Ceza Hukukuna Giriş Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza zaman aşımı hakkında doğru olmayan bir yargıdır?


Her hâlde her suçla ilgili zaman aşımı işleyeceği kabul edilir. 

Mahkûmiyet kararının kesinleştiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmesi durumunda, mahkûm olunan cezanın infazından sarfınazar edilmesine, ceza zaman aşımı denir.

Ceza zaman aşımı süresi, hükmolunan somut cezanın miktarına veya türüne göre farklılık arz etmektedir.

İnfazı kesintiye uğramış bir ceza söz konusu ise zaman aşımı süresi, kalan ceza miktarına göre belirlenir.

İşlemeye başlayan ceza zaman aşımı süresi, TCK’nin 71. maddesinde belirtilen hâllerden birinin gerçekleşmesi hâlinde kesilir.


2.Soru

Birlikte suç işleme kararına bağlı olarak suçun icra hareketlerinin birlikte gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla haksızlık teşkil eden fiilin icrası üzerinde birlikte hakimiyet kurulması hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Dolaylı faillik

Müşterek faillik

Teşebbüs

Azmettirme

Yardım etme


3.Soru

Hastalığa ve rahatsızlığa sebebiyet veren fiiller ne ile ilgilidir?


Sağlığı bozma

Kişiye karşı vücut dokunulmazlığını ihlal etme

Vücut esenliğini önemsiz sayılmayacak derecede ihla^l etme

Düşünme ve idrak yeteneğinde bozukluk meydana gelmesi

İradi hareket etme yeteneğinde bozukluk meydana gelmesi


4.Soru

Failin icra hareketlerini tamamlamaktan iradi olarak vazgeçtiği veya iradi olarak gösterdiği çabanın sonucunda neticenin meydana gelmesini engellediği hâllerde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Gönüllü vazgeçme

Teşebbüs

Dolaylı kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir


5.Soru

I. Kasten öldürme

II. Taksirle öldürme

III. Kasten yaralama

IV. Taksirle yaralama

Yukarıda verilen suçlardan hangisinde veya hangilerinde hakimin para cezasına hükmetme şansı vardır?


Yalnızca II

Yalnızca IV

I, II

II, III, IV

I, II, III, IV


6.Soru

Cezanın infazı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Koşullu salıverilmeden yararlanan hükümlünün, denetim süresini, kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak geçirmesi hâlinde, cezası infaz edilmiş sayılır.

Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde herhangi bir suç işlemesi halinde, koşullu salıverilme kararı geri alınır.

Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra, aynı hükmün infazı ile ilgili olarak bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.

Hafta sonu infaz, geceleri infaz ve oturduğu yerde infaz, özel infaz şekilleri olarak mevzuatımızda yer almıştır.

İnfaza başlandıktan sonra, cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi kararı verilebilir.


7.Soru

Aşağıda verilen örneklerden hangisinde, gönüllü vazgeçmeye rağmen failin işlediği suçun tamamlanmış haliyle sorumlu tutulması söz konusu olmaktadır?


Hırsızlık amacıyla eve giren failin, ev sahibinin uyanarak bağırması üzerine yakalanma korkusuyla kaçması

Hırsızlık amacıyla eve giren failin, eve girdikten sonra evde yaşayan kişinin yatalak bir hasta olduğunu fark edip onun bu durumuna acıyarak hiçbir şey almadan çıkması

Öldürme kastı ile silahını ateşleyen failin, mağduru yaraladıktan sonra kendi iradesi ile hastaneye götürmesi ve kurtulmasını sağlaması

Failin, öldürme kastıyla silahını mağdura doğrulttuğu sırada onun hamile olduğunu fark edip silahını indirmesi

Öldürme kastı ile silahını ateşleyen failin, mağduru yaraladıktan sonra kendi iradesi ile hastaneye götürmesi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen mağdurun kurtarılamaması


8.Soru

Taksirle yaralama suçuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Seçimlik hareketli suç olması

Sadece ihmali bir davranışla işlenebilen suç olması

Bilinçli taksirle işlenebilen bir suç olması

Suçun konusunun kişinin hayatı olması

Suçun cezasının sadece hapsi cezası olması


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "erteleme" ile ilgili söylenemez? 


Cezanın suçlunun kişiliğine uydurulmasının yoludur. 

Cezanın bireyselleştirilmesinin en önemli yollarından biridir.

Hükmolunan ceza, hapis cezası ise ertelenebilir.

Her hapis cezası da ertelemeye elverişli değildir.

Erteleme için “daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı altı aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olma" koşulu aranır.


