İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“İngiltere’den Uzak Doğu Ülkelerine Yapılan Ticaret Üzerine Bir Tez” adlı çalışma kimin eseridir?


Jean Bodin (1530-1596)

Thomas Mun (1571-1641)

William Petty (1623-1687)

John Maynard Keynes (1883-1946)

David Ricardo (1772 - 1823)


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Maddi Kazancın Bilimi (Arthashastra) kitabının yazarı olan İlk Çağ düşünürüdür?


Aristo

Platon

Kautilya

Guan Zhong

Ksefenon


3.Soru

Platon’dan sonra, zihinde kurgulanan bütün zihni tasarımlara, düzenlere verilen kavram hangisidir? 


Teori

Ütopya

Analiz

Sentez

Tez


4.Soru

Eski Çağ Yunan filozoflarının en büyüklerinden olan Platon’un analitik açıdan en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal iş bölümü konusundaki görüşleri

Mülkiyete İlişkin görüşleri

Tarımsal üretime ilişkin görüşleri

İktisadi kazanca ilişkin göüşleri

Emeğin ücretlendirilmesine ilişkin görüşleri


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi altın ve gümüş paralarda, altın ve gümüşün miktarını düşürerek, paranın ayarını bozmaktır?


Polis

Paradigma

Ütopya

Bimetalist

Tağşiş


6.Soru

“Maddi Kazancın Bilimi” adlı kitabında işçinin ücreti ile ürettiği malın piyasa değeri arasında ilişkiyi kurmayı başarmış düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Platon

Kautilya

Oresme

Aristo

Gazali


7.Soru

Joseph Proudhon ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?


Sosyalizm terimini yazılarında ilk kullanan düşünürdür.

Marx’ın düşüncelerine kısmen katılmış, birtakım alanlarda ise Marx’ı şiddetle eleştirmiştir.

Politik anlamda monarşi yanlısı ve gelenekçi bir kişiliği vardır.

Kronolojik olarak kendini anarşist ilan eden ilk sosyal devrimcidir.

Marx’ın tarihsel diyalektik materyalizm görüşüne karşı çıkmıştır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Konfiçyüscü okulun iktisadi görüşüne uygundur?


Devlet iktisadi hayatın içinde fazla olmamalı, vergiler düşük tutulmalıdır.

Devlet iktisadi hayatı sıca denetlemeli, kurallar koymalıdır.

Devlet ticareti teşvik ederek ülkeyi zenginleştirmelidir.

Devleti yönetenler servet uğraşısı içinde olmamalıdırlar.

Devlet harcamalarını artırarak ticari yaşamı canlandırmalıdır.


9.Soru

Avrupa iktisadi düşüncesinde ve ulusal ekonomi politikasında 15.-18. yüzyıllar aralığını kapsayan döneme ne ad verilir?


Merkantilizm.

Fizyograsi.

Klasik Okul Dönemi.

Ticari kapitalizm.

Kapitalizm.


10.Soru

Aşağdakilerden hangisi Klasik Okul temsilcilerinden biri değildir?


T. Man

A. Smith

D. Ricardo

J.B. Say

J.S. Mill


11.Soru

Sosyalizme ulaşmak için, kapitalizmi yıkmak yerine, kapitalizmi yaşatıp evrimsel olarak geliştirmek gerektiğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


L.Blanc

K.Marx

E.Bernstein

K.Rodbertus

S.Simondi


12.Soru

Hangi yaklaşımda, düşünce tarihçisi, teorinin ya da doktrinin/
okulun geçerli olduğu dönemdeki toplumsal, siyasi
ve ekonomik güçleri ve yapıyı dikkate alır?


Relativist yaklaşım

Absolutist yaklaşım.

Platon'cu yaklaşım.

Aristo'cu yaklaşım.

Ksenefon’cu yaklaşım.


13.Soru

Merkantilist ekonomi politikalarının hedefi nedir?


Devletin yeniden yapılandırılması

Devletin zenginleşmesini sağlamak

Kıymetli maden ticareti yapmak

Maden ithalatına izin vermek

Mevcut stokları satmak


14.Soru

I.  Merkantilist “devletçi” olarak nitelendirilen sanayileşme politikası tarımın kötüye gitmesine neden oluyordu. 

II. Tarım fiyatlarının düşüklüğü, ekilmeyen toprakların artmasına ve emekçilerin şehirlere göçmelerine yol açmıştı. 

III. İç gümrüklerin olmaması, tahılların iller arasında dolaşımını engelliyordu bu da gıda maddelerinin kıtlığına yol açıyordu.

Fizyokrat düşüncenin doğuşu ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


15.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Külçeci Merkantilist görüşü benimsemiştir?


İngiltere

İspanya

Almanya

Fransa

İtalya


16.Soru

Sosyal reformlar düşüncesi aşağıdaki hangi klasik iktisatçıya aittir?


Adam Smith

David Ricardo

Jean Baptiste Say

John Stuart Mill

Robert Malthus


17.Soru

"Ekonomik hayatta temel olan tüketimdir. Üretim tüketime tabidir. Üretim için sermayenin, nüfusun artışından önce gerçek talebin artması gerekir. Gerçek talep, satın alma gücüne sahip olanların talebidir." görüşünü öne süren Thomas Malthus'un iktisat teorisindeki en önemli teorisi hangisidir?


Rant teorisi.

Mahreçler Yasası.

Sermaye teorisi.

Nüfus Teorisi.

Değer teorisi.


18.Soru

Marx'a göre üretim güçlerinin yapısı nasıldır?


Homojendir

Statiktir

Dinamiktir

Artırılabilir

Üst yapısal


19.Soru

Nüfusun artış hızı ile beslenme olanakları arasındaki orantısızlığı sefaletin nedeni olduğunu ortaya koyan iktisatçı kimdir?


John Stuart Mill

Thomas Robert Malthus

Adam Smith

Jean Baptiste Say

David Ricardo


20.Soru

Verilenlerden hangisi eski çağ Yunan filozofları arasındadır?


Oresme

Tusi

Gazali

Thomas Aquinas

Ksenefon