Hücre Kimyası Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır?


Tuzlu su

Şekerli su

Kolonya

Plazma

Zeytinyağı-su karışımı


2.Soru

'Madde düşünülemeyecek kadar küçük parçacıklardan oluşmaktadır ve bir elementin en küçük parçacığına ........denir.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


İyonik bağ

Atomun yapısı

Atom

Saf maddeler

Element


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ribozomlara ait özelliklerden değildir?


%65 Ribonükleik asit (RNA) ve %35 proteinden oluşan protein sentezinin yapıldığı zar içermeyen mikromakinalardır.

Zarla çevrili olmadıkları için gerçekte birer organel değildirler.

Bütün hücrelerde bulunurlar ancak büyüklükleri, içerdikleri protein çeşit ve sayıları bakımından prokaryot ve ökaryotlar arasında farklılıklar gösterirler.

Büyüklük, şekil ve kompozisyon olarak birbirinden farklı olan iki alt üniteden meydana gelir.

Protein, karbonhidrat ve yağlar gibi biyomolekülleri parçalayan enzimleri içerirler.


4.Soru

Belirli bir elementin atomları arasında kütle farklarının gözlenmesi çekirdekte bulunan atom altı parçacık aşağıdakilerden hangisidir?


Nötron

Proton

Elektron

Anyon

Katyon


5.Soru

32Ge elementi için elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


1s22s22p63s23p64s23d104p1

1s22s22p63s23p64s23d104p2

1s22s22p63s23p64s23d104p3

1s22s22p63s23p64s23d104p5

1s22s22p63s23p64s23d104p6


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hücre tipleri ile ilgili doğru olan ifadeler bir arada verilmiştir?

I) Bakteriler, arkealar ve protozoalar ökaryotik olarak sınıflandırılır.

II) Bir hücrede, hücre zarı, sitoplazma ve genetik madde bulunur.

III) Bitkiler, hayvanlar, fungiler ve algler ökaryotik olarak sınıflandırılır.

IV) Prokaryotik hücreler hücre zarı, hücre duvarı ve onun üzerinde kapsülle çevrilidir.

V) Prokaryotik hücrelerde çekirdek zarı ve çekirdekçik bulunur.


I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

III, IV ve V

II, IV ve V


7.Soru

Genellikle metallerin (Na+, Ca2+, Cr2+, Fe3+….) değerlik kabuklarından belirli sayıda elektron vermesiyle oluşan pozitif yüklü iyonlara ne ad verilir?


Katyon

Nötron

Proton

Anyon

Elektron


8.Soru

İçinde bulunduğu hücreye göre yoğunluğu daha az olan çözelti aşağıdakilerden hangisidir?


Hipotonik

Hipertonik

İzotonik

İyonik

Organik


9.Soru

Gaz veya sıvı moleküllerin sahip oldukları kinetik enerji yardımıyla rastgele yer değiştirmesine ne ad verilmektedir?


Osmoz

Difüzyon

Ters osmoz

Turgor

Diyaliz


10.Soru

"Baş kuantum sayısı en yüksek olan kabuktaki elektronlara ..................... adı verilir." Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?


Diyamanyetik elektronlar

Paramanyetik elektronlar

Protonlar

Nötronlar

Değerlik elektronları


11.Soru

Aşağıdaki yapılardan hangisi hücre dışı matriks elemanlarından biridir?


Kadherinler

Kolojenler

İntegrinler

İmmünoglobinler

Selektinler


12.Soru

'..........: Elektronun çekirdeğe diğer
elektronlardan daha fazla yaklaşabilme
özelliği olarak tanımlanmaktadır.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Perdeleme

Girginlik

Çok elektronlu atomlar

Atomun yapısı

Elektron


13.Soru

Elektronun çekirdeğe diğer elektronlardan daha fazla yaklaşabilme özelliğine ne ad verilir?


Perdeleme

Yükseltgenme

İndirgenme

Girginlik

Spin


14.Soru

Proteoglikanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Karbonhidrat içerikleri %90’lar oranındadır.

Proteoglikanlar büyüklükleri ve karbohidrat zincirlerinin sayısı ve uzunluğu bakımından farklılıklar göstermezler.

Hücre-içi proteoglikanlar direk kollajen ve elastin fibrillerine çapraz bağlarla bağlanmıştır.

Proteoglikanlar, eklemlerin sinovyal sıvısında, gözün vitröz sıvısında, kemik ve kıkırdakta yer alırlar.

Hücre içinden hücre dışına sinyal iletiminde rol alırlar.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi prokaryottur?


Bitkiler

Hayvanlar

Bakteriler

Funguslar

Algler


16.Soru

Atom hakkında;

• Elektronların hareket ettiği yörüngeler gelişigüzel değildir, çekirdekten belli uzaklıklarda dönmektedir.
• Bu uzaklıklar elektronlar için kararlı seviyelerdir. Bu seviyeler içinde elektronlar enerji yaymadan, yörüngede kalır.

Tesbitleri hangi bilim adamına aittir?


James Chadwick

Niels Bohr

Ernest Rutherford

Joseph John Thomson

Dalton


17.Soru

Polar bir molekülün kısmi pozitif tarafı diğer bir polar molekülün kısmi negatif tarafına yakın olduğunda bu iki molekül birbirini çeker. İki polar molekül arasındaki bu elektrostatik çekimin sonucunda oluşan kuvvete ne ad verilir?


Dipol-dipol kuvveti

London Kuvvetleri

Hidrojen Bağı

Kovalent bağ

İyonik bağ


18.Soru

Çözelti aşağıdakilerden hangisi ile aynı şeyi ifade eder?


Homojen karışım

Heterojen karışım

Çözünen

Çözen

Eriyik


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangilerinde apolar kuvvetler etkilidir?

I. London kuvvetleri

II. Dipol-Dipol kuvvetleri

III. Hirojen bağı


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


20.Soru

Baş kuantum sayısı en yüksek olan kabuktaki elektronlara ............. elektronları adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Değerlik

Diyamanyetik

Paramanyetik

Perdeleme

Girginlik