanlı Devleti'nde tüm sanayi faaliyetleri İstanbul, İzmir, Adana, Bursa gibi büyük şehirlerde toplanmıştır.

12.Soru

Anadolu'da hemen her bölgede bitkisel üretimde belirleyici olan aşağıdakilerden hangisidir? 


Meyve Yetiştiriciliği

Sebze Yetiştiriciliği

Tahıl Ekimi

Şaraplık Meyve Üretimi

İthalat Ürünleri


13.Soru

Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti'nin imzaladağı, şartlarının ağırlığı itibariyle Karlofça Antlaşması'ndan sonraki en ağır ikinci antlaşma olarak kabul edilmektedir.


İstanbul Antlaşması
Amasya Antlaşması
Edirne Antlaşması
Zitvatorok Antlaşması
Küçük Kaynarca Antlaşması

14.Soru

II. Mahmut Dönemin de Osmanlı Devleti'nin çöküşünü engellemek ve ülkenin çözülmesini durdurmak amacıyla yoğun olarak uygulanan çözüm yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Osmanlıcılık olarak ifade edilen Müslim ve gayrimüslim unsurları bir arada yaşatabilme ,
İslamcılık olarak adlandırılan bütün Müslümanları bir bayrak altın da toplama ,
Asya ve Orta doğuda ki Türk unsurları biraraya toplama ,
Batılılaşma ve batının yönetim sistemini Osmanlı ülkesine getirme ,
Batıya öğrenciler ve elçiler yollayarak batıdaki teknoloji ve eğitimi ülkeye getirme .

15.Soru

Tanzimat Fermanı ile “askerlik düzeni”ocak şeklinden bir vatan görevi haline getirilmiştir. Bu durum aşağıdaki askere alma yöntemlerinden hangisini ortaya çıkarmıştır?


Bedellik
Yükümlülük
Gönüllülük
Muvazzaflık
Kur’a

16.Soru

İtilaf Devletleri, ikilik çıkarmak amacıyla Lozan Konferansı’na Ankara Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti’ni de davet etmişlerdir. Ankara Hükümeti hangi politikayı izlemesi bu durumun önüne geçmede daha yararlı olmuştur?


Saltanatın kaldırılması
Halifeliğin kaldırılması
Konferansa katılımın reddedilmesi
İstanbul Hükümetiyle konferans öncesinde iş birliği yapılması
Boğazların komisyon idaresine bırakılması

17.Soru

II. Abdülhamid, meşrutiyetin ilanı için hazırlıkları başlatmış ve anayasanın yapılması için komisyon kurulmasını emretmiştir. 28 kişiden oluşan bu komisyon yirmiye yakın tasarıyı incelemiştir. Bu tasarılar içinde Mithat Paşa ile Sait Paşa’nın tasarıları ön plana çıkmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Mithat Paşa’nın Kanun-ı Cedit adı verilen tasarısında yer almamaktadır?


Meclisin 120 kişiden oluşması
Hükümetin meclisten güvenoyu alma zorunluluğu
Seçimin kura usulüyle yapılması
Bakanlar ve müsteşarların hükümet adına mebus sayılması
Hükümetin meclise karşı sorumlu olması

18.Soru

Seçeneklerden hangisi meclise verilmek istenen isimlerden bir tanesi değildir?


Kurultay
Meclis-i Kebir-i Milli
Meclis-i Mebusan
Meclis-i Kebir
Halk Meclisi

19.Soru

Osmanlı Devleti’nde siyasal partili hayatın başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?


23 Temmuz 1908

24 Temmuz 1909

23 Temmuz 1907

20 Temmuz 1908

22 Temmuz 1908


20.Soru

Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’dan ayrılıp Anadolu’ya geçtiğinde karşısında, Balkan ve 1. Dünya Savaşı nedeniyle çalışma yaşındaki genç nüfusu kırılmış, yoksul ve çaresiz bir halk bulmuştur. Anadolu büyük çapta öz tüketime dayalı ve küçük aile işletmelerinden oluşan ilkel bir tarım toplumu özellikleri taşımaktaydı. Milli Mücadele Döneminde Anadolu’nun durumu göz önünde bulundurulduğunda Mustafa Kemal’in aşağıdaki ekonomik politikalardan hangisini uygulaması, Milli Mücadelenin başarıya ulaşması açısından daha yararlı olacaktır?


Dış ülkelerden borç para yardımı istemek
Bir süreliğine küçük işletmelerin gelirlerine el koymak
Osmanlı Hükümeti’nden para yardımı istemek
Halktan toplanan vergileri iki katına çıkarmak
Anadolu halkının Osmanlı Hükümeti’ne ödediği vergilere el koymak