Hücre Kimyası Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Protein sentezinin yapıldığı, mRNA ile tRNA’lar arasındaki bağlantının kurulduğu zar içermeyen hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?


Ribozom

Mitokondri

Endoplazmik retikulum

Golgi aygıtı

Lizozom


2.Soru

Hücrelerde oluşan artık ürünlerin depolandığı organel aşağıdakilerden hangisidir?


Peroksizom

Lizozom

Koful

Mitokondri

Endoplazmik retikulum


3.Soru

I. Bir gezegenin kendi ekseni etrafında dönüşüne benzer şekilde elektronun da kendi etrafında döndüğü şeklinde açıklanarak, hareketi spin olarak adlandırılır.
II. Birden fazla elektronlu atomların temel enerjili hâllerinde, elektronlar orbitallere atomun toplam enerjisi en fazla olacak şekilde yerleşir.
III. Hund Kuralı’na göre bir alt kabuktaki elektronların en kararlı dağılımı en fazla paralel spin içeren hâldir, yani elektronlar eş enerjili orbitallere önce paralel spinli olarak tek tek yerleşir ve sonra kalan elektronlar zıt spinli olarak yerleşir.
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


4.Soru

  1. RNA primerinin sentezi
  2. Çift-sarmal DNA’nın açılması
  3. Primerin çıkarılması ve zıt iplikte sentez
  4. DNA zincirinin 5'- 3' yönünde büyümesi
  5. Yeni sentez edilen DNA zincirinin birleşmesi

Yukarıda verilen DNA replikasyon aşamalarının oluşum sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?


I-III-II-IV-V

II-I-IV-III-V

III-I-II-V-IV

IV-III-I-II-V

V-IV-III-I-II


5.Soru

Nükleik asitlerin yapısındaki baz çiftleri aşağıdakilerden hangi bağ ile birbirine bağlanmıştır?


fofsodiester bağları

zayıf hidrojen bağları

b-1,4- glikozidik bağ

b-1,3-glikozidik bağ

ester bağı


6.Soru

Aşağıdakilerden özelliklerden hangisi bir çözeltideki çözünmüş maddenin tanecik sayısını hesaplamak için kullanılabilir?


Donma noktası

Donma noktası alçalması

Erime noktası

Kaynama noktasi

Özgül ağırlık


7.Soru

I.Son derece hızlı geçiş olur. II.Kanallar seçici değildir. III.Özel sinyallere yanıt olarak kısa sürede açılırlar. 

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri hücre zarında bulunan iyon kanallarının özelliklerindendir?


Yalnız II

I-II

I-III

II-III

I-II-III


8.Soru

Hücre kavramı ilk kez kim tarafından ortaya atılmıştır?


Rudolf Virchow

Robert Hooke

Ian Wilmuth

Robert Brown

Albert Claude


9.Soru

Bir membranla ayrılmış iki çözeltideki iyonlardan bazıları membrandan geçebilirken, bazıları geçmiyorsa gerçekleşen olaya ne isim verilir?


Donnan dengesi

Brown hareketleri

Henry yasası

London kuvvetleri

Solvatasyon


10.Soru

Azot beş değerlik elektronuna sahiptir ve oktetini tamamlayabilmesi için üç elektrona ihtiyacı vardır. Bu durumda azotun valensi kaçtır?


1

2

3

4

5


11.Soru

Baş kuantum sayısı en yüksek olan kabuktaki elektronlara ne denir?


Paramanyetik

Diyamanyetik

Değerlik elektron

Ortaklanmamış elekron

Orbital


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir disakkarittir?


Glikoz

Maltoz

Fruktoz

Galaktoz

Glikojen


13.Soru

Hangisi hücrede protein, karbonhidrat ve yağlar gibi biyomolekülleri parçalayan enzimleri içeren organeldir?


Mitokondri

Lizozom

Ribozom

Kloroplast

Sentrozom


14.Soru

I Bir element atomunun değerlik kabuğundaki elektron dizilimi periyodik çizelgedeki yerine karşılık gelir. 

II Periyodik çizelge, s- bloğu, p- bloğu, d- bloğu ve f- bloğu olmak üzere dört blok halindedir. 

III 1A ve 2A grubu elementlerinde alt kabuğu doludur. 

Elementlerin periyodik çizelgesi ile ilili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Sadece I


15.Soru

Hücreyi koruyan ve her hücre için özel olan ve hücrelerin birbirini tanıması
ve hormonların hücreleri tanıması için belirteç görevi yapan yapılara ne ad verilir?


Por

Glikokaliks

Prenil

Miristoil

Glikozil- fosfatidilinositol


16.Soru

Hücre teorisinin üçüncü prensibi  "Hücreler var olan diğer hücrelerin bölünmesi sonucu meydana gelirler." diyen aşağıdakilerden hangisidir? 


Rudolf Virchow

Robert Hooke

Matthias Schleiden

Theodor Schwann

Purkinje ve Mohl


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ökaryotik hücrelerin makromolekülleri ve daha büyük partikülleri çevresel ortamdan alabilmelerini sağlar?


ABC taşıyıcısı

ATP hidrolizi

Endositoz

Osmoz

Basit Düfizyon


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Emülsiyondur?

I. Kumlu su

II. Süt 

III. Mayonez


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çözüneni uçucu olmayan çözeltilerin kolligatif özelliklerinden değildir?


Hidrostatik basınç

Donma noktası alçalması

Osmotik basınç

Buhar basıncı düşmesi

Kaynama noktası yükselmesi


20.Soru

Mikroskopla görülemeyecek kadar küçük fakat ışığı saçacak kadar büyük taneciklerin oluşturduğu süspansiyonlara ne ad verilmektedir?


Kolloid

Emülsiyon

Süspansiyon

Heterojen

Jel