İktisadi Düşünceler Tarihi Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik İktisat Teorisi ilkeleri arasındadır?


Rasyonel beklentiler hipotezini savunur.

Uyumcu beklentiler hipotezini savunur.

Fiyat ve ücret katılıkları varsayımını kabul eder.

Konjonktürel dalgalanmaların nedeni olarak tamamıyla para politikasını sorumlu
tutar.

Maliye politikaları dışında para politikalarının da önemini kabul etmiştir.


2.Soru

Keynes’in temel varsayımları Klasik ve Neoklasik iktisadın varsayımlarından büyük farklılık göstermezse de, Keynes’in farkı burada nedir?


Keynes ekonomiyi talep yönünden ele alır.

Keynes toplam harcamalar ile toplam gelirleri bir araya getirerek kullanır.

Keynes ekonominin tamamını değil bayındırlık faaliyetlerini ön plana alır.

Keynes ekonomiyi bireylerin ekonomik davranışını bir ayrım olarak kabul eder.

Keynes firmaları bir bütün ve istihdam kararını da tek bir firma kararı olarak alır.


3.Soru

Paranın miktar teorisinin önemli konularından birisi bireylerin enflasyon ile ilgili beklentilerini dikkate almasıdır bu durumda faiz oranı konusu gündeme gelir ve faiz oranı iki çeşit olarak ortaya çıkar bunlardan birisi nominal faiz oranıdır, diğeri nedir?


Reel faiz oranı

Gerçekçi faiz oranı

Banka faiz oranı

Parasal faiz oranı

Büyüme faiz oranı


4.Soru

Böhm-Bawerk'e göre gelecekteki üretimi artırmak için tüketimin azaltılması hangi araçla gerçekleşmektedir?


Vergi

Fiyat

Faiz

Para arzı

Maliye politikası


5.Soru

Satılabilirlik terimi aşağıdaki hangi kurumcu iktisatçıya aittir?


Gustav Schmoller

John Bates Clark

John Rogers Commons

Ronald Coase

Thortein Bunde Veblen


6.Soru

Gelir ve tüketim arasındaki farkın eşitliğine ne ad verilir?


Tasarruf

Yatırım

Vergi

Faiz

Kamu harcaması


7.Soru

1929 Bunalımı sonucu hangi iktisadi alandaki açıklamaları Keynesgil İktisada ün kazandırmıştır?


Eksik istihdama yönelik açıklamalar

Birey ihtiyacına yönelik açıklamalar

İthalat ve ihracata yönelik açıklamalar

Toprağı işleyen sınıfa yönelik açıklamalar

Tam rekabetin varlığına yönelik açıklamalar


8.Soru

Marshall'ın geliştirdiği ve ekonomiyi belirli bir anda fotoğraflamayı amaçlayan denge modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Kısmi denge modeli

Statik denge modeli

Dinamik denge modeli

Aktif denge modeli

Bütüncül denge modeli


9.Soru

Soyut mantıksal tutarlılığı olan bir model oluşturarak, oluşturulan model üzerinden olay ve olguları açıklamaya çalışmaya ne ad verilir?


Tümdengelim

Tümevarım

Ölçeklendirme

Parametre

Optimizasyon


10.Soru

"Ekonominin İlkeleri" adlı kitabıyla büyük ilgi toplayan ve neoklasik iktisadın bugünkü formülasyonuna en büyük katkıyı sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?


Vilfredo Poareto

Jean Bodin

David Ricardo

Irving Fisher

Alfred Marshall


11.Soru

1991 yılında iktisat alanında Nobel ödülü kazanan ve Firmanın Doğası isimli makalesiyle tanınan Yeni Kurumcu İktisat ekolüne bağlı iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Ronald Coase

John Bates Clark

Gustav Schmoller

John Rogers Commons

Wesley C. Mitchell


12.Soru

Ekonomik birimlerin öngörülmeyen durumlarla başa çıkmak için talep ettikleri paraya ne ad verilir?


Harcama amaçlı para talebi

İşlem amaçlı para talebi

Yatırım amaçlı para talebi

Tasarruf amaçlı para talebi

İhtiyat amaçlı para talebi


13.Soru

1970’lerde ortaya çıkan stagflasyonu; otoritelerin işsizliği, doğal işsizlik oranın altına çekmek için toplam talebi uyarmaları yönündeki politikaların bir sonucu olarak açıklayan görüş hangisidir?


Yeni Klasik okul

Monetarizm

Yeni Keynesgil okul

İş çevrimi Teorisi

Arz-Yönlü makro iktisat


14.Soru

Monetarizm ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


Piyasanın kendiliğinden tam istihdamı sağlayamacağını savunur.

Rasyonel beklentiler hipotezini savunur.

Fiyat ve ücret katılıkları varsayımını kabul eder.

Stagflasyon krizinin Keynesci politikalarla çözümlenememesi durumunda yükselişe geçmiştir.

Klasik iktisada bir karşı devrim niteliğindedir.


15.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi marjinal faydacılar (birinci kuşak marjinalistler) arasındadır?


Irving Fisher

Alfred Marshall

Vilfredo Poareto

Léon Walras

Francis Ysidro Edgeworth


16.Soru

Marjinal analiz kavramı kim tarafından formule edilmiştir?


Adam Smith

Alfred Marshall

Stanley Jevons

Augustin Cournot

F. Herman Gossen


17.Soru

Aşağıdakilerden hangileri Neoklasik Faiz ve Değer Teorisi düşünürleri arasında yer alır? I- Eugen Von Böhm-Bawerk  II- Knut Wicksell III- Irving Fisher IV- Edward Hastings Chamberlin V-  Alfred Marshall


I-II-III-IV-V

I-II-III-IV

I-II-III

II-III-IV-V

II-III-V


18.Soru

Fisher'e göre para arzındaki bir artışın sonucu ne şekilde olacaktır?


Paranın dolanım hızının artması

Üretim miktarının artması

Enflasyonun artması

Para talebinin artması

Faiz oranının düşmesi


19.Soru

Wicksell'in parasal değişkenlerden etkilenmeyen sermayenin reel getirisi olarak tanımladığı faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?


Doğal faiz

Reel faiz

Nominal faiz

Piyasa faizi

Gösterge faizi


20.Soru

Friedman'ın ekonomik liberalizmi aşağıdaki ülkelerden hangisinin politikaları üzerinde son derece önemli etki yapmıştır?


Arjantin

Şili

İngiltere

Almanya

İsviçre