Hücre Kimyası Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi bir molekül asitin birden fazla molekül hidrojene iyonlaştığı anlamına gelmektedir?


Otoproliz

Amfoter

Amfiprotik

Poliprotik

Konjuge


2.Soru

R-COOH genel formülü ile gösterilen fonksiyonel grup aşağıdakilerden hangisidir?


Karboksilli asit

Aldehit

Keton

Alkol

Fenol


3.Soru

Hangisi birer takım kromozoma sahip haploid yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi sonucu oluşan iki takım kromozama sahip olan dipliod bir hücreye verilen addır?


Virüs

Sentrozom

Zigot

Ökaryot

Prokaryot


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anabolizmaya örnektir?


Yağların yıkımı

Proteinlerin degradasyonu

Karbohitlardan laktat eldesi

Pirüvat eldesi

Yağ asidi sentezi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre-dışı matrikse güç ve esneklik veren yapısal proteinlerden biridir?


Proteoglikanlar

Entaktinler

Fibronektinler

Lamininler

Kollajenler


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?


Merkezi vakual

Plastidler

Selüloz

Sentrozom

Nişasta


7.Soru

I. Ayna görüntüsü ilişkisi olmayan stereoizomerlere diastereomer denir.

II. Diastereomerlerin erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk ve kırılma indisi gibi fiziksel özelllikleri birbirinden farklıdır.

III. Karışım hâlinde bulunan diastereomerleri fiziksel özelliklerinden yararlanarak birbirinden ayrılabilir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri diastereomerlere ilişkin özellikleri ifade etmektedir?


Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-III

I-II-III


8.Soru

1 L çözeltide çözünen maddenin mol sayısı ne ile ifade edilir?


Molarite

Molalite

Kütle yüzdesi

Hacim yüzdesi

Kütle/hacim yüzdesi


9.Soru

Bir canlıda glukoz sentezi temel olarak hangi hücrelerde meydana gelir?


Kas hücrelerinde

Deri hücrelerinde

Beyin hücrelerinde

Karaciğer hücrelerinde

Akciğer hücrelerinde


10.Soru

Yağlar, karbonhidratlar ve proteinler gibi kompleks organik moleküllerin katabolizması sonucu aşağıdaki yapılardan hangisi oluşmaz?


Laktat

Pirüvat

Etanol

Su

Fosfat 


11.Soru

0.2 mol KOH maddesinin 2 litre suda çözülerek hazırlanan çözeltinin pOH değeri aşağıdakilerden hangisidir?


1

1.5

2

2.5

3


12.Soru

I Bakteriler

II Algler

III Bitkiler

Yukarıdaki canlılarıdan hangisi yada hangileri prokaryötik hücreden oluşur?


Sadece I

I ve II

II ve III

Sadece III

I, II ve III


13.Soru

Biyoenerjetikler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  1. Biyokimya biliminin  ilgilendiği  alanlardan biridir.
  2. Yaşayan hücrelerin enerji transformasyonu ile yakından ilgilidir.
  3. Yaşayan hücrelerin enerji kullanması ile yakından ilgilidir.

 


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Yalnız II ve III

I, II, III


14.Soru

'‘Standart serbest enerji değişimi’ (?G°) ise, standart koşullar altında bir reaksiyonda başlangıçtan denge durumuna kadar ki süreçte meydana gelen enerji değişimidir." ifadesinde bahsedilen standart koşullar aşağıdakilerden hangisidir?


1 atmosfer (atm) basınç, 25°C sıcaklık ile başlangıç (reaktant) ve ürün konsantrasyonlarının 1 molar (M) olduğu durumdur.

1 atmosfer (atm) basınç, 25°C sıcaklık ile başlangıç (reaktant) ve ürün konsantrasyonlarının 2 molar (M) olduğu durumdur.

10 atmosfer (atm) basınç, 25°C sıcaklık ile başlangıç (reaktant) ve ürün konsantrasyonlarının 1 molar (M) olduğu durumdur.

1 atmosfer (atm) basınç, 23°C sıcaklık ile başlangıç (reaktant) ve ürün konsantrasyonlarının 1 molar (M) olduğu durumdur.

10 atmosfer (atm) basınç, 25°C sıcaklık ile başlangıç (reaktant) ve ürün konsantrasyonlarının 0.1 molar (M) olduğu durumdur.


15.Soru

I. Damıtma

II. Ekstraksiyon

III. Enantiyomerleri diastereomere çevirmek

IV. Kristallendirme

V. Kiral kramatografik yöntem 

Yukarıda verilen blgilerden hangisi/hangileri Enantiyomerleri ayırmak için kullanılan yöntemlerdendir?


II, IV, V

I, II, V

II

III, V

II, IV


16.Soru

Organik bileşiklerin adlandırılması için kullanılan sistematik adlandırma aşağıdakilerden hangisidir?


APA isimlendirme

CAP isimlendirme

NIELS isimlendirme

IUPAC isimlendirme

CHNO isimlendirme


17.Soru

Standart koşullar altında hücre içi biyokimyasal prosesler için pH’ın 7.0 olması koşulunda enerji türü hangisidir?


Serbest enerji değişimi

Standart serbest enerji değişimi

Modifiye edilmiş serbest enerji değişimi

Kimyasal enerji değişimi

Standart enerji değişimi


18.Soru

Diastereomerin tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Ayna görüntüsü ilişkisi olmayan stereoizomerlere denir.

Birbirlerinin ayna görüntüsü olan ancak üst üste koyulduğunda çakışmayan stereoizomerlerdir.

Kendi ayna görüntüsü ile üst üste çakışmayan bir nesne veya bir moleküllerdir.

Bir molekülde herhangi iki grubun kendi aralarında yer değiştirmesi ile yeni bir stereoizomer oluşturacak özellikte gruplar taşıyan atomlardır.

Bir moleküldeki atomların bağlanma düzeni aynı fakat uzaydaki yönlenişleri farklı olan izomer türlerine denir.


19.Soru

Alkanlardaki bir veya daha fazla hidrojenin hidroksil (–OH) grubu ile yer değiştirdiği fonksiyonel gruplara ne ad verilir?


Alkenler

Alkoller

Tiyoller

Hidroksitler

Aminler


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küçük öncül moleküllerden daha büyük ve kompleks biyomoleküllerin oluşturulmasıdır?


Anabolizma

Katabolizma

Degradatif

Kofaktör

Metabolizma