İletişim Araştırmaları Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çeşitli ileti türlerinin (sözlü, yazılı, görsel vb) ya da bunların farklı tasarımlarının nasıl bir iletişim ortamı yarattığını ya da sonuçlarının ne olduğunu bulmayı amaçlayan iletişim araştırmaları, aşağıdaki hangi ölçüt grubunda incelenir?


İletişim teknolojilerinin evrimi

 

İletişimin temel bileşenleri

 

İdeolojik paradigmalar

 

Süreç ve gösterge bilim

 

Tarihsel bakış açısı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının başlıca amaçlarından biridir?


Endüstriyel rekabetin desteklenmesi
KOBİ'lerin desteklenmesi
Lisans Eğitiminin desteklenmesi
Markaların desteklenmesi
Lisansüstü Eğitimin desteklenmesi

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel görüşmenin anket ya da ölçek gibi araçlara kıyasla sahip olduğu avantajlarından biri değildir?


Konu hakkında ayrıntılı bilgi toplanmasına imkan sağlar.
Katılımcının beden dilinden bilgi edinmek mümkündür.
Gerektiğinde ek soru sorulabilir.
Elde edilen bilgi nesnel değil özneldir.
Kendisini sözel olarak daha iyi ifade eden katılımcılar için uygun bir yöntemdir.

4.Soru

Sel baskınları; aşırı yağış, nehirlerin yatak değiştirmesi, altyapı yetersizliği gibi birçok sebepten ötürü meydana gelebilir. Sel baskınları hakkında araştırma yapacağını belirten bir araştırmacı, bu sebeplerden birini seçerek araştırma konusunu belirgin bir alanda bir sonuç belirtmeyi mümkün kılabilecek kadar daraltmak durumundadır. Yukarıda belirtilen, araştırmanın konusunu daraltma durumu, araştırmanın hangi aşamasıdır?


Gözlemde bulunma
Amaç belirleme
Kapsam belirleme
Yöntem seçimi
Literatür taraması

5.Soru

Ülkemizde halk kitaplarını, âşık tarzlarını ve meddah hikâyelerini popüler kültür ürünleri olarak ele alarak çözümlemeler yapan ilk dönem iletişim araştırmacısı aşağıdakilerden hangisidir?


Ahmet Emin Yalman

Pertev Naili Boratav

Fuat Köprülü

Sabri Ülgener

Nermin Abadan-Unat


6.Soru

Berelson’un ortaya koyduğu İçerik Analizi tanımında “ilgili içeriği parça parça analiz etmek yerine tümünü çözümlemek” anlayışı hangi kavramla ifade edilmektedir?


Olmayana ergi yöntemi

Niceliğin bir özellik olmamasına karşın analizde kullanımı

Tümdengelim yaklaşımı

Puzzle yaklaşım ve çözümü

Sistematiğin birinci anlamı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi davranışı etkileyen ve araştırmalar açıısndan önemli bir etmendir?


Tutum

Davranış

Algı

Bilinç

Bilinçdışı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fokus Grup Çalışmalarının, işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir?


Bir ürün kategorisine ilişkin tüketici algılarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak
Yeni ürün fikirleri hakkında izlenimler elde etmek
Eski ürünler ile ilgili yeni fikirler üretmek
Hazırlanacak reklamlar için yaratıcı fikir ve malzemeler geliştirmek
Hazırlanacak reklamların maliyetini düşürecek fikirler geliştirmek

9.Soru

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?


Kolaj: Yanıtlayıcılardan genellikle dergilerden alınmış resimlerin montajı yoluyla bir marka hakkındaki düşünce ve kanılarını ifade etmeleri istenir.

Fotoseçme: Yanıtlayıcılar bir fotoğraf kümesinden bazı fotoğrafları seçerek markayla ilgili çağrışımlarını açıklamaya çalışırlar

Psiko-skeçler: Başkan katılımcılara oynayacakları rolleri dağıtır. Gruba bir durum ve bir problem verilir. Çözümler değerlendirilir ve kaydedilir.

