Hücre Kimyası Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aromatik hidrokarbonlardan biridir? 


Eter

Keton

Aldehit

Alkil

Pirol


2.Soru

pH değişimine karşı direnç gösteren çözeltilere ne ad verilir?


İyonik

Hidrolize

Tuzlu

Nötr

Tampon 


3.Soru

Aşağıdaki kimyasal etkileşimlerden hangisi daha kuvvetlidir?


London etkileşimleri

Hidrojen bağları

Dipol - dipol etkileşimler

İndüklenmiş dipol - dipol etkileşimler

İndüklenmiş dipol - İndüklenmiş dipol etkileşimler


4.Soru

Standart serbest enerji değişimi formülünde mutlak sıcaklık kaç Kelvin'dir?


100

198

200

298

398


5.Soru

Katabolizmanin hangi evresinde veya evrelerinde aminoasitler, yağ asitleri ve monosakkaritler, genel bir metabolit olan asetil CoA’ya okside olurlar?


Yalnız I. evre

Yalnız II. evre

Yalnız III. evre

Yalnız I. ve III evreler

I., II. ve III. evreler


6.Soru

  1. Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışmıyorsa kiraldir.
  2. Düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip ise molekül kiraldir.
  3. Eğer bir molekül simetri düzlemine sahip değil ise o molekül kiraldir.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri molekülün kiral olduğunu anlamanın yollarındandır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ATP’nin hücrede enerji kaynağı olarak kullanıldığı biyokimyasal olaylardan biri değildir?


Biyosentez tepkimeleri

Pasif taşımayı sağlayan hareketler

Fiziksel hareketler

Sinirsel iletimi sağlayan tepkimeler

Salgılama olayları


8.Soru

pKa değeri 4 olan bir zayıf asitin sulu çözeltisinde konjuge asit ve baz çifti derişimlerinin eşit olduğu biliniyorsa oluşan tamponun pH'sı aşağıdakilerden hangisidir? 


2

10

4

6

2.5


9.Soru

Mutlak konfigürasyon ne anlama gelmektedir?


Polarize ışık kiral bir molekülün içinden geçtiğinde, düzleminin değişmesine

Kiral moleküllerdeki düzgün dört yüzlü merkezlere bağlı sübstitüentlerin iki boyutlu olarak basitçe gösterilmesidir

Kiral bir moleküldeki stereomerkeze bağlı olan sübstitüentlerin uzaysal düzenlenmeleri

Bir molekülü, birbirinin ayna görüntüsü olacak şekilde ikiye bölen hayali düzlem

Kendi ayna görüntüsü ile üst üste çakışmayan bir nesne veya bir molekül


10.Soru

Yukarıda molekül formülü verilen bileşik nasıl adlandırılır?


Propil alkol

Propan

Propilamin

Propanon 

Propantiyol


11.Soru

I. Alkan

II. Azot

III. Karbon

IV. Keton

V. Tiyol

Yukarıda verilen şıklardan hangisi/hangileri biyomoleküllerin atomlarını içeren organik moleküllerdir?


I, IV, V

II, III

III

I, IV

I, II, V


12.Soru

Non-hidrolitik kırılma reaksiyonlarını katalizleyen enzimler, aşağıdakilerden hangisidir?


Oksidoredüktazlar

Transferazlar

İzomerazlar 

Hidrolazlar

Liyazlar


13.Soru

"Benzenden hareketle ............ reaksiyonu ile nitrobenzen oluşur."

Yukarıda boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Nitrolama

Sülfolama

Halojenleme

Friedel - Crafts Alkillemesi

Friedel - Crafts Açillemesi


14.Soru

Su molekülünün başka bir su molekülü ile hidronyum ve hidroksit iyonu oluşturduğu tepkimeye ne ad verilir?


Asitleşme

Bazlaşma

Otoproliz

Nötrleşme

Tuzlaşma


15.Soru

İşlevleri arasında lipit ve steroidlerin sentezi bulunan ve bunun yanı sıra karaciğer hücrelerinde, ilaçların toksik etkilerinin ve aktivitelerinin yok edilmesinden (detoksifikasyonundan) sorumlu olan organel aşağıdakilerden hangisidir?


Mitekondri

Sitoplazma

Endoplazmik Retikulum

Golgi aygıtı

Lizozim


16.Soru

Belirli bir elementin atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlarına ne ad verilir?


İzotop

Elektron

Proton

Anyon

Nötron


17.Soru

  1. Kiral bir moleküldeki stereomerkeze bağlı olan sübstitüentlerin uzaysal düzenlenmeleri onun mutlak konfigürasyonudur.
  2. Bir maddenin düzlem polarize ışığı sağa (+) veya sola (-) çevirmesi, veya çevirme açısının büyüklüğü tek başına mutlak konfigürasyon hakkında bilgi verir.
  3. Kiral bir bileşiğin konfigürasyonunun, bilinen stereokimyasal tepkimeler yardımı ile açıklanmasına bağıl konfigürasyon denir.

Mutlak ve bağıl konfigürasyon ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


18.Soru

Pasteur yöntemi Enantiyomerleri diastereomere çevirmek Kiral kramatografik yöntem Rasemik bir karışımı veya enantiyomerlerden birinin fazla olduğu bir karışımı yukarıdaki yöntemlerden hangisi/leri ile ayırabiliriz?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


19.Soru

Elektron transferinin gerçekleştiği reaksiyon tipi, aşağıdakilerden hangisidir?


Grup transfer reaksiyonları

Hidrolitik kırılma reaksiyonları

Non-hidrolitik kırılma reaksiyonları

Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları

İzomerizasyon ve yeniden düzenlenme reaksiyonları


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi katabolizma için söylenemez?


Redüksiyon reaksiyonları ve enerji girişi ile karakterize edilir. 

Metabolizmanın yıkım fazıdır.

Büyük biyomoleküller basamak basamak daha küçük ve daha basit olan yapı taşlarına ayrılır.

ATP depolanır.

Degradatif bir yolaktır.