İletişim Araştırmaları Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tüketiciye bir ürünü kullanıp memnun kaldığı bir zamanı hatırlamaları istenen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 


Tematik algı testi

 

Tek yönlü ayna tekniği

 

Fikir yürüyüşü tekniği

 

Zaman makinesi tekniği

 

Yönlendirilmiş imgeleme tekniği


2.Soru

Bilimsel süreçte aşağıdaki hangi iki kavram arasında biri diğerinin parçası olma ilişkisi vardır?


Amaç-önem

Evren-örneklem

Gözlem-görüşme

Hipotez-teori

Sınama-kuram


3.Soru

Bireylerin, nesnelerin ve olayların sistematik bir biçimde izlenerek betimlendiği nitel araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Gözlem

Görüşme

Odak grup görüşme

Döküman inceleme

Anket


4.Soru

I. Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı II. Proje Pazarları Destekleme Programı III. TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı IV. KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Yukarıdakilerden hangisi/hangileri "Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri" arasında sayılabilir?


I ve II
I, II, III
II, III, IV
I, III, IV
I, II, III, IV

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim araştırmaları tarihinde en büyük rolu oynayan etkenlerden biridir?


İletişim uygulamaları
İletişim teknolojileri
İletişim sanatları
İletişim kuramları
İletişim modelleri

6.Soru

Bir takım olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri anlamlı bir örüntü oluşturacak şekilde ortaya koyan kavramsal sisteme ne denir?


Hipotez

Kavramsal tanım

Teori

Bulgu

Veri


7.Soru

Açıköğretim Sistemi derslerindeki eşzamanlı oturumlarda öğrencilerin öğrenmesini etkileyen değişlenleri ve bunlar arasında öğretim üyelerinin iletişim becerilerinin etkisini incelemeye çalıştığımızı düşünelim.

Bu tür bir araştırmada elde ettiğim verilerin analizinde hangi yordamsal istatistik tekniğini işe koşmamız gerekir? 


korelasyon

t-testi

varyans analizi

çoklu regresyon

ki-kare


8.Soru

‘Bu çalışıyor mu?’ sorusu bilimde hangi amaca karşılık gelir?

 


Keşfetme

 

Gözleme

 

Tekrarlama

 

Kavramsallaştırma

 

Sınama


9.Soru

Aşağıdaki bilgi türlerinden hangisi gözlenebilir, olgusal, ölçülebilir, sınanabilir nitelik gösterir?


Bilimsel bilgi
Otoriteden gelen bilgi
Geleneklerden gelen bilgi
Deneyimden gelen bilgi
Ortak durumların bilgisi

10.Soru

Olgular ve olgular arası ilişkilerin doğruluğunun sınandığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Gözlem

Deney

Görüşme

Tümdengelim

Tümevarım


11.Soru

I. İletişim teknolojilerinin evrimiII. İletişimin temel bileşenleriIII. İdeolojik paradigmalarIV. Süreç ve göstergebilimV. Sosyo-ekonomik değişimlerYukarıdakilerden hangileri, iletişim araştırmalarının tarihini değerlendirirken temel alınabilecek ölçütlerdendir?


I, II ve IV

 

I, III ve V

 

I, II, III ve IV

 

I, II, III ve V

 

II, III ve IV


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin araştırma projesinde donanım maliyetleri içerisinde değerlendirilme olasılığı yoktur?


Bilgisayar
Ses kayıt cihazı
Fotoğraf makinesi
Yazıcı
Ses kaseti

13.Soru

Pozitivizm ile ilgili hangisi yanlıştır?


İletişim araştırmalarında yararlanılabilecek paradigmalardan biri olan nicel araştırma anlayışının temelidir.

Pozitivist bilgi kuramında bilgi dışarıdaki maddi ortamdadır.

Pozitivizmde bilim anlayışı tektir ve hem doğa bilimlerinde hem de toplum bilimlerinde aynı şekilde uygulanmalıdır.

Pozitivizmde önbilgi ve gözlemlere dayanarak denenceler test edilir.

Pozitivizm, felsefedeki realizm ve idealizm çatışmasında idealizm yanında yer almaktadır.


14.Soru

İletişim açısından kapitalist yaklaşımın benimsediği egemen kuramların felsefik temelini oluşturan yaklaşımlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Aristotles'in “eudemonia”sı ve Protagoras'ın “insan her şeyin ölçüsüdür”ü

Aristuppus’un “hedonizm”i ve Epicurus’un hazzı en üst düzeye getirmede ahlaki kısıtlamaların gereğine dikkat çekmesi

Aristuppus’un “hedonizm”i ve Aristotles'in “eudemonia”sı 

Epicurus’un hazzı en üst düzeye getirmede ahlaki kısıtlamaların gereğine dikkat çekmesi ve Protagoras'ın “insan her şeyin ölçüsüdür”ü.

Protagoras'ın “insan her şeyin ölçüsüdür”ü ve Aristuppus’un “hedonizm”i.


15.Soru

Nvivo isimli bilgisayar yazılımının içerik analizi çalışmasındaki temel işlevi nedir?


Tema ve Kategorilerin Tanımlanması
Nitel Verilerin Sayısallaştırılması
Nitel Verilerin Kodlanması
Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Analiz Sağlamasının Yapılması

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Nitel araştırmalarda inandırıcılığı arttırma için önerilen bir unsur değildir?


Uzun süreli etkileşim
Derinlemesine veri toplama
Çeşitleme
Düzenleme
Uzman incelemesi

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yargısal verilere örnektir?


Belli bir Web sitesinin tıklanma oranı

Belli bir TV kanalının izlenme oranı

Nüfus sayımı verileri

Polisiye dizilerin şiddeti özendirip özendirmediği

Anadolu Üniversitesindeki yabancı öğrenci sayıları


18.Soru

Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca topluluk programı aşağıdakilerden hangisidir?


Avrupa Birliği Destek Programı
Gelişim Programı
Çerçeve Programı
Katılım Programı
Avrupa Birliği Etkileşim Programı

19.Soru

I. Nesnesi olgulardır.

II. Temelinde pozitivist düşünce yatar.

III. Başta belirlenen araştırma yöntemi sürece göre sonradan değiştirilebilir.

IV. Değerlerden bağımsızdır.

Hangileri nicel araştırmalarda geçerli olan özelliklerdir?


I ve II

II, II ve IV

I, II ve IV

I, II ve III

I ve II


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorunu seçiminde göz önüne alınan özel ölçütlerden biridir?


Sorunun önemli olması

Sorunun güncel olması

Sorunun çözülebilir olması

Sorunun etik kurallara uygun olması

Sorunun araştırmacının ilgisini çekmesi