İletişim Araştırmaları Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırmalara fon sağlayan kurumlara başvurularda göz önünde bulundurulması gereken durumlardan biri değildir?


Fonlama yılın belli bir dönemi için yapılabilir
Sağlanacak fon miktarının üst sınırları bulunabilir
Fonlama geri ödemeli olabilir
Aynı anda birden fazla fonlama yapılmayabilir
Akademisyenler dışındaki başvuruları kabul etmeyebilirler ya da projede bir akademisyenin yer almasını ön koşul olarak koyabilirler

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gizli müşteri araştırmasının faydalarından değildir?


Müşteri memnuniyetinde artış sağlama
Çalışanların performansında artış sağlama
Rakip işletmenin gelişim sürecini inceleme
Fiyat kontrolü yapma
Müşteriye verilen önemin artması

3.Soru

Örneğin Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri örneklenerek yapılan bir çalışmada; ders anlatımlarında görsel materyal kullanımının, derse olan ilgiyi (görsel materyal kullanmamaya kıyasla) artırdığı bulunmuş olabilir. Bu araştırmanın raporlamasında, araştırmacı nasıl bir yöntemle bu bulguya ulaştığını açıklar. Yöntemin açıklanması aşağıdakilerden hangisine olanak sağlar?


Sınanabilirlik
Gözlenebilirlik
Birikimlilik
Tekrarlanabilirlik
Kavramsallaştırma

4.Soru

İçerik analizinde verilerin anlamlı bölümlere ayrılmasını ifade eden aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Temaların bulunması

Verilerin kodlanması

Kodların ve temaların organize edilmesi

Bulguların yorumlanması

Raporlaştırma


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “birincil veri” ve “ikincil veri” karşılaştırıldığında doğru bilgilerin dışında kalır?


Araştırmacının bizzat kendi gözlemleri sonucu elde edilen verilere birincil veri, daha önce farklı araştırmaların gözlemleri sonucu elde edilmiş verilere ikincil veri denir.

İkincil verilerin maliyeti, birincil veri toplamaya kıyaslaya daha düşüktür.

İkincil verileri elde etmek birincil verilere kıyasla daha pratiktir.

Her iki veri türü de her zaman aynı geçerliliğe sahiptir.

İkincil verileri elde etmek birincil verileri elde etmekten daha az zaman alır.


6.Soru

Bir nedene bağlı olarak durumu değişen değişkene ne ad verilir?


Bağımsız değişken

Bağımlı değişken

Moderatör değişken

Mediatör değişken

Aracı değişken


7.Soru

İletişime ilişkin ilk çalışmalar hangi uygarlık döneminde başlamıştır?


Sümer
Roma
Antik Yunan
Urartu
Mısır

8.Soru

Hangisi televizyon izleme araştırmalarının özelliklerinden biri değildir? 


Yüksek bütçeli araştırmalardır
Günün ve haftanın farklı saatlerindeki televizyon izleyicilerinin büyüklükleri hakkında bilgi sağlar
İzleyicilerin izledikleri programları ne ölçüde beğendiklerini ölçmeyi sağlamazlar
Genellikle özel araştırma şirketleri tarafından gerçekleştirilir
Günlük, grup-ölçer ve kişi-ölçer olmak üzere üç farklı yapıdadır

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği neden- sonuç ilişkilerinin niteliğine yönelik tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara ulaşmayı tanımlar?


Çalışma evreni
Kapsam
Kavramsallaştırma
Tümevarım
Sınırlık

10.Soru

Fizyolojik araştırmalar, insanların fizyolojik tepkilerini bazı aletler yardımı ile ölçen çalışmalardır. Bu araştırmalarda insanların kontrol altına alabildiği ve kontrol altına alamadığı tepkilere göre farklı yaklaşımlar söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi kontrol altına alınabilen bir tepkidir?


Deri
Beyin dalgaları
Göz
Ses tonu
Kalp atışı

11.Soru

"Bir deney ortamında aynı kategoride bulunan x ve y ürünü gerçeğine uygun üretilerek iki farklı kullanıcı deneğe sunulmuştur. Denekler ürünleri denemeden önce her ürüne ait iki farklı reklam filmi izlemişler, daha sonra ürünü deneyerek izlenimleri kayıt altına alınmıştır."Yukarıda belirtilen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ve hangi araştırma aşamasında kullanılmaktadır?


Niteliksel yöntem - Ürün ismi araştırması
Niceliksel yöntem - Son test araştırması
Niteliksel yöntem - Son test araştırması
Niceliksel yöntem - Ön test araştırması
Niteliksel yöntem - Son test araştırması

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği projelerinde maliyeti karşılanan giderlerin içinde bulunmaz?


Proje çalışanlarının maaşı

Doktora öğrencilerinin maaşı

Proje ile ilgili seyahat giderleri

Denetleme maliyeti

Masaüstü bilgisayar giderleri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ön-test araştırmasının faydalarından biridir?


Ürün ya da reklam bütçesini tekrar gözden geçirme
Ürünün marka imajına yaptığı etkiyi görmede yardımcı olacak fikirler sunmak
Hedef kitlenin “aynı dönem” çerçevesinde kullanım ve tüketim alışkanlıklarını ortaya koymak
Ürünün/reklamın belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıp ulaşmadığını anlamak
Eğer revize edilmesi geren bir durum varsa, yeniden düzenlemek.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gizli müşteri araştırmasının faydalarından biri değildir?


Çalışanların performansında artış sağlama

Müşteri memnuniyetinde artış sağlama

Müşteriye verilen önemin artması

Ürünün kalitesini artırma

İşletmenin gelişim sürecini izleyebilme 


15.Soru

I-Analiz biriminin saptanması II-Tema ve kategorilerin tanımlanması III-Kodlamanın örnek bir veri seti üzerinde denenmesi IV-Kodlama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi V-Nitel içerikli araştırmaların yüzdelik değerlerle ifade edilmesinde bazı aşamalar vardır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu aşamalar arasında yer alır?


Yalnız I
Yalnız V
I ve II
I-II ve III
I-II-III ve IV

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmaların özelliklerinden biri değildir?


Temelinde pozitivist düşünce vardır.

Nesnesi olgulardır.

Tümevarımcıdır.

Gerçeklik maddi ortamdadır.

Genellemelere ulaşmayı hedefler.


17.Soru

Bilimsel araştırmanın sınırlılığı aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanır?


Kapsam ve yöntem tasarımı
Literatür veya raporlama tekniği
Genelleme düzeyi
Tümevarım yaklaşımı
Tümdengelim yaklaşımı

18.Soru

Denenmek üzere ortaya atılan ve verilere dayalı olarak sınandıktan sonra kabul ya da ret edilen önermelere ne ad verilir?


Varsayım

Denence

Sınırlılık

Örneklem

Sorun


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinde elde edilen verilerin sayısallaştırılmasının nedenlerinden biri değildir?


Araştırmanın güvenirliğinin artırılması

Yanlılığın azaltılması

Araştırma geçerliğinin belirlenmesi

Tema ve kategoriler arasında karşılaştırma yapılmasını sağlaması

İleride daha büyük ve geniş bir örnekleme ulaşılarak yeniden sınanmasına olanak sağlanması


20.Soru

  1. Güncel
  2. Özgün
  3. Çözülebilir
  4. Etik kurallara uygun

Bir araştırma sorunu belirlenirken dikkate alınması gereken ölçütler hangileridir?

 


I, II ve IV

II, III ve IV

II ve III

I, II ve III

I, II, III ve IV