İletişim Araştırmaları Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir bilimsel araştırmanın “yöntem” bölümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Literatür taramasına bağlı olarak araştırma yapılacak konu ortaya konur.

Hangi araştırma sorusuna yanıt verileceği literatür taramasına bağlı olarak açıklanır.

Araştırma amaçlarına “nasıl” ulaşılacağı ve “neden” böyle yapılmasının tercih edildiği açıklanır.

Araştırma yöntem ve teknikleri anlatılarak elde edilen bulgular açıklanır.

Araştırma sorusu, evren ve örneklemi, elde edilen başlıca bulgular açıklanır.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırmanın farklı zamanlarda ya da farklı kişilerle yürütülmesi durumunda aynı ya da benzer sonuçlara ulaşılmasıyla ilişkilidir?


Teyit Edilebilirlik

Tutarlık

Güvenirlik

Geçerlik

İnandırıcılık


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “olgu” tanımının taşıması gereken niteliklerden biridir?


Ortak bir karakteristik yapıyı nitelemeli

Ortak özellikleri nitelemeli

Ortak durumların açıklaması olmalı

Sezgisel bir nitelik taşımalı

Duyular yoluyla gözlemlenebilmeli


4.Soru

Birbirinden bağımsız farklı araştırmacıların farklı katılımcılar ve/veya farklı ürün grupları üzerinde aynı araştırmayı yapabilmesi bilimsel bilginin hangi özelliğine işaret eder?

 


Eleştirilebilirlik

 

Sınanabilirlik

 

Tekrarlanabilirlik

 

Geçerlilik

 

Genellenebilirlik


5.Soru

Hakkında araştırma yapılan, belirli bir konuda niteliğinin öğrenilmek istendiği kitlenin bütününe ne ad verilir? 


Örneklem
Nüfus
Katılımcı 
Denek 
 Gözlenen 

6.Soru

I.Gökyüzünden yağan şey nedir?

II.Eskişehir'e bugün ne kadar yağmur yağmıştır?

III.Suyun döngüsü nasıldır?

A.Açıklayıcı

B.Keşfedici

C.Betimleyici

Yukarıdaki araştırma soruları ve bu soruların türüne ait kategoriler aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde eşleştirilmiştir?


I-B, II-C, III-A

I-C, II-B, III-A

I-A, II-B, III-C

I-B, II-A, III-C

I-C, II-A, III-B


7.Soru

Yapılandırılmış görüşmenin, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmelere karşı en büyük avantajı nedir?


Daha esnek bir yapıya sahip olması

Soru sıralarını değiştirmeye olanak vermesi

Verilerin karşılaştırılıp düzenlenmesinin daha kolay olması

Tek kişilik araştırmaya uygun olması

Sosyal etkileşim sonucu ortaya çıkacak yeni durumların ayrıntılı biçimde ele alınabilmesi


8.Soru

Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testler aşağıdakilerden hangisidir


Analiz

Sınama

Teori

Kavramsallaştırma

İndirgeme


9.Soru

Üst kavramlarla gerekçelendirilerek ilişkilendirilen bulgulara ne denir?


Veri

Birincil veri

İkincil veri

Soyutlama

Bilgi


10.Soru

Bir bilimsel araştırmada, tekrarlı sınamalarla aynı bulgulara ulaşıldığının görülmesi bilimsel bilginin hangi özelliğiyle ilişkilidir?


Güvenilirlik

Geçerlilik

Doğruluk

Süreklilik

Tekrarlanabilirlik


11.Soru

İçerik analizi araştırmalarında farklı biçimde bilgi toplayarak, bilimsel araştırmalarda kullanılan yöntemlerle paralellik göstermeyen sonuçlara ulaşılması aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle tamamen ters düşmektedir?


Sistematiğin ikinci anlamıyla

Girdi-çıktı dengesizliğiyle

Araştırmacıların kültür, dil gibi farklılıklar nedeniyle farklı sonuçlara ulaşmasıyla

Nicel sonuçlarda oluşan tutarsızlıkla

Doğru yöntemler kullanılmasına karşın nesnelliğin sağlanamamasıyla


12.Soru

Var olan bir durumun ya da olgunun tanımlanmasını amaçlayan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Keşfedici araştırmalar

Açıklayıcı araştırmalar

Açımlayıcı araştırmalar

Betimleyici araştırmalar

Deneysel araştırmalar


13.Soru

Bilimsel araştırmada sınırlılık ne anlama gelmektedir?

 


Bilimsel araştırmada kapsamın sınırlandırılması

 

Bilimsel araştırmada amaçların sınırlı olması

 

Bilimsel araştırmada literatürün sınırlandırılması

 

Bilimsel araştırmaya kısıt getirilmesi

Bilimsel araştırmalarda yöntem ya da kapsamdan dolayı araştırmada gerçekleştirilemeyen çalışmalar ya da karşılaşılan sorunlar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketiciye reklamın bir tarifi ya da görsel bir ipucu sağlanmasıyla ilgilidir?


Tanıma

Yardımlı hatırlama

Yardımsız hatırlama

Beğenilme

AD tracking


15.Soru

Araştırılan sorunun kavramsal çerçevesi ve kuramsal temellerinin ortaya konulduğu bölüme ne ad verilir? 


Alan yazın taraması

Yöntem

Bulgular ve Yorum

Sonuç ve Öneriler

Kaynakça


16.Soru

bağımsız değişkendeki değişimin bağımlı değişkende yarattığı değişim düzeyinin belirlenebilmesi bilimsel bilginin hangi özelliği ile ilgilidir?


Gözlenebilir olgular ile ilgili olması

Gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenmesi

Tekrarlanabilir olması

Sınanabilir olması

Eleştirel Yapıda olması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorunu belirlenirken dikkate alınması gereken "özel" ölçütlerden biridir?


Sorunun önemli olması

Sorunun güncel olması

Sorunun çözülebilir olması

Etik kurallara uygunluk

Veri toplama izni olması


18.Soru

Bireylerin tutumları, inançları, değerleri ve çevre arasında tutarlılık aradığını ve herhangi bir tutarsızlık olduğunda bunu azaltmaya yönelik bilişsel birçabaya gireceğini savunan 1957 tarihli Bilişsel Uyum Kuramı aşağıdakilerden hangisine aittir?


NewComb

Bartes

Gerbner

Habermas

Festinger


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürüne isim verme aşamasındaki önemli noktalardan biridir?


Ürüne verilecek isim seçenekleri arasında ses uyumu olmayanların elenmesi
Ürün isminin etimolojik kökeninin araştırılması
Ürün isminin ürünü anımsatıp anımsatmadığının test edilmesi
İhtiyacın tanımlanması
Aynı segmentte diğer üreticilerin ürettiği ürünlerin isimlerinin gözden geçirilmesi

20.Soru

Gazete okurları ölçümü araştırmalarında kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 


Dünkü okuma yöntemi 
Günlük yöntemi 
Grup ölçer yöntemi 
Panel ölçer yöntemi
Kişi ölçer yöntemi