Hücre Kimyası Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Su molekülünün başka bir su molekülü ile hidronyum ve hidroksit iyonu oluşturduğu tepkime aşağıdakilerden hangisidir?


Otoprotoliz

Asitlik kuvveti

Poliprotik

Amfiprotik

Hidroliz


2.Soru

Bir litre çözeltide çözünmüş olan maddenin mol sayısına ne ad verilir?


Molarite

Molalite

Normalite

Derişim

Konsantrasyon


3.Soru

"Bir moleküldeki atomların bağlanma düzeni aynı fakat uzaydaki yönlenişleri farklı olan izomer türlerine ... denir."

Yukarıdaaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?


Yapı izomeri

Diastereomer

Enantiyomer

Stereoizomer

Kiral


4.Soru

"Kendi ayna görüntüsü ile üst üste çakışmayan bir nesne veya bir moleküle ... denir."

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İzomer

Kiral

Diastereomer

Enantiyomer

Stereomerkez


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, "ışık enerjisi" için yapılmış bir tanımdır?


Atomların içlerinde sakladıkları enerjidir.

Maddelerden yansıyıp görüntü oluşturan enerjidir.

Elektronların hareketlerinden kaynaklanan enerjidir.

Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıdır.

Atomların hareketinin enerjisidir.


6.Soru

Bikarbonat miktarı azalınca kan pH’sı normal aralığın altına düşebilir. Bu duruma ne ad verilir?


Alkaloz

Hidroliz

Asidoz

Diyaliz

Üroliz


7.Soru

Karbonil karbonuna bağlı bir hidroksil (–OH) grubu içeren bileşiklerdir ve RCOOH genel formülü ile gösterilen bileşiklere ne ad verilir?


Alkoller

Tiyoller

Aldehitler

Ketonlar

Karboksilik asitler


8.Soru

Hangisi tüm hücrelerde hidrojen peroksitin yapımını ve yıkımını sağlayan işleve sahip olan organeldir?


Mitokondri

Ribozom

Lizozom

Peroksizom

Vakuol


9.Soru

Hangisi omurgalı hayvanlarda, kemik dokunun tek ve en çok bulunan, kıkırdak ve tendonların yapısında önemli miktarlarda ve gözün korneasında bulunan HDM’nin yapısal proteinlerinden biridir?


Selektinler

Kollajenler

Kadherinler

İntegrinler

İmmünoglobinler


10.Soru

Katabolizmanın hangi evresinde ATP, NADH gibi faydalı enerji salınmaz?


I. Evre

II. Evre

III. Evre

IV. Evre

V. Evre


11.Soru

Taşıdıkları P grubu ve ona bağlı farklı özelliklerdeki gruplardan dolayı zarların en önemli yapısal bileşenleri olan lipitler aşağıdakilerden hangisidir?


Doymuş yağ asitleri

Doymamış yağ asitleri

Terpenler

Triaçilgliseroller

Fosfolipitler


12.Soru

 1. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tuzları (NaCl gibi) hidroliz olmaz. Hem anyon hem de katyon hidroliz olmaz.
 2. Kuvvetli asit ve zayıf bazlardan oluşan tuzlar (NH4Cl gibi); katyon hidroliz olur, anyon olmaz, pH<7’dir.
 3. Zayıf asit ve kuvvetli bazlardan oluşan tuzlar (CH3COONa gibi); anyon hidroliz olur, katyon hidroliz olmaz, pH>7’dir.
 4. Zayıf asit ve zayıf bazlardan oluşan tuzlar (CH3COONH4 gibi); anyon ve katyon hidroliz olur, çözeltinin asidik mi, bazik mi olduğu iyonların Ka ve Kb değerlerine bağlıdır.

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV

I-II-IV

I-III-IV


13.Soru

 1. Kimyasal tepkimelerin hızını artırırlar.
 2. Bir biyomoleküldürler.
 3. Katalizledikleri tepkime sonucunda tükenmezler.
 4. Tepkimelerin dengesini değiştirirler.

Enzimler ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lipit değildir?


Glikolipitler

Steroidler

Terpenler

Lipoproteinler

Kitin


15.Soru

Potansiyel enerji nedir?


Elektronların hareketlerinden kaynaklanan enerjidir.

Bir maddenin hareket için ihtiyaç duyduğu enerji türüdür.

Bir maddenin durumuna göre sahip olduğu enerjidir.

Sadece metallerin sahip olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme hareketine dönüşebilen enerjidir.

Atomların içlerinde sakladıkları enerjidir.


16.Soru

0.02 M sodyum asetat ve 0.10 M asetik asitten oluşan tamponun pH değeri kaçtır? (Asetik asidin pKa=4.74)


3.74

4.04

4.74

5.04

5.74


17.Soru

∆G°' değeri -61.9 kj/mol olup kısaltması PEP olan fosfatlı bileşik hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Fosfokreatin

Glukoz-1-fosfat

Fosfoenolpirüvat

Adenozin tri fosfat

Gliserol-1-fosfat


18.Soru

Elektronların bir molekül veya atomdan bir diğerine transferi ile gerçekleşen reaksiyonlara ne ad verilir?


Oksidasyon-redüksiyon

Grup-transferi

Hidrolitik kırılma (Hidroliz)

Non-hidrolitik kırılma

İzomerizasyon ve yeniden düzenlenme


19.Soru

Tampon çözeltilerle ilgili aşağıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 1. pH değişimine karşı direnç gösteren çözeltilerdir.
 2. Özellikle biyolojik sistemler için önemlidir.
 3. Ortamın pH’sını az miktardaki asit veya baza karşı korur.
 4. Tampon çözeltilerin pH’sı genel olarak on kat seyreltilmeye kadar değişmez.


I-II-III

I-II-III-IV

I-III-IV

I-II-IV

II-III-IV


20.Soru

Bir bileşik farklı bileşiklere karşı hem asit hem de baz gibi davranabiliyorsa ............. bileşik denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Amfoter

Hidrojenli

Organik

İyonik

İnorganik