Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangileri zihinsel yetersizliği olan bireylere öncelikle öğretilmesi gereken temel beceriler arasında yer almaktadır?

 1. Tuvalet becerisi
 2. Yemek yeme becerisi
 3. Alışveriş yapma becerisi
 4. Giyinme becerisi 


I- II

I-II-IV

I-II-III

I-IV

I-III


2.Soru

“Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”

Yukarıda ifade edilen açıklama hangi madde ile ilişkilidir?


Anayasa’nın 49. maddesi yurttaşların çalışma haklarının düzenlenmesi,

Anayasa’nın 42. maddesi yurttaşların eğitim ve öğretim haklarının düzenlenmesi,

Anayasası’nın 60. maddesi yurttaşların sosyal güvenlik haklarını düzenlenmesi ile ilgili,

Anayasa’nın 50. maddesi yurttaşların çalışma şartlarının düzenlenmesi,

Anayasa’nın 61. maddesi sosyal güvenlik açısından özel olarak korunmaya alınması,


3.Soru

I. Zihinsel yetersizlik

II. Görme yetersizliği

III. İşitme yetersizliği

IV. Epilepsi 

Yukarıdakilerden hangileri serabral palsiye eşlik eden yetersizlik türlerindendir?


I, II ve IV

I, II, III ve IV

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV


4.Soru

Gelişimsel yetersizlik, hangi ay arasındaki çocukların bireysel özelliklerinin ve bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişimlerinin, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda ve ilköğretime hazırlanma açısından yolunda gitmemesi durumudur?


32-72 Ay

18-36 Ay

0-36 Ay

18-72 Ay

0-72 Ay


5.Soru

Hangisi doğrudan iş birlikli hizmet modellerinden birisi değildir?


Destekleyici öğrenme etkinlikleri yöntemidir

Zenginleştirilmiş model

İş birliği yaparak problem çözme modeli

Grupla problem çözme modeli

Tamamlayıcı öğretim


6.Soru

Hangisi kurumlarda görevli rehber öğretmen veya psikoloğun görevlerinden değildir?


BEP’te alanıyla ilgili uygulama ve değerlendirme yapmak

Özürlü bireyleri tanımaya yönelik, rehberlik ve psikolojik danışma biriminde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak

Öğrencilerinin devam ettikleri okul rehberlik servisleri ve sınıf öğretmenleriyle iş birliği yapmak ve çalışmaları planlamak

Fiziksel rehabilitasyona alınan özürlü bireylerdeki gelişimleri takip etmek ve gelişim
raporu hazırlamak

Kurum personeline yönelik psikolojik danışma, rehberlik ve destek çalışmalarını
planlamak ve yürütmek


7.Soru

Epilepsi nöbeti kaç dakikadan fazla sürerse acil yardım çağırmak gerekir?


1

2

3

4

5


8.Soru

I. Hangi ayda olursa olsun gelişimde gerileme
göstermek

II. Kendini diğer insanlardan soyutlamak 

III. Beslenmede aşırı seçici olmak

IV. Sıklıkla öfke nöbetleri geçirmek 

V. Fazlaca didaktik ifadeler kullanmak

VI. Sosyal oyunlara katılmamak

Yukarıda verilenlerden hangileri okul öncesi dönemde gözlenen otizm spektrum bozukluğu belirtilerindendir?


V ve VI

I, II, III, IV

III, IV, V

II, III ve IV

I ve V


9.Soru

DSM-5'e göre aşağıdakilerden hangisi "Otizm Spektrum Bozukluğu " çatısı altında yer almamktadır?


Otizm

Asperger Sendromu

Atipik Otizm

Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu

Kartagener Bozukluğu


10.Soru

 1. Dönme ve oturma etkinliklerinin olmaması
 2. El – göz koordinasyon yokluğu
 3. Tekme atarken iki bacağın birden hareket etmesi
 4. Uzun oturma pozisyonunda bacakların bir­biri üzerine binmesi

Doğumdan sonraki bir yıl içerisinde serebral palsi şüphesi ile gözlem altına alınan bir bireyde yukarıda verilen belirtilerin hangi dönemde görülmesi beklenir?

