İktisada Giriş Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Malın tüketim miktarı artıkça tüketicinin elde ettiği toplam fayda artarken, ne azalır?


Marjinal fayda

Toplam fayda

Bireysel talep

Marjinal maliyet

Marjinal fayda


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fir­manın kendine ait bir dükkânda çalıştığı ve kira ödemediği varsayımı altında iktisadi açıdan karşı karşıya olduğu maliyettir?


Fırsat maliyeti vardır

Parasal maliyeti vardır

Muhasebe maliyeti vardır

Muhasebe maliyeti yoktur

Karı yoktur


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermaye miktarını etkileyen girdilerden birisidir?


Makine
Mühendis
Teknik eleman
Usta
Vasıfsız işçi

4.Soru

Diğer bütün değişkenler sabitken bir mala olan talep miktarı ile malın kendi fiyatı arasında var olan ilişkinin adı nedir?


Talep kanunu

Ceteris paribus

İkame etkisi

Gelir etkisi

Talep eğrisi


5.Soru

Uzun dönem ortalama maliyetlerinin en az olduğu üretim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Minimum etkin ölçek

Maksimum etkin ölçek

Minimum ekonomik ölçek

Maksimum ekonomik ölçek

Başabaş noktası


6.Soru

Bireysel talep eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmektedir?


Sıfıra eşittir

Sıfırdan büyüktür 

Sıfırdan küçüktür

0 ila 1 arasındadır

Sonsuzdur


7.Soru

Bireylerin yani tüketicilerin ve firmaların davranışlarını ve bu iki grubun karşılıklı etkileşimini inceleyen ana bilim dalı hangisidir?


Mikro iktisat

Makro iktisat

Dünya ekonomisi

Analitik ekonomi

İktisat politikası


8.Soru

Sabit bir girdiye giderek artan miktarlarda değişken bir girdi uygulandığında değişken girdinin marjinal ürününün ve ortalama ürünün belirli bir üretim miktarından sonra düşmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaktadır?


Say Kanunu
Azalan Verimler Kanunu
Azalan Marjinal Fayda
Fırsat Maliyeti
Muhasebe Maliyeti

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Makroekonominin kapsamına giren sorunlardan biri değildir?


Ekonomik büyüme

Kamu açıkları

Fiyat düzeyinin istikrarı

Gelir ve istihdam düzeyi

İç açıklar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi talep edilen miktar ile malın kendi fiyatı arasındaki ters ilişkiyi gösterir?


Parasal maliyet

Rasyonellik

Talep eğrisi

Normatif özellik

King teoremi


11.Soru

Ortalama sabit maliyet eğrisi ve ortalama değişken maliyet eğrilerini dikey olarak toplarsak aşağıdaki eğrilerden hangisini elde ederiz? 


Marjinal maliyet eğrisi

Ortalama maliyet eğrisi

Toplam maliyet eğrisi

Toplam sabit maliyet eğrisi

Marjinal sabit maliyet eğrisi


12.Soru

Arabanın kullanım süresi ve benzin arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?


Ayçiçeği yağı ve mısırözü yağı

Çay ve Kahve 

Samsung ve Iphone

Ay çekirdeği ve kabak çekirdeği

Kahve ve kahve kreması


13.Soru

Emek ve sermayenin alınıp satıldığı piyasalara ne denir?


Mal piyasası

Hizmet piyasası

Faktör piyasası

Birincil piyasalar

İkincil piyasalar


14.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


Firmaların üretimi gerçekleştirebilmek için kullandıkları kaynaklara üretim girdileri denir

Üretimi; emek, sermaye, toprak ve doğal kaynaklar gibi girdilerin mal ve hizmetlere dönüştürülmesi işlemi olarak tanımlayabiliriz.

Girdiler, üretim faktörleri olarak da adlandırılırlar.

Kısa dönemde firmanın girdilerinden en az biri sabittir

Uzun dönemde firmanın girdilerinin tamamı sabittir


15.Soru

Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine ne denir?


Üretim faktörleri

İş bulma oranları

Yüksek oranlı kalıcı işsizlik

Hasıla ve gelir faktörleri

Gayrisafi yurt içi hasıla(GSYİH)


16.Soru

Marjinal ürün eğrisinin şekli ile olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar yukarı eğimlidir

II.Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi negatif eğimlidir

III.Marjinal ürün ortalama ürünün altında iken ortalama ürün yukarı eğimlidir


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış alem faktör gelirleri arasında yer almaktadır?


Dolaylı vergiler

Amortismanlar

Kâr transferleri

Kira gelirleri

İşgücü ödemeleri


18.Soru

Batık maliyet için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Muhasebe kayıtlarında yer alır

Geri kazanılamayan harcamalardır

Ekonomik maliyet olarak sayılırlar

Örtük bir maliyet değildir

Alternatif kullanımları yoktur


19.Soru

Günlük hayatta ve iktisat teorisinde sıkça kullanılan kavramlar olan arz, talep ve piyasa kavramları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ürünün alım satım miktarı ve fiyatı piyasada belirlenir.

Satıcılar ürünü piyasaya arz ederler alıcılar ise ürünü piyasada talep ederler.

Serbest piyasada ürünlerin fiyatı kendiliğinden oluşur ve bu fiyat piyasa konusudur.

Piyasa, alıcıların ve satıcıların bir ürünün alışverişi amacıyla karşı karşıya geldiği yerdir.

Arz ve talep üzerinde devletin müdahalesi ya da kısıtlaması yoksa oluşan piyasa serbest piyasadır.


20.Soru

Uzun dönem için firmanın ölçeğe göre getirisi aşağıdakilerden hangisine eşittir?


Ölçeğe göre getiri = Toplam üründeki yüzde artış / Girdilerdeki yüzde artış

Ölçeğe göre getiri = Toplam üründeki yüzde artış * Girdilerdeki yüzde artış

Ölçeğe göre getiri = Toplam üründeki yüzde artış + Girdilerdeki yüzde artış

Ölçeğe göre getiri = Toplam üründeki yüzde artış - Girdilerdeki yüzde artış

Ölçeğe göre getiri = (Toplam üründeki yüzde artış + Girdilerdeki yüzde artış)-1