Hücre Kimyası Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Birbirlerinin ayna görüntüsü olan ancak üst üste koyulduğunda çakışmayan izomerlerdir."

Yukarıda verilen tanım tam olarak aşağıdaki hangi kavrama karşılık gelmektedir?


Metilpropan

Stereoizomer

Diasteromer

Enantiyomer

Yapı izomeri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi canlı organizmadaki hücrelerin kimyasal yapısını oluşturan anorganik bileşenlerdendir?


Proteinler

Karbonhidratlar

Yağlar

Enzimler

Mineraller


3.Soru

Aşağıdaki heterosiklik bazlardan hangisi DNA'ya özgüdür?


Adenin

Guanin

Sitozin

Timin

Urasil


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 'etanol'ün yapı izomeri yer almaktadır?


Bütan

Propiyonik asit

Dimetil eter

Metil asetat

2-metilpropan


5.Soru

"Protein yapıda olmayan, ancak enzim aktivitesi için gerekli olan moleküllere kofaktör denir" aşağıdakilerden hangisi kofaktöre örnek olarak verilebilir?


Gliseraldehit

Fosfoenolpirüvat

Pirüvat

Asetil CoA

NADH


6.Soru

İnsanda katabolizmanın anabolizmadan daha hızlı olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Bebeklik dönemi

Çocukluk dönemi

Gençlik dönemi

Yetişkin dönemi

Yaşlılık dönemi


7.Soru

Tepkimenin meydana geleceği merkez atom etrafında büyük hacimli grupların bulunmasına neye neden olur?


Van der Waals etkileşimleri

İzomerizm

Eliminasyon

Kondenzasyon

Sterik engel


8.Soru

I. Macula adherens
II. Zonula occludens
III.Hemidesmozom
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri hücre sabitlenme bağlantısıdır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


9.Soru

Bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi sonucunda meydana gelen maddeye ne denir.


Tuz

Nötr

Su

İyon

Titrant


10.Soru

DNA molekülü, biyolojik yapısını tam olarak ortaya koyan bilim adamlarına atıfta bulunan hangi ismi taşımaktadır?  


Edwin-Chargaf modeli 

Franklin-Wilkins modeli 

Pauling-Miescher modeli 

Watson-Chargaff modeli 

Watson-Crick modeli


11.Soru

CH3(CH2)2CH3 yapısına sahip dallanmamış alkanın ismi aşağıdakilerden hangisidir?


Metan

Etan

Propan

Bütan

Pentan


12.Soru

Amino asitlerin zayıf hidrojen bağları ile oluşturdukları yapı seçeneklerden hangisidir?


Birincil yapı

İkincil yapı

Üçüncül yapı

Dördüncül yapı

Sarmal yapı


13.Soru

Bir molekülü 2 farklı moleküle ayırmak için su kullanıldığı biyokimyasal reaksiyon hangisidir?


Oksidasyon - redüksiyon reaksiyonları

Grup-transferi

Hidrolitik kırılma (Hidroliz)

Non-hidrolitik kırılma

İzomerizasyon ve yeniden düzenlenme


14.Soru

 NADH ve ATP formunda bir miktar enerji salındığı ve yakalandığı metabolizma evresi nedir?


1

2

3

asetil CoA 

Okzaloasetat


15.Soru

"Isı, iş, sıcaklık ve enerji arasındaki ilişki ile ilgilenen bilim dalıdır." tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Nükleer enerji

Işık enerjisi

Ses enerjisi

Termodinamik

Isı enerjisi


16.Soru

  1. Karbonik asit/bikarbonat
  2. Hidrojenfosfat/dihidrojen fosfat
  3. Asit protein/proteinat
  4. Asit hemoglobin/hemoglobinat

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri vücutta asit-baz dengesinin sağlanmasında etkili tampon sistemleri arasındadır?


I-II-III-IV

I-II-III

I-II-IV

I-III-IV

II-III-IV


17.Soru

Non-Hidrolitik Kırılma Reaksiyonları hangi enzim grubu tarafından katalizlenir?


Oksidoredüktazlar

Dehidrogenazlar

Liyazlar

Ligaz

Sentetaz


18.Soru

Aromatik Halka Kimyasal Sınıfı'nda yer alan, yapısının genel formülü Ar-H ile gösterilen ve aminoasitlerle vitaminler için önem taşıyan organik molekül örneği aşağıdakilerden hangisidir?


Etan

Etin

Eten

Etanol

Benzen


19.Soru

I. Hücre duvarı vardır. II. Merkezi vakuolü bulunmaz. III.Sentrozom vardır. IV.Tipik depo karbonhidratı glikojendir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hayvan hücresine aittir?


I-II

I-II-III

I-II-IV

II-III-IV

I-II-III-IV