 


2 aylık

3 aylık

8 aylık

10 aylık

1 Yaş


11.Soru

I. Beden temizliğine dikkat etme

II. Beslenme alışkanlıklarını düzenleme

III. Cinsel gelişime ilişkin davranışlar kazandırma

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri gelişimsel yetersizliği olan ergenlerde uygun cinsel davranış öğretimi için yapılmaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kistik fibrosizin tıbbi beslenme tedavisinin temel amaçlarından biri değildir?


Solunum güçlüğü nedeniyle hastaların enerji gereksinimleri fazla olduğundan beslenme tedavisinin enerji içeriği bir miktar yükseltilmelidir.

Pankreas sindirim enzimlerinin yetersiz olması nedeniyle pankreas enzim desteği sağlanmalıdır.

Terleme ve ishal sebebiyle kaybolan vitamin, mineral kayıpları göz önüne alınarak beslenme planlanmalıdır.

Bebekler ilk 6 ay büyüme ve gelişmede herhangi bir anormallik yoksa sadece anne sütü ile beslenmeli, 6. aydan itibaren ek besine geçilmelidir.

Kan sodyum ve klor seviyelerinde bir yetersizlik görüldüğü durumlarda dahi hastaların beslenme tedavilerine tuz ilavesi yapılmamalıdır. 


13.Soru

Çocuk otururken ya da ayaktayken aniden düşebilir. Nöbet sırasında bilinç kaybı, kol ve bacaklarda kuvvetli, kontrol edilemeyen, sarsıntılı hareketler olabilir. Ağızdan salya gelebilir ve gözler yukarı doğru çevrilebilir.  Yukarıda sıralanan belirtiler hangi hastalık sırasında görülmektedir?


Küçük epilepsi nöbeti

Kas ağrıları

Rett sendromu

Büyük epilepsi nöbeti

Beyin travması


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastaların bakım sırasında yaşadıkları sorunlardan biri değildir?


Uyku problemleri

Sözel iletişim kuramama

Hastalığa ilişkin bilgi gereksinimi

Enfeksiyon

Oksijen yetersizliği


15.Soru

Kırmızı kan hücrelerinin yapısındaki kalıtsal bir bozukluk sonucu meydana gelen ve sağlıkla ilgili yetersizlikler içerisinde yer alan hastalık aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Epilepsi

Astım

Diyabet

Hemofili

Ortak hücre anemisi


16.Soru

 1. Dil Becerisi
 2. Üstbilişsel Beceriler
 3. Öz bakım Becerisi
 4. Toplumsal Beceriler

Yukarıdaki beceri alanlarından hangileri OSB olan bireylerin öğretim sürecinin odaklandığı temel alanlar arasında yer almaktadır?


I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV

I ve III

I ve IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Serebral palsi türlerinden biri değildir?


Hipotonik 

Atetoid 

Ataksik 

Spastik 

Konjenital 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Down sendromlu bireylerde görülen beslenme problemlerinden biri değildir?


Neofobi

Obezite

Çölyak 

Gastroözofageal reflü hastalığı 

Kabızlık


19.Soru

Hangisi sağlık ile ilgili bir fiziksel yetersizliktir?


Ateşli Romatizma

Romatoid Artrit

AIDS

Rett Sendromu

Travmatik beyin zedelenmesi 


20.Soru

 1. Genetik temelli bir hastalıktır.
 2. En sık ve ağır belirtileri solunum yetersizlikleri, anormal mukus salgısı ve pankreatik yetmezlik nedeni ile yağ ve protein emilim güçlükleridir.
 3. Eğitimlerinde fiziksel etkinliklerin sınırlanması ve tedavide geçen zamanın yerine konması esastır.

Yukarıda özellikleri verilen yetersizlik türü seçeneklerden hangisidir?


Kistik fibrozis

Romatoid artrit(RA)

Ateşli romatizma

Müsküler distrofi

Multiple skleroz