Kişileştirme: Yanıtlayıcılardan markayı bir kişiymişçesine tanımlamaları istenir.

Psiko-skeçler: Bir markaya ilişkin çağrışım ya da projeksiyonlar, yanıtlayıcı tarafından çizilen bir
resimle ifade edilir.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmaların ayırt edici özelliklerinden biri değildir? 


Doğrudan gözlenebilir olgular olması
Dolaylı gözlenebilir olgular olması
Değişimi ölçümlenemeyen olgular olması 
Değişimi ölçülebilir olgular olması 
Sınanabilir olgular olması 

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde araştırma sorunu tanımlama aşamaları doğru biçimde verilmiştir?


Bütünleştirme - sınırlandırma - tanımlama

Tanımlama - sınırlandırma - bütünleştirme 

Tanımlama - bütünleştirme - sınırlandırma 

Giriş - tanımlama - sınırlama 

Sınırlandırma - bütünleştirme - sonuç


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel veri toplamada kullanılmaz?


Yapılandırılmış görüşme
Odak grup görüşmesi
Gözlem
Döküman incelemesi
Ölçek

13.Soru

"Gazete okurları ölçümü çalışmasındada önemli olan kişinin gazeteyi .............."

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en iyi tamamlar


satın alması

okuması

incelemesi

paylaşması

dinlemesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin zihninde bir reklama yönelik olarak oluşan tutumu belirme amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen araştırma aracıdır?


Ürün ismi

Anket

Odak grup

Ölçek

Ön-test


15.Soru

"Çeşitli markalar ile ilgili yapılan değerlendirmeler ve karşılaştırmalar bazı markaları, izleyenlerin gözünde değersizleştirirken bazı markaları da rakiplerinden daha öne çıkarabilmektedirler. Küresel olarak düşünüldüğünde, dünyanın öbür ucundan yapılan bir yayın dünyanın başka bir ucunda bulunan bir şirketin borsa değerini değiştirebilmektedir."Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İçerik analizi bir şirketin ayakta kalmasında hayati öneme sahiptir.
Çok fazla ilgi gören markalar bunu içerik analizine borçludur.
Bazı şirketler sadece iyi yapılan içerik analizi sayesinde bulundukları yere gelebilmişlerdir.
Medya içerik analizi, günlük yaşam üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve her alanda insanların tercihlerinde büyük bir rol oynar.
Bir şirketin hizmeti ne kadar iyi olursa içerik analizine duyulan ihtiyaç o kadar azalır.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma bütçesi ve fonlarına ilişkin olarak ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?


Bütçe yetersizliği
Bütçe oluşumunda yardımcı olacak personel bulunması
Bağlı olunan kurula verilmeyen hizmetin geri ödenme şekli
Araştırma projesi dışında sahip olunan diğer sorumluluk ve görevler
Araştırmanın konusuyla ilgili konferans ve seminer bulunması

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda "varsayım" kavramının eş anlamlısıdır?


Araştırma sorunu

Hipotez

Denence

Sayıltı

Bulgu


18.Soru

Bir araştırmacının elindeki verilerle yaptığı her analiz işleminde aynı sonuca ulaşması bu araştırmanın hangi güvenirlik ilkesini yerine getirdiğini gösterir?


Tekrarlanabilirlik
Objektiflik
İsabet
Değişmezlik
Saydamlık

19.Soru

Belirli bir sonucun nedeni olan, yani sonucun durumu üzerinde değişime neden olan değişkene ne denir?


Bağımlı değişken
Bağımsız değişken
Moderatör değişken
Mediatör değişken
Aracı değişken

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmanın sorununu belirlerken dikkate alınması gereken genel ölçütlerden biri değildir?


Önem

Etik

Özgün

Öznel

Güncel