10.Soru

Erteleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hapis ve adli para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü bir suçtan dolayı hapis cezasına
mahkûmiyet halinde, bu ceza ertelenemez.

Erteleme için, kişinin, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması gerekir.

Erteleme için, kişinin, suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir.

Mahkeme, faile verdiği cezayı, koşulların gerçekleşmesi durumunda ertelemek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

Mahkemenin, hapis cezasının ertelenmesi veya ertelenmemesi yönündeki kararının gerekçeli olması gerekir.


11.Soru

Dolandırıcılık suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Herkes, bu suçun mağduru olabilir.

Dolandırıcılık suçunda mağdur, yalnızca gerçek kişi olabilir.

Suçtan zarar gören ise gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir.

Mal varlığına ilişkin herhangi bir değer bu suçun konusunu oluşturabilir.

Aldatılan kişi ile mal varlığında eksilme meydana gelen kişinin aynı olması gereklidir.


12.Soru

Failin, öldürme kastıyla silahını mağdura doğrulttuğu sırada onun hamile olduğunu fark edip silahını indirmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


Gönüllü vazgeçme

Teşebbüs

Kesintisiz suç

Suça iştirak

Suçların ictimaı


13.Soru

Gönüllü vazgeçme ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Gönüllü vazgeçen fail, icrasına başladığı suçtan sorumlu tutulmaz.

Gönüllü vazgeçme suç tamamlanıncaya kadar mümkündür. 

Gönüllü vazgeçme cezayı kaldıran şahsi bir sebeptir.

Failin hırsızlık suçunu işledikten sonra çaldığı malı geri vermesi gönüllü vazgeçmedir.

Failin çabalarına rağmen suç tamamlanmış ve netice gerçekleşmişse, fail tamamlanmış suçtan sorumlu tutulur. 


14.Soru

Suça teşebbüs halinde fail ne şekilde cezalandırılır?


Fail, suçun tamamlanmış şekline uygulanacak ceza ile cezalandırılır

Suç hiç oluşmayacağı için faile ceza verilemez

Faile verilecek ceza adli para cezası şeklinde belirlenmek zorundadır

Faile, suçun tamamlanmış şekline göre ağırlaştırılmış şekilde ceza verilir

Faile, suçun tamamlanmış şekline göre indirimli ceza verilir


15.Soru

Davanın zaman aşımı süresinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi esas alınır?


Suç için öngörülen soyut cezanın üst sınırı esas alınır.

Suç için öngörülen soyut cezanın alt sınırı esas alınır.

Suç için öngörülen somut cezanın üst sınırı esas alınır.

Suç için öngörülen somut cezanın alt sınırı esas alınır.

Suçun işlendiği tarihten itibaren ilk bir yıldaki takvim süresi esas alınır.


16.Soru

Hayata karşı suçlar ve vücut dokunulmazlığına karşı suçlar Türk Ceza Kanunu'nun kaçıncı kitabında düzenlenmiştir?


1. Kitap

2. Kitap

3. Kitap

4. Kitap

5. Kitap


17.Soru

Aşağıdaki çok failli suçlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?


Aralarındaki organ ticareti anlaşması gereğince (A)'nın ve (B)'ye 200.000 TL ödemesi. 

(A), (B) ve (C)'nin örgüt kurarak organ ve doku ticareti faaliyeti yapmaları. 

Kamu görevlisi (A), (B, (C) ve (D)'nin görevlerini terk etmeleri. 

Hükümlü, (A), (B), (C) ve (D)'nin hapishanede ayaklanmaya neden olması. 

Kamu görevlisi (A), (B, (C) ve (D)'nin kamu görevini yapmaması. 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden biri değildir?


Tasarlayarak işlenmesi

Canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi

Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle işlenmesi

Meşru savunma olarak işlenmesi

Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı işlenmesi


19.Soru

Ahmet ve Bilal Cengiz'i dövmeye karar verirler. Çıkan kavgada Ahmet Cengiz'i tutar, Bilal de Cengiz'i döver. Ahmet ve Bilal'in cezai sorumluluğu hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Müşterek fail olarak sorumludurlar. 

Dolaylı fail olarak sorumludurlar. 

Azmettiren olarak sorumludurlar. 

Yardım eden olarak sorumludurlar. 

Ayrı ayrı müstakil fail olarak sorumludurlar. 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taksirle yaralama fiilini neticesi sebebiyle ağırlaştıran durumlardan biri değildir?


mağdurun, duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıaması

vücudunda kemik kırılması

konuşmasında sürekli zorluk

yüzünde sabit iz kalması

Borçlanması