İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Verilen Orta Çağ İslam Dünya’sındaki düşünürlerden hangisi Yunan felsefe ve ahlak düşüncesinden etkilenmemiştir?


Ksenefon

Lakatos

Tusi

Gazali

İbn-i Haldun


2.Soru

Model kurma, soyutlama ve ekonomik olayları bir bütünlük içinde ele
alarak iktisat teorisine önemli katkılarda bulunan ve bir ekonomik sistemin
işleyişini ortaya koymada tümdengelimci akıl yürütmenin nasıl kullanılabileceğini gösteren iktisadi düşünce okulu hangisidir?


Merkantilist düşünce.

Fizyokrat düşünce.

Klasik okul.

Neoklasik okul.

Keynezyen okul.


3.Soru

I. Sağlık hizmetlerinin karşılanması

II. Temel maddi ihtiyaçların karşılanması

III. Savunma

IV. Yönetim

V. Eğitim

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri Platon’a göre, bir devlette yerine getirilmesi gereken görevlerdir?


I-II-III

I-II-IV

II-III-IV

I-III-IV

I-III-V


4.Soru

Paradigma kavramı hangi bilim tarihçisinin yayımladığı kitapla yaygın bir kullanıma kavuşmuştur?


Thomas Samuel Kuhn (1922-1996)

Josef Alois Schumpeter (1883-1950)

Karl Marx (1818-1883)

John Maynard Keynes (1883-1946)

Adam Smith (1723 – 1790)


5.Soru

Rekabete dayalı piyasa mekanizmasının yıkıcı olduğunu savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


S.Simon

R.Owen

C.Fourier

S.Sismondi

K.Rodbertus


6.Soru

Thomas Aquinas hangi ilke gereğince faize karşı çıkmıştır?


Eşitlik

Değer

Etkinlik

Verimlilik

Adalet


7.Soru

Bireyin baskı ve zorlama olmaksızın istediğini yapması ve istediği gibi davranabilmesine ne denir?


Doğal düzen

Rasyonel Değerler

Rasyonel plan

Rasyonel birey

Emek ve işbölümü


8.Soru

  • Altın gümüş sevgisi
  • Sömürgecilik
  • Milliyetçilik
  • Tarıma dayalı ekonomi
Yukarıda verilenlerden hangileri Merkantilist düşünceye ilişkin temel ilkeler arasında yer almaktadır?


I ve II

II ve IV

III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV


9.Soru

İkinci Sanayi Devriminin gerçekleşmesi hangi enerji kaynaklarının kullanımı ile mümkün hale gelmiştir?


Demir ve kömür

Su ve buhar gücü

Doğal gaz

Uzmanlaşmış insan gücü

Petrol ve elektrik


10.Soru

Eski Çağ toplumlarının en belirgin özelliğini nasıl nitelendirebiliriz?


Sınai nitelikli olmasıdır.

Tüketime yönelik nitelikte olmasıdır.

Tarımsal nitelikli olmasıdır.

Hizmet nitelikli olmasıdır.

Aile üretici nitelikli olmasıdır.


11.Soru

Merkantilizme göre bir ulusun zenginliği aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?


İhracatı

Ordusu

Ticari karı

Sanayisi

Sahip olduğu altın ve gümüş


12.Soru

I. Jean Bodin'e göre, fiyat yükselişlerinin en önemli nedenlerinden biri de ticari
faaliyetlerin genişlemesidir. 

II. Thomas Mun mal para akışını bir canlının vücudundaki kan dolaşımın benzetmiştir ve günümüzde kullanılan girdi-çıktı tablosunun öncüsü sayılır.

III. William Petty bir malın değişim değerini emek ile birlikte satıcılar arasındaki rekabetin, örf, adet ve
arz ile talep arasındaki ilişkilerin belirleyeceğini savunmuştur.

Merkantalist düşünürlerle ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


13.Soru

I-Temel maddi ihtiyaçların karşılanması  II-Savunma  III-Yönetim

Yukarıdakilerden hangisi Platon'a göre bir devlette yerine getirilmesi gereken görevlerdendir?


Yalnız I

I-II

I-II-III

II-III

Yalnız III


14.Soru

Tarımın tek verimli faaliyet alanı olduğunu ve tek vergi teorisini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Merkantilizm

Fizyokrasi

Keynesyen akım

Monetarizm

Marksizm


15.Soru

Skolastik iktisadın en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?


Oresme

Kautilya

Aristo

Nikomakhos

Thomas Aquinas


16.Soru

Verilenlerden hangisi relavist yaklaşım için söylenebilir?


Her yeni kuşaktaki iktisatçıların eskilerin yanlışlarını düzeltip, yeni bakış açıları geliştirmek ve katkılar yapmak durumunda olduğunu söyler.

Teorinin ya da doktrinin/okulun geçerli olduğu dönemdeki toplumsal, siyasi ve ekonomik güçleri ve yapıyı dikkate alır.

İktisadi düşünce tarihini yanlıştan, doğruya giden doğrusal bir çizgi gibi değerlendirilir.

Dışsal faktörler değil esas olarak içsel faktörler önemlidir.

Bir teorinin bilimselliğinin, o teorinin içsel tutarlılık ve objektif realiteyi açıklayabilme yeteneği açısından analizini ve değerlendirilmesini gerektirdiğine inanır.


17.Soru

Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür, devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Bodin

Cromvell

Machiavelli

Colbert

Montchretien


18.Soru

Kilisenin skolastik Orta Çağ düşünce anlayışını reddederek bilimde, felsefede, sanat ve edebiyatta özgür insan anlayışının savunulmasına ne ad verilir? 


Ekonomi

İdealizm

Hümanizm

Rekabet

Romantizm


19.Soru

"Üretimin esas faktörü emektir ve kâr ve kazançlar insan emeğinin kıymetinden başka bir şey değildir. Bir malın değeri, onu meydana getirmek için harcanan emeğin değeridir." görüşünü öne süren İslam düşünürü hangisidir?


İbn-i Haldun

Gazali

Nasreddin Tusi

İbn-i Rüşt

İbn-i Zeyd


20.Soru

Para bizatihi bir mal olarak değer taşımaz. Tıpkı Aristo gibi nominalist bir para anlayışına sahiptir. Ona göre altın ve gümüş nadir bir madde olmakla beraber para olarak itibari bir kıymete haizdir.

Yukarıda parayla ilgili düşünceleri belirtilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Gazali

İbn-i Haldun

Nasreddin Tusi

İbn-i Teymiye

Farabi