İletişim Araştırmaları Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1. Yöntem 2. Alanyazın taraması 3. Bulgular ve yorum 4. Sonuçlar ve öneriler 5. Giriş Yukarıda sıralanan bölümler bir araştırma raporunda hangi sırayla yazılır?


5-1-2-3-4

 

5-2-1-3-4

 

5-3-1-2-4

 

5-1-3-2-4

 

5-3-4-1-2


2.Soru

Araştırmada uyguladığı gözlem teknik ve süreçlerini tekrarlanabilir nitelikte raporlamak, bir
araştırmacıyı hangi yaklaşımdan alıkoyar?  


Nesnel olmaktan

Öznel olmaktan

Bilimsel tavırdan

Sınama yaklaşımından

Eleştirel olmaktan


3.Soru

I.Habermas

II.Adorno

III.Marcuse

IV.Lippmann

V.Marks

VI.Boudrillard

  

Yukarıdakilerden hangileri kapitalist sistemin eleştirisinin yapıldığı Frankfurt Okulu'nun temsilcileri sayılabilir?


I, II, III

IV, V, VI

I, III, V

II, IV, VI

II, III, IV


4.Soru

Bir olguya dair gözlenmiş ortak karakteristik yapı, özellik ve durumların açıklanmasını içeren ifadelere ne denir?


Örneklem
Kavramsal tanım
Olgu
Gözlem
Bilgi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmaların düzeylerinden "açıklayıcı araştırmalar"ın özelliklerinden değildir?


Bu araştırmalara bazen "açımlayıcı araştırmalar" da denilmektedir.

Bu araştırmalar genelde etki - tepki ilişkisi ya da neden -  sonuç bağlantılarını araştırmaktadır.

Çoğu zaman deneysel ya da yarı deneysel modelle kullanılarak gerçekleştirilir.

Bu tür araştırmalarda iki değişken arasındaki ilişkinin türü, yönü, düzeyi ve şiddetini açıklama çabası ön plandadır.

Bu tür araştırmalarda bağımsız değişken olarak adlandırılan ögedeki değişimin bağımlı değişken üzerinde bir etki/değişim yaratması beklenir.


6.Soru

  1. Tekrarlanabilir olması
  2. Ölçülemez değişkenlerden oluşması
  3. Eleştiriye kapalı olması
  4. Sınanabilir olması
  5. Birikimli olması

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri bilimsel bilgiyi alternatif bilgi kaynaklarından ayıran özelliklerdendir?

 


I-II-III

 

I-III-IV

 

I-IV-V

 

II-III-IV

 

III-IV-V


7.Soru

 Son-test araştırmalarında aşağıdaki unsurlardan hangisi incelenmez?


Ürünün lezzeti

Reklama karşı tutumlar

Markadan hoşlanma

Markaya karşı tutum

Marka tercihleri


8.Soru

Genel araştırma süreci göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi daha ucuz bir araştırma yaklaşımıdır?


Yüzyüze araştırma
İkincil araştırma
Birincil araştırma
Medya araştırmaları
Algı araştırmaları

9.Soru

Reklam araştırmalarında tutum niçin önemlidir?


Reklama yenilik kattığı için
Reklamı eğlenceli kıldığı için
Reklamı daha izlenir yaptığı için
Gündemde olan reklamları belirlediği için
Davranışı etkilediği için

10.Soru

(ı)-Donanım (bilgisayarlar, ses kayıt cihazları, dijital fotoğraf makinaları) (II)-Personelin Aylık ücretleri (araştırma asistanlığı, sekreterlik ve yöneticilik desteği) (III)-Sağlık harcamaları. Yukarıda verilen maddelerden hangileri bir araştırma için herhangi bir fona başvuruluyorsa maliyetlendirilmesi gereken maddelerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gizli müşteri araştırmasının faydalarıdan biri değildir?


Müşteri memnuniyetinde artış sağlama

Rakipleri takip edebilme

Müşteriye verilen önemin artması

Çalışanların performansının düşmesi

İşletmenin performansının müşteri gözüyle belirlenmesi


12.Soru

Aşağıdaki iletişim kuramcılarından hangisi "Frankfurt Okulu"nun üyelerinden biridir?


Strauss
Saussere
Innis
Lazarsfeld
Adorno

13.Soru

Katatimi olarak da adlandırılan araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Zaman makinesi tekniği

Yönlendirilmiş imgeleme tekniği

Fikir yürüyüşü tekniği

Tematik algı testi

Tek yönlü ayna yöntemi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinin son aşamasıdır? 


Verilerin toplanması
Verilerin kodlanması
Temaların bulunması 
Kodların ve temaların organize edilmesi
Bulguların yorumlanması

15.Soru

Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaya yönelik TÜBİTAK destek programı aşağıdakilerden hangisidir?


Bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destekleme
Hızlı destek programı
Patent başvuru teşvik ve destekleme programı
Uluslararası bilimsel araştırma projelerine katılıma programı
Ulusal genç araştırmacı kariyer geliştirme programı

16.Soru

Tek başına bireyle değil, topluluk duygusu içindeki bireylerle ilgilenen nitel araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Eleştirel söylem çözümlemesi

Etnografik çözümleme

Göstergebilim

Eylem araştırması

Olgubilim


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biridir?


Hazır örnekleme

Kota örneklemesi

Amaçlı örnekleme

Odak küme örneklemesi

Sistematik örnekleme


18.Soru

‘Bu nasıl çalışıyor ve neden böyle çalışıyor?’ soruları bilimde hangi amaca karşılık gelir?

 


Keşfetme

 

Gözleme

 

Tekrarlama

 

Kavramsallaştırma

 

Sınama


19.Soru

Araştırmacılar arasındaki uyum ve tutarlılık Weber’in tanımladığı güvenirlik türlerinden hangisini ifade etmektedir?


İsabet

Değişmezlik

Tekrarlanabilirlik

İnandırıcılık

Geçerlilik


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ön-Test araştırmalarının faydalarından biri değildir? 


Ürün ya da reklam bütçesini yeniden gözden geçirebilme 
Reklamın satın alma eğilimini ne derece değiştirilebileceğinin etkisini belirleme 
Tüketicinin demografik özelliklerini öğrenme 
Reklamın hedef kitle üzerinde yarattığı etkiyi görebilme 
Gerekiyorsa ürün ya da materyali revize etme