Hücre Kimyası Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki moleküllerden hangisi bir hidrokarbondur?


CH3-CH2-Cl

CH3-CH2-CH3

CH3-CH2-NH2

H3C-C≡N

CH3-CH2-O-CH2-CH3


2.Soru

  1. Allosterik Etki
  2. Enzim Konsantrasyonu
  3. Hormonal Etki

Yukarıdakilerden hangileri Metabolizmayı regüle eden mekanizmalardandır?


I ve II

I ve III

II ve III

Yalnız III

I, II ve III 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tuzları hidroliz olur; hem anyon hem de katyon hidroliz olur.

II. Kuvvetli asit ve zayıf bazlardan oluşan tuzlar; katyon hidroliz olur, anyon olmaz, pH<7’dir.

III. Zayıf asit ve kuvvetli bazlardan oluşan tuzlar; anyon hidroliz olur, katyon hidroliz olmaz, pH>7’dir.


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


4.Soru

Hangisi ökaryotik hücrelerde oksijenli solunumun  yapıldığı organeldir?


Lizozom

Sentrozom

Mitokondri

Golgi cisimciği

Ribozom


5.Soru

Bir membranla ayrılmış iki çözeltideki iyonlardan bazıları membrandan geçebilirken, bazıları geçmiyorsa bu duruma ne ad verilir?


Donnan Dengesi

Brown Hareketi

Henry Yasası

Kütle Yüzdesi

Koagülasyon


6.Soru

Ağaçta asılı duran elmanın sahip olduğu enerji türü aşağıdakilerde hangisidir?


Kimyasal enerji

Kinetik enerji

Elektrik enerjisi

Potansiyel enerji

Işık enerjisi


7.Soru

Bir reaksiyonun geriye dönüşsüz olduğunu ifade eden hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Denge

Reversible

Irreversibl

Anabolizma

Katabolizma


8.Soru

Enantiyomerler birbirlerinden nasıl ayırt edilirler?


Erime noktası sayesinde

Polarize ışığa davranışları sayesinde

Kırılma indisi sayesinde

Çözünürlükleri sayesinde 

Tepkimeye girme hızları sayesinde


9.Soru

I. Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışıyorsa kiraldir.

II. Düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip ise molekül kiraldir. 

III. Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışmıyorsa kiraldir.

IV.  Eğer bir molekül düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip değil  ise kiraldir. 

V. Eğer bir molekül simetri düzlemine sahip değil ise o molekül kiraldir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri bir molekülün kiral olduğunu anlamanın yollarındandır?


I, V

II, III, V

III

IV, V

II, III, IV


10.Soru

NaOH bileşiğinin baz özelliğine sahip olduğu nasıl anlaşılır?


Yapısında sodyum içermesi sebebiyle bazdır.

Hidrojen barındırmaktadır ve hidrojenli bileşikler bazdır.

+1 ve -1 yüklü yapıların birleşmesinden oluştuğu için bir bazdır.

Soygaz özelliği taşıdığı için bazik bir yapıdadır.

Suda çözündüğünde hidroksit iyonu açığa çıkardığı için bir bazdır.


11.Soru

Glukoz 6-fosfattan glukoz 1-fosfat eldesi hangi tip reaksiyona girer?


Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonu

ATP enerjisi ile bağ oluşumu

Grup transfer reaksiyonu

Hidrolitik kırılma reaksiyonu

İzomerasyon ve yeniden düzenlenme


12.Soru

Aynı molekül formülüne sahip oldukları hâlde, atomların farklı bir sıra ile bağlı olduğu bileşiklere ne ad verilmektedir?


Yapı izomeri

Stereoizomerler

Diasteromerler

Enantiyomerler

Kiral


13.Soru

I. Potasyum ve brom atomlarının oluşturduğu potasyum bromür bileşiğini iyonik bağa örnek verebiliriz
II. Bir metal atomu (brom) tarafından verilen bir elektron ametal (potasyum) atomundaki bir elektron ile çiftleşerek KBr formülü ile gösterilen bileşiği oluşturmuştur.
III. H2 , N2 , O2 , Cl2 molekülleri gibi, kovalent bağlı bileşikleri oluşturan atomlar birbiri ile aynı ise elektronegatiflikleri aynı olduğundan ortaklaşılan elektron çiftini eşit derecede kendilerine çekerler.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


14.Soru

X-ışınları kırınımının özel bir tekniğini kullanarak (+)-tartarik asittin mutlak konfigürasyonuna sahip olduğunu ispatlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


J.M. Bijivolet

Louis Pasteur

Emil Fischer

V.Prelog

Peter Vollhardt


15.Soru

'Bir atom elektronların orbitallere dağılımı, elektron dizilimi veya ........ olarak adlandırılır.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Elektronik konfigürasyon

Elektron orbitalleri

Atomun yapısı

Değişim düzlemi

Proton


16.Soru

0,04 M HCl çözeltisinin pH’sı aşağıdakilerden hangisidir?


0.40

1.40

2.40

3.40

4.40


17.Soru

Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısına ne denir ?


K'eq

kJ

Molarite 

Enzim 

Atmosfer 


18.Soru

  1. Gaz sabiti
  2. Mutlak sıcaklık
  3. Denge sabiti (K'eq)

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri standart serbest enerji değişimi formül bileşenlerindendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Atomların farklı bir sıra ile bağlı olduğu bileşiklere ne ad verilir?


Yapı izomeri

Enantiyomerler

İzomer

Diastereomerler

Stereoizomer


20.Soru

Bir zarın iki yanında bulunan iyonların kimyasal derişimleri ve elektrik potansiyellerindeki farklılığa ne ad verilir? 


Elektrokimyasal modifikasyon

Golgi kompleksi

Ligand

Elektrokimyasal gradient

Antijen özgünlüğü