İktisada Giriş 2 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemli toplam arz eğrisinde kaymaya yol açan nedenlerden biri değildir ?


Emek ilişkili nedenler
Sermaye ilişkili nedenler
İhracatla ilişkili nedenler
Doğal kaynak ilişkili nedenler
Teknolojik bilgi ilişkili nedenler

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret dengesini ifade eder? (X= İhracat, M= ithalat, NX= Net İhracat)


X-M = 1

X+M = 1

NX=1

NX=0

X< M


3.Soru

Belirli bir dönemde nominal gelirin ilgili dönemin fiyat endeksine bölünmesi ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?


Milli gelir
Toplam gelir
Enflasyon
Reel gelir
Reel faiz oranı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, uzun dönemli ekonomik büyümenin itici gücü olarak nitelendirilebilir?


Faiz

Tüketim

Yatırım

Otonom harcamalar

Tasarruf


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde üretim maliyetlerinin düşürülmesi için firmaların izleyeceği yolların başında gelir?


İşgücü miktarını artırmak
Sermaye miktarını azaltmak
Borçları yeniden yapılandırmak
Sermaye yoğunluğunu azaltmak
Emeğin marjinal verimliliğini artırmak

6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi ekonomi politikasının amaçları arasında yer almaz?


Fiyat istikrarı
Tam İstihdam
Ekonomik Büyüme
Ödemeler Bilançosu Dengesinin Sağlanması
Sektörel Anlamda Normal Üstü Kâr

7.Soru

A ülkesinde toplam faktör büyüme oranı  % 8, iktisadi büyüme oranı % 12 dir. Bu ülkede üretim faktörlerinin büyüme oranı aşağıdakilerden hangisidir?


% 4

% 6

% 8

% 16

% 20


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme için doğru değildir?


Toplumların refah düzeylerinin artışı için çok önemlidir.
Ulaşmak istenilen başlıca makroekonomik amaçlardan biridir.
Bir ekonomideki üretebilme gücünü artırmak olarak tanımlanabilir.
Reel GSYH artış hızı büyüme oranı olarak bilinir.
Temel nedeni tüketim alışkanlıklarının değişmesidir.

9.Soru

Bir ekonomideki genel fiyat düzeyini ve paranın satın alma gücündeki değişimleri belirlemek için seçilmiş malların toptan fiyatları izlenerek düzenlenen endekse ne ad verilir?


Üretici fiyat endeksi
Tüketici fiyat endeksi
Enflasyon
Fiyatlar genel düzeyi
GSYH deflatörü

10.Soru

Ekonominin uzun dönem dengesinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


enflasyonist açık oluşur.
Reel GSYH potansiyel reel GSYH’ya eşittir.
deflasyonist açık oluşur.
Reel GSYH potansiyel GSYH’den az, ancak mümkün olduğu kadar potansiyel düzeyine yakındır.
Reel GSYH potansiyel GSYH’ya eşit olamaz.

11.Soru

İlk dönem 500 000 TL gideri, ikinci dönem 300 000 TL gideri, üçüncü dönem 900 000 TL geliri olan bir projenin net bugünkü değeri nedir ve bu proje kabul edilmeli midir? (Nominal faiz = 0.1)


-26296 TL, Kabul edilmemeli
-247933 TL, Kabul edilmemeli
247933 TL, Kabul edilmeli
676183 TL, Kabul edilmeli
-702479 TL, Kabul edilmemeli

12.Soru

Gelirdeki %1’lik artışın reel para talebinde % kaçlık artışa sebep olacağını gösteren katsayıya ne ad verilir?


Para talebinin faiz esnekliği

Mal talebinin fiyat esnekliği

Mal talebinin gelir esnekliği

Para talebinin gelir esnekliği

Para talebinin tüketim esnekliği


13.Soru

Başarılı bir ekonomi politikası uygulaması için aşağıdakilerden hangisi gerekli temel şartlar içinde yer almaz?


İlke ve amaçlar kesin ve çelişkisiz olarak belirlenmeli

Siyasi çıkarlara yönelik adımlar atılmalı

Belirlenen ilkelere bağlı kalınmalı

Mevcut duruma göre amacın optimal şekilde gerçekleşmesini sağlayacak araçlar kullanılmalı

Seçilecek araç mümkün olduğu kadar basit olmalı


14.Soru

Kişibaşına ulusal  gelirde reel büyümenin sağlanabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?


Ulusal gelirin sabit hızla büyümesi
 Nüfus artış oranının sabit olması
Hasıladaki artış oranının nüfustaki artış oranından fazla olması gerekir
Kişi başına tüketim harcamalarının sabit olması 
Ekonomide sabit yatırım harcamalarının varlığı 

15.Soru

Uluslararası Para Fonu (IMF)nun kurulmasında ve II. Dünya Savaşı  sonrası uluslararası para sisteminin oluşumunda katkıları olan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


J.M. Keynes
A.Smith
D.Ricardo
J.B.Say
A.Marshall

16.Soru

Toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasına neden olan 3 etken aşağıdakilerden hangisidir ?


Servet, faiz oranı ve döviz kuru
Servet, faiz oranı ve ihracat
Servet, ithalat ve döviz kuru
İhracat, ithalat ve döviz kuru
İhracat, faiz oranı ve yatırım

17.Soru

Net ihracat aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?


NX-M
M-NX+X
NX-X
X-M
M0+mY-X

18.Soru

I. Reel GSYH’da düşüş II. Gelirlerde azalma III. Artan işsizlik Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri makroekonomideki durgunluğun nedenlerindendir?


I ve II

II

II ve III

I, II ve III

I ve III


19.Soru

Ekonomide AS sabitken yabancıların reel milli gelirlerinin artması durumunda olası genel makroekonomik denge değişikliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir? 


Fiyatlar genel düzeyi sabit kalmakla birlikte gelir düzeyi düşer 
Fiyatlar genel düzeyi artmakla birlikte gelir düzeyi düşer
Fiyatlar genel düzeyi düşmekle birlikte gelir düzeyi artar
Fiyatlar genel düzeyi artmakla birlikte gelir artar
Fiyatlar genel düzeyi ve gelir düzeyi sabit kalır.